Balans per 31 december 2021: activa

ACTIVA (bedragen * € 1.000)

ultimo

2020

ultimo

2021

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

13.096

12.666

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

13.096

12.666

Materiële vaste activa

335.408

344.420

Materiële vaste activa uitgegeven in erfpacht

8.969

8.959

Investeringen met een economisch nut

190.290

198.803

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

95.033

91.687

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

41.117

44.971

Financiële vaste activa

2.953

2.944

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

1.941

1.941

- overige verbonden partijen

0

0

Overige langlopende leningen u/g

994

985

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

18

18

TOTAAL VASTE ACTIVA

351.457

360.029

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

16.757

15.765

Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

16.750

15.752

Gereed product en handelsgoederen

8

13

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

66.454

71.242

Vorderingen op openbare lichamen

16.060

21.505

Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen

1.402

1.433

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

40.000

40.000

Overige vorderingen

8.992

8.305

Liquide middelen

34

44

Kassaldi

34

44

Banksaldi

0

0

Overlopende activa

6.839

14.086

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

- Europese overheidslichamen

99

111

- Rijk

502

44

- Overige Nederlandse overheidslichamen

349

1.231

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

5.889

12.701

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

90.084

101.138

TOTAAL GENERAAL

441.541

461.167