Incidentele baten en lasten

Voor de beoordeling van de jaarrekening volstaat niet alleen het gerealiseerde resultaat. Nog meer is het van belang om te kijken of sprake is van het zogenaamde 'structurele en reële evenwicht'. Dit uitgangspunt is wettelijk verankerd. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten. Het overzicht van incidentele baten en lasten biedt inzicht in de realisatie van genoemd uitgangspunt.

Nr.

Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting

Gewijzigde Begroting

Werkelijk

Saldo tov gewijz. Begroting

2021

2021

2021

Programma 1

1

Planvoorbereiding

53

53

41

-12

2

Bouw- en woonrijpmaken

692

692

0

-692

3

Ondernemen in Gouda

50

75

78

3

4

Gouda-750

367

267

256

-11

5

Exploitatie bruikleenscholen

267

267

74

-193

6

Beleid m.b.t. onderwijshuisvesting

268

268

1

-267

7

Tijdelijke voorzieningen WG

171

171

336

165

8

Mutatie boekwaarde

784

778

1.479

701

9

Gronduitgiften

-1.350

-1.350

-1.520

-170

10

Bijdragen derden

-25

-25

-25

0

1.277

1.196

720

-476

Programma 2

11

Dagelijks onderhoud bruin

207

207

207

0

12

GO Bruin - algemeen

-250

30

4

-26

13

Baggeren - niet nautisch

288

0

0

0

14

Energie en Klimaat

225

172

183

11

15

Regeling Reductie Energieverbruik

250

775

318

-457

16

Regeling Reductie Energieverbruik

-250

-775

-318

457

470

409

394

-15

Programma 3

17

Beheer onroerende zaken

51

51

51

0

18

Verduurzamen gemeentelijke objecten

550

550

570

20

19

Omgevingswet

190

260

347

87

20

Wonen boven winkels

57

207

82

-125

21

Versnelling Woningbouw

1.540

1.686

680

-1.006

22

Beheer onroerende zaken

-9

-9

0

9

2.379

2.745

1.730

-1.015

Programma 4

23

Sociale cooperatie

20

20

7

-13

24

Perspectief op Werk

1.500

1.185

660

-525

25

Perspectief op Werk

185

0

0

0

26

Transformatiefonds Jeugd (regionaal)

822

804

596

-208

27

Reg. Progr. Sturen op kosten

500

410

344

-66

28

Gezondheidsbeleid

100

100

100

0

29

Inclusie, diversiteit en burgerschap

41

41

39

-2

3.168

2.560

1.746

-814

Programma 5

30

Cultuurhistorie en Monumenten

25

25

25

0

25

25

25

0

Programma 6

31

Radicalisering

520

847

305

-542

520

847

305

-542

Programma 7

32

Portfoliomanagement Geheugen v Gouda

114

294

227

-67

114

294

227

-67

Programma 8

33

Precario kabels en leidingen

-2.046

-2.046

-2.056

-10

-2.046

-2.046

-2.056

-10

Totaal incidentele baten en lasten exploitatie

5.907

6.030

3.091

-2.939

> Waarvan incidentele lasten exploitatie

9.587

10.235

7.010

-3.225

> Waarvan incidentele baten exploitatie

-3.680

-4.205

-3.919

286

Totaal lasten - excl. toevoegingen reserves

294.092

311.829

299.602

-12.227

Totaal baten - excl. onttrekkingen reserves

-279.659

-308.688

-307.054

1.634

Resultaat voor inzet reserves (A) *

14.433

3.141

-7.452

-10.593

Incidentele onttrekkingen aan reserves

-13.415

-16.931

-17.112

-181

Stucturele onttrekkingen aan reserves

-78

-67

-1.024

-957

Totaal onttrekkingen aan reserves (B) *

-13.493

-16.998

-18.136

-1.138

Incidentele toevoegingen aan reserves

3.094

8.609

8.609

0

Structurele toevoegingen aan reserves

2.582

2.625

3.582

957

Totaal toevoegingen aan reserves ( C) *

5.676

11.234

12.191

957

Totaal lasten - incl.toevoegingen reserves

299.768

323.063

311.793

-11.269

Totaal baten - incl. onttrekkingen reserves

-293.152

-325.686

-325.190

496

Resultaat na inzet reserves (= A+B-C) *

6.616

-2.623

-13.397

-10.773

Incidentele lasten exploitatie

9.587

10.235

7.010

-3.225

Incidentele baten exploitatie

-3.680

-4.205

-3.919

286

Saldo incidentele toevoegingen/ onttrekkingen reserves

-10.321

-8.322

-8.503

-181

Incidenteel saldo *

-4.414

-2.292

-5.412

-3.120

Saldo structurele lasten exploitatie

284.505

301.594

292.592

-9.002

Saldo structurele baten exploitatie

-275.979

-304.483

-303.135

1.348

Subtotaal structureel saldo exploitatie

8.526

-2.889

-10.543

-7.654

Saldo structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

2.504

2.558

2.558

0

Structureel saldo *

11.030

-331

-7.985

-7.654

* - = voordeel / + = nadeel

Kengetal structurele exploitatieruimte

-3,94

2,60

Nr.

Toelichting mutaties incidentele baten en lasten

1

In 2021 hebben we voor de grondexploitatie Spoorzone minder uitgaven verricht dan initieel gedacht. De verwachting is dat in 2022 nog een aantal planvoorbereidingskosten worden gedaan.

2

Binnen de grondexploitatie Spoorzone verwachten we in 2022 de kosten voor bouw en woonrijp te maken. De begrote uitgaven voor 2022 zal in de nieuwe MPG worden meegenomen.

3

Dit betreft incidenteel budget voor 'ondernemen in Gouda'. Hierop is een geringe overschrijding ontstaan.

4

Dit betreft incidenteel budget voor 'Gouda-750'. Hierop is een geringe onderschrijding ontstaan.

5

Het incidenteel budget is benut voor diverse onderwijshuisvestingen waar wij een bruikleenovereenkomst mee hebben afgesloten.

6

In 2021 was rekening gehouden met het slopen en afwaardering van een tweetal onderwijsgebouwen. Wegens omstandigheden is dit uitgesteld. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de reserve IHP.

7

Dit betreft huur van tijdelijke onderwijsgebouwen bij Westergouwe. Dit nadeel wordt voor een deel gecompenseerd door hogere huurinkomsten.

8

Dit betreft de slotboeking van de grondexploitatie Spoorzone. Dit betreft een interne overboeking naar de post voorraden.

9

Dit betreft een opbrengst die is gerealiseerd uit de verkoop van bouwrijpe grond in de grondexploitatie Spoorzone.

10

Dit betreft een interne bijdrage vanuit onderwijs aan de grondexploitatie Westergouwe. Deze bijdrage is conform begroting gerealiseerd.

11

Dit betreft de aan taakveld Riool toegerekende kosten uit hoofde van straatreiniging conform het GRP.

12

Compensabele BTW wordt extracomptabel meegerekend voor het taakveld Riool. Bij een eerder aan de Raad voorgestelde begrotingswijziging is de aanvankelijk foutief als baat begrote compensabele BTW reeds gecorrigeerd. De realisatie betreft enkele operationele kosten.

13

De baggerwerkzaamheden komen (deels) ten laste van de voorziening Riolering. Doordat ervoor gekozen is de uitvoer later en op projectbasis te doen, zijn de in de exploitatie geraamde kosten voor het huidige jaar vrijgevallen ten gunste van de voorziening (om later ten laste van diezelfde voorziening de werkzaamheden uit te voeren).

14

Het betreft een projectbudget voor energie en klimaat waarbij binnen de exploitatie een geringe overschrijding is opgetreden.

15

Dit betreft een rijksregeling met SiSa-verantwoording met een terugbetalingsverplichting van het niet besteedde budgetdeel.

16

Dit betreft een rijksregeling met SiSa-verantwoording met een terugbetalingsverplichting van het niet besteedde budgetdeel.

17

Dit betreft incidentele afschrijvingslasten voor de bouw van een bibliotheekfiliaal Bloemendaal.

18

Het incidenteel verkregen verduurzamingsbudget voor 2021 is volledig gebruikt voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen.

19

Dit betreft incidenteel budget voor de implementatie van de Omgevingswet.

20

Dit betreft incidenteel budet voor het project 'wonen boven winkels'. Voor het restantbudget wordt voorgesteld dit opnieuw beschikbaar te stellen in 2022.

21

Binnen de exploitatie Versnelling Woningbouw treedt een voordeel op. Voor het restantbudget wordt voorgesteld dit opnieuw beschikbaar te stellen in 2022.

22

Dit betrof een huurinkomst die abusievelijk als incidenteel was aangemerkt.

23

Op 'Sociale cooperatie' treedt een incidenteel voordeel op ten gunste van het rekeningresultaat 2021.

24

Perspectief op Werk is een regionaal projectbudget. Voor het restantbudget wordt voorgesteld dit opnieuw beschikbaar te stellen in 2022.

25

Zie toelichting bij nummer 24.

26

Het budget transformatiefonds is een regionaal budget. Het restant budget van (afgerond) € 208.000 zal worden overgeheveld naar 2022.

27

Het regionaal programma Sturen op Kosten is een regionaal budget. Het restant budget van (afgerond) € 66.000 wordt toegevoegd aan de reserve MO/VO/BW

28

Voor gezondheidsbeleid is incidenteel budget beschikbaar gesteld. Dit bedrag is uitgegeven aan loonkosten, aan het project ‘de Gezonde Wijk’ en aan een sociaal ondernemer die voor 2021 is aangesteld.

29

Voor nieuw beleid op het gebied van Inclusie is incidenteel budget beschikbaar gesteld. Dit budget is o.a. gebruikt voor het inzetten van Inclusion Lab.

30

Het incidenteel verkregen budget is ingezet voor de uitvoering van de kerkenvisie.

31

Binnen de totale exploitatie Radicalisering treedt een voordeel op, omdat door corona-beperkingen dit jaar niet alle geplande bijeenkomsten doorgang konden vinden.

32

Dit betreft kosten voor de inhuur van derden ten behoeve van het Geheugen van Gouda. Door meer inzet van eigen personeel is minder inzet van ingehuurde derden nodig gebleken.

33

Voor precario (heffing op kabels en leidingen) genereren we incidentele baten. De precarioheffing verdwijnt per 2022 in verband met aangepaste wetgeving.