Economie, werk en onderwijs

Lasten * € 1.000

23.281

Baten * € 1.000

10.943

Percentage van totale uitgaven

8%

Waar staat het programma voor?

Het programma Economie, werk en onderwijs draait om het versterken van de economie, waarbij inwoners zoveel mogelijk meedoen. Dit vraagt om een stevige verbinding tussen de drie werkvelden economie, werk en onderwijs. Het programma draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat, aan innovatie en aan een goed functionerende arbeidsmarkt. Tevens draagt dit bij aan een goed onderwijsaanbod, adequate onderwijshuisvesting en een goede verbinding tussen onderwijs en het sociaal domein. Circulair produceren en consumeren gelden in dit kader als uitgangspunt.

Wat heeft Gouda bereikt?

Verbeteren aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en stimuleren innovatie

Gouda wil dat het aanbod van opleidingen aansluit op de vraag van het bedrijfsleven. Ook optimaliseert het innovatie in Triple Helix-verband. Gouda stimuleert dat jongeren opleidingen kiezen met een beroepsperspectief de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen en aan het werk te gaan. De eerste studenten van Campus Gouda zijn gestart in 2021. Met bedrijven en studenten wordt gewerkt aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Versterken onderwijs

In 2021 zijn stevige stappen gezet. Met een Techniekakkoord is de basis gelegd voor de samenwerking rond de Techniekwerkplaats in de Chocoladefabriek. De eerste Goudse Onderwijsagenda is ondertekend. Het Taalakkoord met de bibliotheek en partners is vernieuwd.

Sluitende aanpak jeugdwerkloosheid

Gouda zet in op preventie en bestrijding jeugdwerkloosheid en op een structurele daling van de jeugdwerkloosheid onder jongeren t/m 27 jaar in de periode 2019-2022 met 100 jongeren. Resultaat: In 2021 een daling met 96 jongeren (367 versus 271; meetdata 2020 en 2021); In de periode 2019-2021 een daling met 55 jongeren (326 versus 271; meetdata: 2018 - 2021).

Versterken vestigingsklimaat in Gouda en de regio

Gouda wil een aantrekkelijke stad met een levendige economie in een sterke regio zijn. De gemeente heeft samen met Gouda Onderneemt een nieuwe economische agenda opgesteld. Ook is een nieuw convenant afgesloten om het Ondernemersfonds Gouda te verlengen tot 2026. In regionaal verband is een MKB-deal gesloten met de provincie Zuid-Holland om aan de slag te gaan met projecten binnen de regionale innovatieprojecten-agenda op het gebied van de maakindustrie, bouw, logistiek en stadsdistributie. In samenwerking met Gouda Onderneemt is de ondersteuning voor ondernemers gedurende de coronacrisis in stand gehouden.

Onderwijshuisvesting: kostenefficiënte, duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen 

De uitvoering van de voorgenomen renovatie- en nieuwbouwprojecten van het Uitvoeringsplan IHP loopt. Het budget voor het kindcentrum in Westergouwe is vastgesteld. De renovatie van De Goudse Waarden en de vernieuwbouw van Ark-Gemiva is vergevorderd. Voor negen schoolgebouwen is een subsidieaanvraag ingediend voor een ventilatieregeling van het rijk.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

1,54%
Aantal voortijdig schoolverlaters is verder gedaald naar 1,54%.
55*
* tot 1-10-2021
streefwaarde 2019-2022: afname jeugdwerkloosheid 100 jongeren
69100
Bekend aantal leegstaande kantoorm2 in 2021.