Cultuur, sport en recreatie

Lasten * € 1.000

19.059

Baten * € 1.000

3.201

Percentage van totale uitgaven

6%

Waar staat het programma voor?

Gouda is een bruisende, vitale en authentieke stad, waar de historie volop wordt beleefd. Goede voorzieningen en toonaangevende evenementen zijn cruciaal voor Gouda als aantrekkelijke stad om te wonen en werken. Mede daarom investeert Gouda in cultuur. Bewegen en sporten brengt mensen dichter bij elkaar. Dat geldt voor jong en oud, zowel via het sporten als via het verenigingsleven. In een stad met voor iedereen toegankelijke sportvoorzieningen is het goed en gezond leven. Toerisme is van wezenlijk belang voor Gouda. Nadat de mijlpaal van 1 miljoen bezoekers bereikt was, is met het werkveld een nieuwe koers toerisme opgesteld met meer aandacht voor de lokale en regionale bezoeker.

Wat heeft Gouda bereikt?

Cultuur: De uitgangspunten voor herijking van de cultuurnota zijn vastgetseld. In 2021 is, naast lopende projecten zoals de urban curator en het kunstwerk in het Zuidelijk Stationsgebied, wederom ingezet op het ondersteunen van de culturele sector om door de coronacrisis heen te komen. Er is een nieuw regionaal meerjarenplan voor cultuureducatie.

Sport: Met de Nota Ruimte voor Sport zijn de kaders voor de sportaccommodaties van Gouda bepaald. Daarnaast is de Sportimpulsregeling verlengd en zijn de verdere voorbereidingen getroffen voor de komst van sport- en beweegvoorzieningen in Westergouwe.

Toerisme en recreatie: Met de VVV en partners in de stad is ingezet op landelijke publicaties om bezoekers te wijzen op coronaproof bezoek in Gouda en op lokale en regionale koop/bestel lokaal-campagnes. Om zakelijk bezoek te stimuleren is het platform Spot-on-Gouda gelanceerd door alle samenwerkende partners. De huisvestingsverordening is gewijzigd, zodat we in 2022 inzicht krijgen in het aanbod van vakantieverhuur in Gouda. Cheese Valley heeft zich gericht op de Belgische markt en heeft met succes subsidies aangevraagd voor projecten in 2022. Het nieuwe WSHS hotel opende in 2021 haar deuren in het hiertoe bestemde gemeentepand.

Gouda750: De viering van het feestjaar is verder vormgegeven en de organisaties in de stad treffen voorbereidingen voor de projecten. De zogeheten ‘opwarmers’ starten of zijn gestart. Het fondsbestuur heeft sponsors geworven.

Binnenstad: De samenwerking tussen de gemeente en economische partijen in de binnenstad is een impuls gegeven, vernieuwd en versterkt. De binnenstad van Gouda kent relatief weinig leegstand.

Cultuurhistorie: De kaders voor de herbestemming van het Stadhuis en de Historische Lintenvisie zijn vastgesteld door de raad. De Toekomstvisie Religieus Erfgoed is ondertekend door de kerkbesturen. De Regeling Erfgoed en Duurzaamheid trad in werking, deze moet verduurzaming van monumenten vergemakkelijken. De CHBK is via internet ontsloten. De Instandhoudings-regeling Erfgoed Gouda en de Gouda750-subsidie voor gevelherstel zijn opengesteld.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

€38,40
Besteding bezoekers (2021)
7,5 %
Leegstand Binnenstad (2021)
45.465
Aantal personen hotelovernachting (2021)