Taakvelden

Gemeenten zijn verplicht een overzicht op te nemen waarin de lasten en baten zijn verdeeld naar (hoofd)taakvelden. Deze (hoofd)taakvelden zijn door het Rijk vastgesteld. Via dit overzicht kunnen gemeenten eenvoudig met elkaar vergeleken worden. De volgende hoofdtaakvelden worden onderscheiden:

Nummer

Omschrijving hoofdtaakveld

0.

Bestuur en ondersteuning

1.

Veiligheid

2.

Verkeer, vervoer en waterstaat

3.

Economie

4.

Onderwijs

5.

Sport, cultuur en recreatie

6.

Sociaal Domein

7.

Volksgezondheid en milieu

8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De jaarrekening 2021 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:

Taakvelden: Lasten (bedragen * € 1.000)

Progr.

Rekening 2019

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

0.1 Bestuur

7

4.823

3.860

4.438

4.510

4.316

194

0.10 Mutaties reserves

8

6.676

7.051

5.676

11.234

12.191

-957

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

8

8.951

11.793

0

2.624

0

2.624

0.2 Burgerzaken

7

2.041

1.963

2.203

2.271

2.472

-201

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3

6.438

5.916

5.279

5.326

5.287

39

0.4 Overhead

7

23.221

21.962

22.507

25.302

24.608

694

0.5 Treasury

8

-1.755

-883

-1.203

-1.239

-1.129

-110

0.61 OZB woningen

8

610

727

715

243

249

-6

0.62 OZB niet-woningen

8

179

189

184

229

234

-5

0.63 Parkeerbelasting

8

188

123

122

66

51

15

0.64 Belastingen overig

8

83

80

90

81

121

-40

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

8

0

0

0

0

0

0

0.8 Overige baten en lasten

8

1.107

1.030

1.327

655

536

120

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

8

40

96

0

104

104

0

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6

4.631

5.419

5.226

5.062

5.193

-130

1.2 Openbare orde en veiligheid

6

5.068

4.850

5.054

6.380

5.972

409

2.1 Verkeer en vervoer

3

14.957

17.755

14.450

15.271

16.149

-878

2.2 Parkeren

3

1.149

1.174

1.226

1.226

1.091

135

2.3 Recreatieve havens

5

255

260

269

267

252

15

2.4 Economische havens en waterwegen

1

749

921

1.028

1.047

1.064

-17

2.5 Openbaar vervoer

3

127

114

112

112

112

0

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1

239

164

1.643

1.632

1.565

67

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1

189

205

194

223

223

0

3.4 Economische promotie

1

2.304

2.220

2.528

3.234

3.066

168

4.2 Onderwijshuisvesting

1

8.084

6.949

7.614

9.636

9.368

268

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1

7.554

7.500

8.518

9.648

7.995

1.652

5.1 Sportbeleid en activering

5

6.649

6.691

6.082

6.669

6.536

133

5.2 Sportaccommodaties

5

2.702

2.781

2.847

2.771

2.713

57

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5

3.705

3.922

3.786

4.983

4.797

185

5.4 Musea

5

2.134

2.186

2.267

2.250

2.249

1

5.5 Cultureel erfgoed

5

328

1.326

731

676

550

126

5.6 Media

5

1.858

1.919

1.992

1.992

1.960

32

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3

4.972

4.998

5.779

5.779

5.168

611

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4

8.004

8.193

8.286

9.150

8.907

243

6.2 Wijkteams

4

6.327

6.454

6.007

4.334

4.284

50

6.3 Inkomensregelingen

4

31.495

42.298

33.290

36.757

37.388

-631

6.4 Begeleide participatie

4

11.056

11.551

10.456

10.142

9.843

298

6.5 Arbeidsparticipatie

4

4.077

3.306

5.294

7.096

5.404

1.692

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

4

2.782

2.976

2.975

3.035

2.769

266

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

4

13.848

15.063

13.674

16.235

16.560

-325

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

4

21.559

22.787

26.928

26.774

26.499

275

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

4

18.061

21.037

21.352

20.071

20.525

-454

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

4

3.175

4.356

4.011

4.686

4.231

454

7.1 Volksgezondheid

4

2.537

2.809

3.151

3.017

2.876

142

7.2 Riolering

2

13.883

17.275

16.361

16.273

15.971

302

7.3 Afval

2

8.784

9.088

8.941

9.393

9.605

-212

7.4 Milieubeheer

2

2.102

2.568

2.584

3.520

2.931

588

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

4

31

32

48

49

49

0

8.1 Ruimtelijke ordening

3

1.932

2.597

1.997

2.054

2.966

-911

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

3

13.039

10.150

17.042

17.091

10.507

6.584

8.3 Wonen en bouwen

3

4.539

4.200

4.687

5.747

5.413

334

Totaal lasten

287.487

312.001

299.768

325.686

311.793

13.893

Taakvelden: Baten (bedragen * € 1.000)

Progr.

Rekening 2019

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

0.1 Bestuur

7

-310

-76

-61

-111

-603

492

0.10 Mutaties reserves

8

-8.124

-12.151

-13.493

-16.998

-18.136

1.138

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

8

0

0

-6.616

0

0

0

0.2 Burgerzaken

7

-1.109

-836

-891

-912

-1.034

121

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3

-5.043

-5.740

-3.996

-3.855

-4.018

163

0.4 Overhead

7

-2.819

-3.743

-2.665

-4.271

-4.069

-202

0.5 Treasury

8

-350

-277

-186

-321

-354

33

0.61 OZB woningen

8

-7.160

-7.485

-8.297

-8.627

-8.613

-14

0.62 OZB niet-woningen

8

-7.751

-7.796

-7.707

-8.298

-7.768

-531

0.63 Parkeerbelasting

8

-4.142

-3.435

-3.986

-3.986

-3.695

-291

0.64 Belastingen overig

8

-2.533

-2.356

-2.433

-2.398

-2.486

88

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

8

-159.696

-169.586

-159.129

-172.721

-174.680

1.959

0.8 Overige baten en lasten

8

-891

-1.785

-1.408

-1.593

-1.594

1

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

8

0

0

0

0

0

0

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6

-33

-98

-48

-48

-39

-9

1.2 Openbare orde en veiligheid

6

-151

-171

-77

-444

-422

-22

2.1 Verkeer en vervoer

3

-836

-1.769

-414

-739

-1.169

430

2.2 Parkeren

3

0

-2

-10

-10

0

-10

2.3 Recreatieve havens

5

-111

-95

-107

-107

-111

4

2.4 Economische havens en waterwegen

1

0

0

0

0

0

0

2.5 Openbaar vervoer

3

0

0

0

0

0

0

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1

-1.071

-118

-1.587

-1.587

-1.519

-67

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1

-138

-126

-153

-130

-109

-21

3.4 Economische promotie

1

-637

-542

-600

-1.183

-959

-224

4.2 Onderwijshuisvesting

1

-880

-340

-307

-2.601

-2.578

-22

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1

-5.751

-5.631

-5.938

-6.896

-5.778

-1.118

5.1 Sportbeleid en activering

5

-544

-733

-40

-640

-547

-93

5.2 Sportaccommodaties

5

-2.440

-2.560

-2.530

-2.530

-2.467

-63

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5

-3

-1

0

-75

-75

0

5.4 Musea

5

0

0

0

0

0

0

5.5 Cultureel erfgoed

5

0

0

0

0

0

0

5.6 Media

5

0

0

0

0

0

0

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3

-323

-257

-100

-135

-158

23

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4

-1.057

-892

-860

-820

-894

74

6.2 Wijkteams

4

0

0

0

0

0

0

6.3 Inkomensregelingen

4

0

-36.860

-25.511

-29.995

-30.644

649

6.4 Begeleide participatie

4

0

0

0

0

0

0

6.5 Arbeidsparticipatie

4

-26.078

-256

0

-383

-385

2

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

4

0

0

0

0

0

0

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

4

-296

-354

-436

-484

-646

162

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

4

-619

-57

0

0

-22

22

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

4

-895

-1.250

-890

-675

-644

-31

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

4

-170

-184

-185

-184

-184

0

7.1 Volksgezondheid

4

0

0

0

0

0

0

7.2 Riolering

2

-17.494

-19.256

-18.853

-18.171

-18.115

-57

7.3 Afval

2

-9.485

-11.640

-11.244

-11.637

-11.499

-138

7.4 Milieubeheer

2

-66

-399

-250

-1.218

-774

-444

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

4

0

0

0

0

0

0

8.1 Ruimtelijke ordening

3

-150

-143

-41

-1.358

-2.090

732

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

3

-14.457

-9.845

-17.042

-17.061

-12.914

-4.147

8.3 Wonen en bouwen

3

-3.876

-3.155

-1.676

-2.484

-3.398

914

Totaal baten

-287.489

-312.001

-299.768

-325.686

-325.190

-496

De onderstaande tabel toont de samenhang tussen de inhoudelijke programma's en de hoofdtaakvelden voor de jaarschijf 2021. Lasten en baten worden rechtstreeks op de taakvelden geboekt door middel van kostenplaatsen die zijn gekoppeld aan een programma en een taakveld.

Programma's/taakvelden (bedragen * € 1.000)

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Totaal

Lasten

01 Economie, werk en onderwijs

1.064

4.854

17.364

23.281

02 Energie en klimaat

28.507

28.507

03 Wonen en leefomgeving

5.287

17.352

5.168

18.886

46.693

04 Sociaal domein

136.411

2.925

139.336

05 Cultuur, sport en recreatie

252

18.807

19.059

06 Leefbaarheid en veiligheid

11.164

11.164

07 Bestuur en organisatie

6.789

6.789

Overhead

24.608

24.608

Financiering en alg. dekkingsmiddelen

165

165

Mutaties reserves i.v.m. programma's

12.191

12.191

Saldo rekening

0

0

Subtotaal lasten

49.040

11.164

18.668

4.854

17.364

23.975

136.411

31.432

18.886

311.793

Baten

01 Economie, werk en onderwijs

0

-2.587

-8.356

-10.943

02 Energie en klimaat

-30.388

-30.388

03 Wonen en leefomgeving

-4.018

-1.169

-158

-18.402

-23.746

04 Sociaal domein

-33.419

0

-33.419

05 Cultuur, sport en recreatie

-111

-3.090

-3.201

06 Leefbaarheid en veiligheid

-461

-461

07 Bestuur en organisatie

-1.637

-1.637

Overhead

-4.069

-4.069

Financiering en alg. dekkingsmiddelen

-199.189

-199.189

Mutaties reserves i.v.m. programma's

-18.136

-18.136

Saldo rekening

0

Subtotaal Baten

-227.049

-461

-1.280

-2.587

-8.356

-3.248

-33.419

-30.388

-18.402

-325.190

Resultaat

-178.009

10.704

17.388

2.266

9.008

20.727

102.992

1.044

484

-13.397