Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

10.280

11.443

11.164

279

Baten

-125

-492

-461

-32

Saldo van baten en lasten

10.155

10.951

10.704

247

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-226

-346

-345

-1

Gerealiseerd resultaat

9.929

10.605

10.359

246

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld zijn de lasten, de baten en het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Lasten / Baten

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Lasten

5.226

5.062

5.193

-130

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Baten

-48

-48

-39

-9

Saldo

5.178

5.015

5.154

-139

1.2 Openbare orde en veiligheid

Lasten

5.054

6.380

5.972

409

1.2 Openbare orde en veiligheid

Baten

-77

-444

-422

-22

Saldo

4.977

5.936

5.550

386

Totaal saldo taakvelden

10.155

10.951

10.704

247

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1000)

Lasten

V/N

Baten

V/N

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

130

N

9

N

Dit betreft corona gerelateerd kosten. De compensatiemiddelen zijn in 2021 toegevoegd aan de Algemene Reserve, waardoor er op dit taakveld een overschrijding op de lasten is ontstaan.

117

N

Diverse kleine verschillen.

13

N

9

N

1.2 Openbare orde en veiligheid

409

V

22

N

Radicalisering: Vanuit de versterkingsgelden zijn een aantal opleidingen / trainingen gegeven voor met name moeders met kinderen in de puberteit. Bewustwording over de Nederlandse westerse samenleving en leven in Nederland met een islamitische achtergrond speelt daarbij een balangrijke rol. Daarnaast is het budget aangewend om duidingstrajecten in te kopen bij Reclassering Nederland. Dit is expertise die de gemeente zelf niet in huis heeft.

355

V

Jeugd en Veiligheid: Door corona konden niet alle acties op het gebied van "Ondermijning en Weerbaarheid bestuur" doorgang vinden.

235

V

Uitvoering bijzondere wetten: het nadeel op de lasten wordt veroorzaakt door benodigde aanvullende personele inzet op het gebied van vergunningverlening, in verband met activiteiten Gouda-750. Daarnaast zijn er lagere precario-inkomsten (ook ivm Corona) wat voor een nadeel zorgt op de baten.

165

N

36

N

Diverse kleine verschillen.

16

N

14

V

Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1000)

Verschil

V/N

Afrondingsverschillen

1

N

Totaal

1

N