Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?

In 2019 is de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid vastgesteld, voor de periode 2019-2022. Per prioriteit wordt de voortgang gerapporteerd die door de gemeente, in nauwe samenwerking met de veiligheidspartners, in het afgelopen jaar behaald is.

Door de aanpak van jeugdcriminaliteit de woninginbraken verder omlaag brengen: minder meldingen jeugdoverlast, fors minder woninginbraken

Het aantal meldingen jeugdoverlast is in 2021 fors gedaald (-42%). Dit is deels verklaarbaar door de inzet van extra maatregelen op overlastlocaties. Op het niveau van de Eenheid Den Haag is ook een sterke daling te zien van meldingen jeugdoverlast. Eenheidsbreed is dit een daling van 30%. Er is veel inzet gepleegd op overlastlocaties in met name Oost, Goverwelle, Kort Haarlem en Korte Akkeren Oud. Tijdelijk cameratoezicht en meer handhaving heeft geleid tot enige rust in de wijken. Zo is er aan de Sportlaan cameratoezicht ingezet en gold er een aantal maanden een samenscholingsverbod. Rond de jaarwisseling is de parkeerplaats volledig afgesloten voor voertuigen. Parkeerplaatsen in de omgeving waar overlast werd veroorzaakt werden tevens afgesloten. De politie heeft de locatie sterk geprioriteerd. Ter hoogte van de Han Hollanderweg is ook een camera geplaatst na een aantal autobranden die veel onrust veroorzaakten onder omwonenden. Rond de Marathonlaan is veel aandacht voor versterking van de cohesie.

Preventie op jeugd

In 2021 is de opdracht voor uitvoering van jongerenwerk uitgevoerd door stichting Buurtwerk. De focus in de opdracht ligt op risicojeugd in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. De jongerenwerkers van Buurtwerk hebben ruim 400 jongeren bereikt. Er is contact gelegd via online activiteiten en voorlichtingen, sportactiviteiten, jeugdinitiatieven, schooljongerenwerk en ambulant werk. Via het ambulant werk worden ongeveer 200 jongeren in de leeftijd 13-19 jaar bereikt. Daarnaast zijn er acht risicogroepen die (twee)wekelijks binnen komen voor een gerichte activiteit. Met twee nieuwe groepen uit Achterwillens en Bloemendaal wordt momenteel iets opgestart.

Om meer grip te krijgen op individuele casuïstiek van jonge jeugd die dreigt af te glijden richting criminaliteit, op criminele families en op ondermijningscasuïstiek, is er in 2021 gestart met de pilot interventieteam. Het interventieteam bestaat uit verschillende medewerkers vanuit zorg en veiligheid zoals projectleider mensenhandel, programmamanager ondermijning, stadsmarinier, ondermijningsspecialist van de ODMH, specialist Wmo en Jeugd, analist veiligheid en een procesregisseur veiligheid en jeugd. Binnen dit team wordt complexe casuïstiek behandeld met als doel doortastend en slagvaardig ondermijnende criminaliteit te bestrijden. Momenteel is er een gemiddelde caseload van vijf casussen per maand welke in het interventieteam worden behandeld.

Resultaten TopX
In 2021 is de TopX aanpak verder ingevuld. De instroomcriteria zijn medio 2020 gewijzigd waardoor een meer flexibele en actuele inzet op veelplegers mogelijk werd. Jongeren die uitsluitend een repressieve benadering vereisen, worden niet opgenomen in de TopX. Zij vallen onder de aanpak van de politie en het Openbaar Ministerie. Het recidivecijfer van het eerste jaar TopX (juli 2020-juli 2021) bedraagt 41%. De tien personen die bij start van de TopX geselecteerd zijn, waren met elkaar in totaal 73 keer als verdachte aangemerkt. Na één jaar zijn deze tien personen in totaal 43 keer als verdachte aangemerkt. Dit is een daling van 41%. In 2021 vielen er in totaal 16 personen onder de aanpak. Hiervan zijn er inmiddels zeven afgesloten, waarvan vier positief en drie negatief.

Woninginbraken: -50%

Er zijn 137 woninginbraken gepleegd, dit is 50% minder dan in 2020. De helft hiervan betrof een poging, de andere helft een voltooide inbraak. De oplossingsratio steeg naar 8,1%. Hiermee is de doelstelling van een oplossingsratio van 11% of meer, echter niet behaald. De doelstelling van -10% woninginbraken is ruim behaald.

Er is drie maal een last onder dwangsom opgelegd voor het vervoeren of bij zich hebben van inbrekerswerktuigen. Door middel van vakantietoezichtservice is het toezicht op door vakantie onbewoonde woningen geïntensiveerd. Dit toezicht wordt uitgevoerd door de medewerkers van stadstoezicht in afstemming met de politie. In totaal hebben zich vorig jaar 114 huishoudens aangemeld voor de vakantieservice. Zes inwoners hebben gebruik gemaakt van de poortverlichtingsregeling. Met de 114 beheerders van nieuwe en bestaande app-groepen is veel informatie gedeeld over hotspotlocaties, actuele gebeurtenissen en de bestaande regelingen. Daarnaast deelt de politie via de zogenoemde ‘Heterdaadgroep’ kritische informatie met de BuurtWhatsAppgroepen om zo tips te krijgen van mogelijke getuigen van de inbraak of verdachte situatie.

Drugscriminaliteit en Ondermijning

In 2021 zijn acht woningen gesloten waar handelshoeveelheden drugs werden aangetroffen. Er zijn in 2021 geen last onder dwangsom (lod) opgelegd voor drugshandel op straat. Wel is tweemaal een lod opgelegd aan personen die werden aangetroffen met lachgas in hun bezit. Er is eenmaal één last onder dwangsom opgelegd voor het aantreffen van een hennepplantage in een woning en éénmaal een last vanwege het aantreffen van harddrugs in een woning.

Een van de belangrijke pijlers binnen de aanpak van ondermijnende criminaliteit is het structureel controleren van bedrijfs-structuren. Zo vinden er structurele horeca-, overlastpanden-, spookbewoning- en ondermijningscontroles plaats. In 2021 waren de coronamaatregelen goed merkbaar, waardoor een aantal controles niet zijn doorgegaan. In totaal hebben er tien controles plaatsgevonden. Hiervan waren er twee horecacontroles, vijf overlastpanden en spookbewoning controles en drie ondermijningscontroles. Deze laatstgenoemde betroffen diverse locaties met opslagboxen en bedrijventerreinen.

In 2020 is vanuit het landelijk Ondermijningsfonds een extra impuls gegeven aan de inzet op de malafide horeca, dit is in 2021 voortgezet. Aanleiding hiervoor was dat 20%-25% van het Goudse horecabestand in beeld is bij de ondermijningsaanpak. De horeca lijkt daarmee een vaak gebruikte voorziening voor het plegen van criminele feiten en voor het samenkomen van criminelen. Voor het project ‘Gezonde horeca’ is de samenwerking met het HEIT geïntensiveerd. Vanwege de coronamaatregelen is in 2021 gewerkt met gerichte bedrijvencontroles in plaats van grote integrale horecacontroles.

In totaal zijn er 47 Bibob-toetsingen uitgevoerd waarvan er 17 onderzoeken nog niet zijn afgerond. Er zijn in totaal twaalf adviesvragen ingediend bij het Landelijk Bureau Bibob. Het Landelijk Bureau Bibob concludeerde in deze zaken:

  • Vier keer dat er een ernstig gevaar bestaat dat de vergunning zal worden gebruikt voor criminele doeleinden;
  • Vier keer dat er een mindere mate van gevaar bestaat dat de vergunning zal worden gebruikt voor criminele doeleinden;
  • Vier keer dat er geen gevaar bestaat dat de vergunning zal worden gebruikt voor criminele doeleinden.

In één geval is er een voornemen tot weigering geuit, maar is naar aanleiding van de ingediende zienswijze besloten om de vergunning onder voorwaarden op grond van de Wet Bibob te verlenen. Daarnaast zijn nog twee voornemens tot weigering, een voornemen tot intrekking en een voornemen tot verlening onder voorwaarden op grond van de Wet Bibob geuit. De zienswijzetermijnen in deze zaken lopen nog.

Radicalisering, sociale overlast en gebiedsregie

Conform het Plan van Aanpak Terugkeerders is er in samenwerking met de ketenpartners uit het casusoverleg radicalisering gewerkt aan nazorg detentie, re-integratie en monitoring van twee Goudse terugkeerders. De netwerkregisseur heeft opvoedingsondersteunings- en weerbaarheidsbijeenkomsten van project Oumnia Works gefaciliteerd. Er hebben twee trainingen aan groepen moeders plaatsgevonden.

Er zijn in de eerste helft van 2021 78 zaken buurtbemiddeling in behandeling genomen, het oplossingspercentage (halfjaarcijfer) was 79%, dit is vrijwel gelijk aan vorig jaar (77%). Team integraal pakt complexe problematiek op, waar nodig in samenwerking met veiligheid en het sociaal domein (zorg) en past maatwerk toe om zo snel tot een oplossing te komen en verergering te voorkomen. Het focusoverleg zorgt voor een integrale aanpak op complexe problematiek om zo een doorbraak te forceren in casussen die dreigen vast te lopen.

Samen met de buurt Korte Akkeren zijn thema’s omtrent leefbaarheid en/of veiligheid bepaald. Aansluitend zijn de eerste stappen gezet om bewoners zelf met de gekozen thema’s aan de slag te laten gaan. Gebiedsregie faciliteert en ondersteunt. Gebiedsregie is de vaste gesprekspartner van het inwonersinitiatief Vogelbuurt Veilig. Met de wijkvereniging Westergouwe zijn er verschillende voorstellen gedaan voor fysieke aanpassingen om de wijk leefbaarder te maken. Er is in West inzet vanuit de opbouwwerker geweest om de verschillende groepen bewoners bij elkaar te brengen en te versterken. Ook in Noord zijn dergelijke initiatieven ondersteund, met name in Achterwillens en de Burgen-en Lustenbuurt.

Inzet van de afdeling Stadstoezicht

Een groot deel van het reguliere werk van de afdeling Stadstoezicht veranderde onder invloed van corona. De afdeling is in september 2021 na de toename van besmettingen weer opgedeeld in twee teams, die vanaf dat moment weer gescheiden werkten gelijk aan 2020. Zo is het risico op besmetting en uitval voor de gehele afdeling fors gereduceerd. Er is extra capaciteit ingehuurd om zowel de handhaving op corona als het reguliere werk zo veel mogelijk doorgang te kunnen laten vinden.

In periodes dat er minder tot geen toeristen in de stad kwamen, was er minder werk qua parkeercontroles en het uitschrijven van naheffingen. Het aantal reguliere bekeuringen is stabiel gebleven ten op zichte van het voorgaande jaar. In de woonwijken kreeg de controle op verkeerd geparkeerde voertuigen en andere middelen, zoals aanhangwagens, meer aandacht. Dit leidde tot meer bekeuringen.

Omschrijving

Aantal

Bedragen in €

Kentekenscans

139.209

n.v.t.

Naheffingen parkeren

4.619

300.235

Reclameheffingen

168

122.158

Bekeuringen*

2.981

niet bekend

Afgehandelde meldingen Slimmelden

3.340

n.v.t.

Waarnemingen

5.186

n.v.t.

Waarschuwingen (excl. coronagerelateerde waarschuwingen)

726

n.v.t.

Diftar bestuurlijke handhaving

269

7.209

Totaal

156.498

429.602

* Het bedrag dat gemoeid is met bekeuringen komt slechts deels ten gunste van de gemeente. De sancties leiden tot verschillende geldstromen.

Illustratie: totaal aantal meldingen slimmelden 2021 per categorie en wijk