Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partijen is te vinden in de paragraaf verbonden partijen.

Verbonden partijen

Doel

Hecht / Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Hecht / Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden. Daarnaast probeert Hecht / RDOG HM de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken.

Veiligheidsregio Hollands Midden

De Veiligheidsregio Hollands Midden geeft uitvoering aan hetgeen is bepaald in de Wet veiligheidsregio’s op de volgende terreinen:

■ de brandweerzorg;

■ de geneeskundige hulpverlening;

■ de samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding;

■ de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing;

■ het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

De BSGR verzorgt de heffing en invordering van de lokale belastingen voor het Hoogheemraadschap van Rijnland en elf gemeenten. Daarnaast bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarden voor alle onroerende zaken in de deelnemende gemeenten.

Hecht / Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

De meest omvangrijke taak van Hecht / de RDOG HM is de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Het betreft onder andere over- en ondergewicht, kindermishandeling, internetgebruik en school-/ziekteverzuim/schooluitval. Hecht /de RDOG HM voert werkzaamheden uit voor Veilig Thuis, het Meldpunt Zorg en Overlast, BKK en draagt zij bij aan het op gang brengen van de hulpverlening bij een huisverbod. Ook ondersteunt Hecht / de RDOG HM gemeenten in de ontwikkeling van beleid voor kwetsbare burgers.

Veiligheidsregio Hollands Midden

De Veiligheidsregio Hollands Midden behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van brandweer, geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en rampenbestrijding. Daarnaast realiseert het een gecoördineerde inzet van de bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

De BSGR verzorgt de heffing en de invordering de leges voor de uitvoering van bijzondere wetten ter dekking van de kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag en het verstrekken van bijvoorbeeld een terrasvergunning of het houden van een evenement. De aanslagen zijn overeenkomstig de betreffende belastingverordeningen opgelegd.