Sociaal domein

Lasten * € 1.000

139.336

Baten * € 1.000

33.419

Percentage van totale uitgaven

47%

Waar staat het programma voor?

De grote verantwoordelijkheid en de (zorgen over de) omvang van de middelen voor de sociale opgaven in de stad vragen om een gerichte integrale aanpak binnen het programma sociaal domein. Wat is ieders rol in de inclusieve stad; hoe kunnen we stimuleren dat zoveel mogelijk mensen meedoen in de samenleving; hoe kunnen mensen worden gestimuleerd om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en gebruik te maken van hun eigen netwerk, expertise, voorkeuren en ervaring; voor welke kwaliteit van zorg en ondersteuning staan we; hoe kunnen we onze dienstverlening inrichten naar de taken en opgaven in het sociaal domein; en hoe zorgen we voor normalisatie en demedicalisering; hoe zorgen we ervoor dat kinderen veilig opgroeien en doorbreken we de cirkel van opgroeien in armoede. Dit is een greep uit de vraagstukken waar in het afgelopen jaar aan is gewerkt.

Wat heeft Gouda bereikt?

Sturen op kosten jeugdhulp

Voor de beheersing van de kosten voor jeugdhulp gelden twee meerjarendoelstellingen:

het geleidelijk verlagen van het relatieve aantal inwoners onder de 18 jaar dat een maatwerkvoorziening jeugdhulp ontvangt van 1 op de 7 kinderen en jeugdigen naar 1 op 8 in 2024 en het stabiliseren van de gemiddelde uitgaven per cliënt in 2024. De gemiddelde kosten per jeugdige zijn minder hard gestegen dan het in de primitieve begroting verwachte bedrag van € 12.255. De gemiddelde kosten zijn in 2021 € 11.396. Het relatieve gebruik van jeugdhulp is in 2021 iets hoger uitgevallen (1 op 6,68) dan het streefcijfer (1 op 6,88).

Programma 'naar een nieuwe sociale dienst'

Het programma zit in de fase van behaalde resultaten en bereikte doelen vasthouden en uitbouwen, verbinden en vernieuwen. Voor het meten van de tevredenheid van cliënten over de dienstverlening is een kwaliteitscyclus ingericht. In 2021 zijn daartoe voor het eerst naast het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek diepte-interviews met cliënten gehouden.

De werkgeversdienstverlening en re-integratievoorzieningen in de arbeidsmarktregio zijn in 2021 geüniformeerd. Er is een fysiek Werkgeversservicepunt geopend en bestuurlijk is akkoord bereikt om per 1 januari 2022 te komen tot één WSP met de naam Werkgeversservicepunt Midden Holland.

Integrale uitvoeringsorganisatie sociaal domein vanaf 1 januari 2021 van start

Vanaf 1 januari 2021 is er voor inwoners één toegang voor alle gemeentelijke ondersteuning op basis van de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. De ondersteuningsvraag van de inwoners staat centraal; eerst kijken wat nodig is en pas daarna naar hoe dit te realiseren en onder welke wet. Rechtvaardig, creatief en met een positieve bejegening. De integrale benadering is hierbij de basis. Waar nodig pakt de gemeente de regie om in afstemming met andere organisaties tot de beste oplossing te komen.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

465
Afname aantal langdurig bijstandgerechtigden met 465
aantal woningen doelgroep gerealiseerd: 60 flexwoningen.
66%=
Gelijk blijven kosten jeugdhulp