Energie en klimaat

Lasten * € 1.000

28.507

Baten * € 1.000

30.388

Percentage van totale uitgaven

10%

Waar staat het programma voor?

De gemeente handhaaft het ambitieuze doel om in 2040 CO2-neutraal te zijn. In aanvulling hierop wordt 2040 als streefdatum vastgesteld voor een aardgasvrije stad. Om dit te realiseren is een grootschalige energietransitie nodig met als doel om volledig over te gaan van de huidige milieubelastende energiebron naar een volledig duurzame en voor iedereen betaalbare energievoorziening. Op het gebied van klimaatadaptatie, bodemproblematiek, groen en water wil de gemeente werken aan een toekomstbestendige stad met droge voeten voor onze kinderen en kleinkinderen.

Wat heeft Gouda bereikt?

Klimaatadaptatie: water en groen

In 2021 zijn er meerdere acties van de klimaatadaptatiestrategie uitgevoerd om de kwetsbaarheid van de stad voor klimaatverandering te verminderen. Bij projecten in de openbare ruimte en ruimtelijke ontwikkelingen is het meekoppelen van klimaat- en groenopgaven een uitgangspunt. Samen met inwoners zorgt de gemeente voor het behouden en uitbreiden van het groen in de stad. De inzet op meer en kwalitatief beter groen draagt bij aan het tegengaan van overlast van water, hitte en droogte.

Bodemdaling

Bodemdaling is onlosmakelijk verbonden met onze stad. Afgelopen jaar is Gouda samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland gestart met de uitvoering van het in 2020 vastgestelde Kaderplan Bodemdaling Binnenstad. Ook was er in 2021 volop kennisdeling met subsidie van de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart. Daarnaast heeft Gouda samen met partners een succesvolle subsidieaanvraag voor de Europese LIFE IP NAS ingediend. Hierdoor blijft de ambitie om kennis te delen ook op de langere termijn haalbaar.

Energietransitie: gasloos bouwen en wonen

In 2021 zijn de Regionale Energiestrategie 1.0, de Transitievisie Warmte 2021 en de Participatie- en communicatiestrategie Energietransitie 2021 door de raad vastgesteld. Naast deze beleidstrajecten is er flink ingezet op isoleren en besparen via de middelen van de Regeling Reductie Energie-gebruik en de opvolger daarvan. Om de samenwerking met inwoners te versterken is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de gemeente en de Energiecoöperatie Gouda. Ook is de eerste fase van de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed afgerond. Bij de vijf showcase-projecten is 24% energievermindering en 27% CO2-reductie gerealiseerd.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

118
evenveel restafval per inwoner als in 2020: 4kg meer dan in 2019 en 81kg minder dan in 2016
7,7ha
77.264 m2 openbaar groen erbij in de bestaande stad
16,1
16,1 kiloton minder CO2 uitstoot door de gebouwde omgeving dan het jaar ervoor