Overzicht van baten en lasten

Aanvankelijk was het saldo van de begroting 2021, zoals door de raad vastgesteld in het najaar van 2020, € 6.616.000 negatief. In de loop van het jaar heeft de raad vier begrotingswijzigingen vastgesteld. Na de vierde begrotingswijziging 2021 bedroeg het verwachte resultaat € 2.624.000 positief. Uiteindelijk sluit de jaarrekening 2021 met een voordelig resultaat van € 13.397.000. Zie de navolgende overzichten.

Van elk programma en van de algemene dekkingsmiddelen zijn de lasten, de baten en het saldo vermeld, waarna het gerealiseerde totaal saldo wordt gepresenteerd. In de tabel zijn de baten vermeld met een -teken. Een positief saldo bij een programma in de kolom "Jaarrekening 2021" geeft aan hoeveel de lasten hoger zijn dan de baten oftewel hoeveel het programma de gemeente heeft gekost. Het gevolg is ook dat het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten van

- € 7.452.000 positief is.

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Lasten / Baten

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Jaarrekening 2021

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N op saldo

01. Economie, werk en onderwijs

Lasten

21.525

25.419

23.281

2.138

V

Baten

-8.585

-12.396

-10.943

-1.452

N

Saldo

12.939

13.023

12.337

686

V

02. Energie en klimaat

Lasten

27.886

29.185

28.507

678

V

Baten

-30.347

-31.026

-30.388

-638

N

Saldo

-2.461

-1.841

-1.881

40

V

03. Wonen en leefomgeving

Lasten

50.573

52.606

46.693

5.913

V

Baten

-23.279

-25.642

-23.746

-1.896

N

Saldo

27.294

26.964

22.947

4.018

V

04. Sociaal domein

Lasten

135.472

141.345

139.336

2.009

V

Baten

-27.884

-32.541

-33.419

878

V

Saldo

107.588

108.804

105.917

2.887

V

05. Cultuur, sport en recreatie

Lasten

17.973

19.609

19.059

550

V

Baten

-2.677

-3.352

-3.201

-151

N

Saldo

15.297

16.257

15.857

399

V

06. Leefbaarheid en veiligheid

Lasten

10.280

11.443

11.164

279

V

Baten

-125

-492

-461

-32

N

Saldo

10.155

10.951

10.704

247

V

07. Bestuur en organisatie

Lasten

29.148

32.083

31.397

686

V

Baten

-3.617

-5.294

-5.706

411

V

Saldo

25.531

26.789

25.691

1.098

V

08. Financiering en alg. dekkingsmiddelen

Lasten

1.235

139

165

-26

N

Baten

-183.145

-197.945

-199.189

1.245

V

Saldo

-181.911

-197.806

-199.024

1.218

V

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

Lasten

294.092

311.829

299.602

12.227

V

Baten

-279.659

-308.688

-307.054

-1.634

N

Saldo

14.432

3.141

-7.452

10.593

V

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden verrekend met het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten. Toevoegingen verhogen de lasten van een programma, onttrekkingen leiden tot hogere baten. Als het totaal van de onttrekkingen groter is dan de toevoegingen, verbetert het uiteindelijke rekeningresultaat. Zie daartoe de navolgende tabel waarin de onttrekkingen zijn vermeld met een -teken.

Reserves (bedragen * € 1.000)

Lasten / Baten

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Jaarrekening 2021

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N op saldo

Storting in reserves P 01

Lasten

0

0

0

0

Storting in reserves P 02

Lasten

0

0

0

0

Storting in reserves P 03

Lasten

4.089

4.967

5.924

-957

N

Storting in reserves P 04

Lasten

0

0

0

0

Storting in reserves P 05

Lasten

31

31

31

0

Storting in reserves P 06

Lasten

0

0

0

0

Storting in reserves P 07

Lasten

557

557

557

0

Storting reserves Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

1.000

5.680

5.680

0

Totaal toevoeging reserves

Totaal

5.676

11.234

12.191

-957

N

Onttrekking reserves P 01

Baten

-1.022

-1.091

-1.092

1

V

Onttrekking reserves P 02

Baten

0

-1.070

-1.070

0

Onttrekking reserves P 03

Baten

-1.245

-1.431

-3.745

2.314

V

Onttrekking reserves P 04

Baten

-7.914

-8.684

-8.994

309

V

Onttrekking reserves P 05

Baten

-2.342

-3.586

-2.322

-1.264

N

Onttrekking reserves P 06

Baten

-226

-346

-345

-1

N

Onttrekking reserves P 07

Baten

-743

-700

-568

-132

N

Onttrekking reserves Algemene dekkingsmiddelen

Baten

0

-88

0

-88

N

Totaal onttrekking reserves

Totaal

-13.493

-16.998

-18.136

1.138

V

Gerealiseerd saldo mutaties reserves

Saldo

-7.816

-5.764

-5.945

181

V

Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten en het totaal van mutaties in de reserves worden opgeteld en leiden tot het gerealiseerde resultaat. Het uiteindelijke rekeningresultaat bedraagt derhalve € 13.397.000 positief (in 2020 € 11.793.000 positief). De 4e begrotingswijziging 2021 sloot met een saldo van € 2.624.000 positief. Het uiteindelijke rekeningresultaat valt daardoor € 10.774.000 hoger uit dan geraamd in de laatste begrotingswijziging.

Resultaat (bedragen * € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Jaarrekening 2021

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N op saldo

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

Saldo

14.432

3.141

-7.452

10.593

V

Totaal mutaties reserves

Saldo

-7.816

-5.764

-5.945

181

V

Gerealiseerd resultaat

6.616

-2.624

-13.397

10.774

V

Algemene dekkingsmiddelen

Het BBV schrijft voor de algemene dekkingsmiddelen te specificeren naar ten minste:

  • lokale heffingen
  • algemene uitkeringen
  • dividend
  • saldo financieringsfunctie
  • overige algemene dekkingsmiddelen

Zie daartoe de volgende overzichten.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Lasten / Baten

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

0.5 Treasury

Lasten

-1.203

-1.239

-1.129

-110

0.5 Treasury

Baten

-186

-321

-354

33

Saldo

-1.389

-1.561

-1.483

-77

0.61 OZB woningen

Lasten

715

243

249

-6

0.61 OZB woningen

Baten

-8.297

-8.627

-8.613

-14

Saldo

-7.582

-8.384

-8.364

-19

0.62 OZB niet-woningen

Lasten

184

229

234

-5

0.62 OZB niet-woningen

Baten

-7.707

-8.298

-7.768

-531

Saldo

-7.523

-8.070

-7.533

-536

0.63 Parkeerbelasting

Lasten

122

66

51

15

0.63 Parkeerbelasting

Baten

-3.986

-3.986

-3.695

-291

Saldo

-3.864

-3.920

-3.644

-276

0.64 Belastingen overig

Lasten

90

81

121

-40

0.64 Belastingen overig

Baten

-2.433

-2.398

-2.486

88

Saldo

-2.343

-2.317

-2.365

48

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

Lasten

0

0

0

0

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

Baten

-159.129

-172.721

-174.680

1.959

Saldo

-159.129

-172.721

-174.680

1.959

0.8 Overige baten en lasten

Lasten

1.327

655

536

120

0.8 Overige baten en lasten

Baten

-1.408

-1.593

-1.594

1

Saldo

-81

-938

-1.058

120

0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)

Lasten

0

104

104

0

0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)

Baten

0

0

0

0

Saldo

0

104

104

0

Totaal saldo taakvelden

-181.911

-197.806

-199.024

1.218

Dividend

Deze baten zijn onderdeel van taakveld 0.5 Treasury en laten zich als volgt specificeren.

Dividend (bedragen * € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

0

0

0

0

Baten

-100

-149

-149

0

Saldo van baten en lasten

-100

-149

-149

0

Het werkelijk saldo van de ontvangen dividenden wijkt ten opzichte van de begroting na wijziging per saldo niet af.

Saldo financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie is eveneens een onderdeel van taakveld 0.5 Treasury en bestaat uit de ontvangen rentebaten over de uitzettingen, alsmede de betaalde rentelasten over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening-courant. Voornoemde baten en lasten laten zicht als volgt specificeren.

Saldo financieringsfunctie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

7.215

7.200

7.188

12

Baten

-22

-120

-151

31

Saldo van baten en lasten

7.193

7.080

7.037

43

Het werkelijk saldo van de financieringsfunctie wijkt ten opzichte van de begroting na wijziging per saldo af met € 43.000 voordelig. Dit wordt veroorzaakt door de volgende factoren:

  • Lagere rentelasten op aangetrokken langlopende geldleningen € 12.000
  • Hogere rentebaten op aangetrokken kasgeld tegen negatieve rente € 23.000
  • Hogere rentebaten leningen Stimuleringsfonds Volkshuisvesting € 8.000.

Overhead

Conform de wettelijke bepalingen worden de gerealiseerde overheadkosten expliciet in beeld gebracht als onderdeel van het Overzicht van baten en lasten. In Gouda zijn de overheadkosten geplaatst onder programma 7 Bestuur en organisatie. Overheadkosten betreffen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Overhead (bedragen * € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

0.4 Overhead - Lasten

22.507

25.302

24.608

694

0.4 Overhead - Baten

-2.665

-4.271

-4.069

-202

Saldo

19.842

21.031

20.540

492

Onvoorzien

Het BBV schrijft ook voor om afzonderlijk aandacht te besteden aan het bedrag voor onvoorzien. Op de post onvoorzien staat het algemene budget voor onvoorziene uitgaven.

Resultaat (bedragen * € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Jaarrekening 2021

Onvoorzien

Lasten

151

0

0

De gemeenteraad heeft met de vaststelling van de 2e begrotingswijziging 2021 besloten tot aframing van de post voor onvoorzien naar nihil.