Afkortingenlijst

Afkorting

Betekenis

AD-opleiding

Associate degree

ALV

Algemene Ledenvergadering

ASR

Alkali-silicareactie

AU

Algemene Uitkering

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

BAC

Bestuurs adviescommisie

BBL-plekken

Beroepsbegeleidende leerweg-plekken

BBP

Bruto Binnenlands Product

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

BBV

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

Bbz

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

BCF

Btw-compensatiefonds

BGGZ

Basis Geestelijke gezondheidzorg

Bibob

Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

BKK

Basiszorg Kwestbare Kinderen

BMO

Bestuurs- en managementondersteuning

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOA

Buitengewoon Opsporings Ambtenaar

BSGR

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

BSGR

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BV

Besloten Vennootschap

BW

Beschermd wonen

BWT

Bouw- en woningtoezicht

BZK

Binnenlandse Zaken

C&W

Cushman en Wakefield

C4

Museum Gouda, Cultuurhuis Garenspinnerij, De Goudse Schouwburg en Bibliotheek Gouda

CaCo

Calamiteiten Coördinator

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CHBK

Cultuurhistorische Basiskaart

CHE

Christelijke hogechool Ede

cie.

Compagnie

CIP

Concern Investeringsplan

CIV

Centra voor Innovatief Vakmanschap

CIV LLF

Centra voor Innovatief Vakmanschap Leven Lang Flex

CIV ST

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology

CIV WZ

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn en Zorg

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg

CNME

centrum voor natuur- en milieueducatie

COELO

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Universteit van Groningen

CSBN

Cyber Security Beeld Nederland

CVO

Cultuur vastgoed en ontwikkeling

DB

Dagelijks Bestuur

DIV

Documentaire Informatie Voorziening

DPA

Data Processing Agreement

DPIA

Data Protection Impact Assessment

DSO

Digitaal Stelsel Omgevingswet

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

EcG

Engergiecoörperatie Gouda

EMU-saldo

Economische Monetaire Unie

ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

ESF

Europees Sociaal Fonds

Fido

Financiering decentrale overheden

FMI

Functiemengingsindex

FTE

Fulltime-equivalent

GAB

Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking

GGD

Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GI

Gecertificeerde Instellingen

GIS-Gouda

Geografisch Informatie Systeem

GKA

Gelijke Kansen Alliantie

GO-OR

Groot Onderhoud Openbare Ruimte

GRIP

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure

GRP

Gemeentelijk rioleringsprogramma

GSG

Goudse Scholengemeenschap

GTK

Gemeenschappelijk financieel toezichtkader

HAVO

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs

hbo

Hoger beroepsonderwijs

HEIT

Haags Economisch Intrventieteam

HOF

Houdbare Overheidsfinanciën

HRM

Human Resource Management

I&M

Infrastructuur en Waterstaat

IC-status

Intercity

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

IFLO

Inspectie Financiën Lagere Overheden

IHP

Integraal Huisvestingsplan Gouda

IPS

Individuele Plaatsing en Steun

IUP

Integraal uitvoerings Plan

IVN

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

JOS

JeugdOndersteuning op school

KC

Kindcentrum

KCC

Klantcontactcentrum

kg

Kilogram

KGF

Kindgebonden financiering en voorschoolse educatie

KPI

Kritische prestatie-indicator

LIFE IP NAS

LIFE-IP Nationale Adaptatie Strategie

LIOR

Leidraad Inrichting Openbare Ruimte

LOB

Loopbaanoriëntatie

LOD

Last onder dwangsom

m2

Vierkante meter

mbo

Middelbaar beroepsonderwijs

MD

Management Development

MDA

Multidisciplinaitre aanpak

MER

Milieu effecten rapport

ministerie van SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

MJOP

Meerjarig Onderhoudsplan

MKB-deal

Midden- en kleinbedrijf

MO

Maatschappelijke opvang

MOG

Meldingen openbaar gebied

MTO

Medewerkers-tevredenheidsonderzoek

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

NB

Nota bene let wel

NGE

Niet gesprongen explosieven

NHG

Nationale Hypotheek Garantie

NOC*NSF

Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie

NT1

Nederlands als eerste taal

NT1-ers

Nederlands als eerste taal

NT2

Nederlands als tweede taal

NT2

Nederlands als tweede taal

NvO

Norm voor Opdrachtgeverschap

OAB

Onderwijsachterstandenbeleid

Obv

Op basis van

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

ODMH

Omgevingsdienst Midden-Holland

OER

Opwek van Energie op Rijksvastgoed

OFG

OndernemersFonds Gouda

OR

Ondernemingsraad

OSA

Opgroeien en Start Arbeidsmarkt

OV

Openbaar vervoer

OZB

Onroerendezaakbelasting

PDCA-cyclus

Plan Do Check Act cyclus

PDV

Perifere detailhandel

PFAS

Poly- en perfluoralkylstoffen

PG

Publieke Gezondheid

PMD

Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken

PO-bestuur

Primair onderwijs 

PP

Project Programma

PSB

Platform Slappe Bodem

PW

Participatiewet

PZH

Provincie Zuid-Holland

QR-codes

Quick Response codes

Rapportage IBT

Rapportage interbestuurlijk toezicht

RAV

Regionale Ambulancevoorziening

RAW

Regionale agenda wonen

RDOG

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

RDOG HM

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

RDS

Regionale dienstverlening sociaal domein

RES

Regionale Energiestrategie

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RMC

Regionaal meld- en coördinatiepunt

RMH

Regio Midden-Holland

RMP

Regionale Mobiliteitsprogramma

RMT

Regionaal Mobiliteitsteam

RRE

Regeling Reductie Energiegebruik

RREW

Regeling Reductie Energiegebruik Wonen

RTV

Regionale televisie

RVVP

Regionale uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer

SaaS

Software as a Service

SAMH

Streekacrhief Midden-Holland

SBB

Samenwerkingsverband Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

SBG

Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda

SBG

Samenwerkende Binnenstadondernemers

SC ENK

Sociale Coöperatie Een Nieuwe Kans

SGGZ

Specialistische Geestelijke gezondheidszorg

SIO

Strategisch Informatie Overleg

SiSa

Single information Single audit

SUVIS-regeling

Specifieke uitkering ventilatie in schilen

SUWI

Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

SW-bedrijven

Sociale Werkvoorzieningsbedrijven

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TISOLS

Tenth International Sympsium Subsidence

TJ

Tera-joule

TONK

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

TOZO

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers

TVW

Transitievisie Warmte

TWM

Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19

UNWTO

World Tourism Organization

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

V/N

Voordeel/nadeel

VANG-Doelstellingen

Van Afval Naar Grondstof

VBG

Vastgoed Binnenstad Gouda

VCP

Verkeerscirculatieplan

vGRP

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

VGSO

Vereniging van Goude Sport Organisaties

VGZ

Stichting Volksgezondheidszorg

VHROSV

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

VI-OR

VervangingsInvesteringen Openbare Ruimte

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VO

Voortgezet onderwijs

VO

Vrouwenopvang

vo

Voortgezet onderwijs

VON

Vrij op naam

VPB

Vennootschapsbelasting

VRHM

Veiligheidsregio Hollands-Midden

VSO

Voortgezet speicaal onderwijs

VSV-ers

Voortijdige school- verlaters

VTH

Vergunningverlening, toezicht en handhaving 

VVE

Vereniging van Eigenaars

VVV

Vereniging voor Vreemdelingenverkeer

WEB

Wet Educatie Beroepsonderwijs

WEW

Waarborgfonds Eigen Woningen

WkB

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Wlz

Wet langdurige zorg

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WNT

Wet normering topinkomens 

WOZ

Waardering onroerende zaken

WSP

WerkgeversServicepunt

WSW

Wet sociale werkvoorziening

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

WTW-installatie

Warmteterugwinning-installatie

WWB

Wet werk en bijstand

ZES

Zero Emission Stadslogistiek

ZVH

Zorg- en Veiligheidshuis

Zvw

Zorgverzekeringswet

ZZP’er

Zelfstandige zonder personeel