Balans per 31 december 2021: passiva

PASSIVA (bedragen * € 1.000)

ultimo

2020

ultimo

2021

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

77.959

85.411

Algemene reserve

28.452

34.683

Bestemmingsreserves

37.715

37.331

Gerealiseerd resultaat uit overzicht baten en lasten

11.793

13.397

Voorzieningen

39.199

39.684

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

7.598

5.914

Voorzieningen voor gelijkmatige verdeling van lasten over de boekjaren

9.022

9.381

Voorzieningen voor van derden verkregen middelen met specifiek bestedingsdoel

22.578

24.389

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

275.024

251.144

Onderhandse leningen van:

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

274.837

250.981

- onderhandse leningen van openbare lichamen

0

0

- overige binnenlandse sectoren

23

18

- waarborgsommen

165

145

TOTAAL VASTE PASSIVA

392.182

376.239

VLOTTENDE PASSIVA

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

20.434

53.990

Kasgeldleningen

10.000

32.000

Banksaldi

4.105

1.614

Overige schulden

6.330

20.376

Overlopende passiva

28.925

30.938

Nog te betalen bedragen

24.613

21.728

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

- EU

0

113

- Rijk

3.731

5.345

- Overige Nederlandse overheidslichamen

319

0

Overige vooruit ontvangen bedragen

261

3.751

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

49.359

84.928

TOTAAL GENERAAL

441.541

461.167

BORG- EN GARANTSTELLINGEN

30.317

28.804