Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Volgens artikel 28 van het BBV bevat de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ten minste een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening. De cijfermatige verschillen per programma staan in de navolgende tabellen. De beleidsmatige toelichtingen staan per programma in de programmaverantwoording van het jaarverslag bij de 'Verschillenverklaring exploitatie' onder 'Wat heeft het gekost'.

Programma 1 Economie, werk en onderwijs

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

21.525

25.419

23.281

2.138

Baten

-8.585

-12.396

-10.943

-1.452

Saldo van baten en lasten

12.939

13.023

12.337

686

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-1.022

-1.091

-1.092

1

Gerealiseerd resultaat

11.918

11.932

11.245

687

Programma 2 Energie en klimaat

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

27.886

29.185

28.507

678

Baten

-30.347

-31.026

-30.388

-638

Saldo van baten en lasten

-2.461

-1.841

-1.881

40

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

-1.070

-1.070

0

Gerealiseerd resultaat

-2.461

-2.912

-2.951

40

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

50.573

52.606

46.693

5.913

Baten

-23.279

-25.642

-23.746

-1.896

Saldo van baten en lasten

27.294

26.964

22.947

4.018

Toevoegingen aan reserves (lasten)

4.089

4.967

5.924

-957

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-1.245

-1.431

-3.745

2.314

Gerealiseerd resultaat

30.138

30.500

25.126

5.374

Programma 4 Sociaal domein

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

135.472

141.345

139.336

2.009

Baten

-27.884

-32.541

-33.419

878

Saldo van baten en lasten

107.588

108.804

105.917

2.887

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-7.914

-8.684

-8.994

309

Gerealiseerd resultaat

99.674

100.119

96.923

3.196

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

17.973

19.609

19.059

550

Baten

-2.677

-3.352

-3.201

-151

Saldo van baten en lasten

15.297

16.257

15.857

399

Toevoegingen aan reserves (lasten)

31

31

31

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-2.342

-3.586

-2.322

-1.264

Gerealiseerd resultaat

12.985

12.701

13.566

-865

Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

10.280

11.443

11.164

279

Baten

-125

-492

-461

-32

Saldo van baten en lasten

10.155

10.951

10.704

247

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-226

-346

-345

-1

Gerealiseerd resultaat

9.929

10.605

10.359

246

Programma 7 Bestuur en organisatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

29.148

32.083

31.397

686

Baten

-3.617

-5.294

-5.706

411

Saldo van baten en lasten

25.531

26.789

25.691

1.098

Toevoegingen aan reserves (lasten)

557

557

557

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-743

-700

-568

-132

Gerealiseerd resultaat

25.345

26.645

25.679

966

Programma 8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

1.235

139

165

-26

Baten

-183.145

-197.945

-199.189

1.245

Saldo van baten en lasten

-181.911

-197.806

-199.024

1.218

Toevoegingen aan reserves (lasten)

1.000

5.680

5.680

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

-88

0

-88

Gerealiseerd resultaat

-180.911

-192.214

-193.344

1.130