Toelichting op de balans per 31 december 2021: activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2021

Investe- ringen

Desinves- teringen

Bijdragen van derden

Afschrij- vingen

Boek-waarde 31-12-2021

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

13.096

0

0

0

430

12.666

Totaal

13.096

0

0

0

430

12.666

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

Deze post bestaat uit:

  • de verstrekte bijdrage aan Hoogheemraadschap van Rijnland voor de renovatie van het gemaal aan de Bosweg;
  • de voorbereidingskosten van de besluitvorming rond het tracé van de Zuidwestelijke Randweg, verminderd met de ontvangen bijdrage van € 206.000 van de provincie Zuid-Holland. De voorbereidingskosten worden conform het raadsbesluit geactiveerd;
  • de tot en met 2012 aan de provincie Zuid-Holland betaalde bijdragen voor de aanleg van de Zuidwestelijke Randweg en de brug over de Stolwijkervaart;
  • de tot en met 2011 aan de provincie Zuid-Holland betaalde bijdragen voor de aanleg van de RijnGouweLijn en de in 2013 van de provincie terugontvangen bijdrage op basis van de gewijzigde planvoering;
  • de verstrekte bijdrage aan de restauratie van draaiorgel "de Lekkerkerker";
  • de verstrekte bijdrage aan de provincie Zuid-Holland voor de aanleg van de rotonde nabij de Coenecoopbrug.

In 2021 is op deze post in totaal € 430.000 afgeschreven.

Materiële vaste activa

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2021

Boekwaarde 31-12-2021

Materiële vaste activa uitgegeven in erfpacht

8.969

8.959

Overige investeringen met een economisch nut

190.290

198.803

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

95.033

91.687

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

41.117

44.971

Totaal

335.408

344.420

Materiële vaste activa uitgegeven in erfpacht

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2021

Investe- ringen

Desinves- teringen

Bijdragen van derden

Afschrij- vingen

Boek- waarde 31-12-2021

Materiële vaste activa uitgegeven in erfpacht

8.969

0

10

0

0

8.959

Totaal

8.969

0

10

0

0

8.959

Materiële vaste activa uitgegeven in erfpacht

Door de verkoop van in erfpacht uitgegeven gronden aan de Westerom is sprake van € 10.000 aan desinvesteringen.

Overige investeringen met economisch nut

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2021

Investe- ringen

Desinves- teringen

Bijdragen van derden

Afschrij- vingen

Boek- waarde 31-12-2021

Gronden en terreinen

42.430

0

0

0

0

42.430

Woonruimten

51

0

0

0

6

45

Bedrijfsgebouwen

125.078

15.680

410

0

4.914

135.434

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

6.839

837

0

145

840

6.691

Machines, apparaten en installaties

7.923

226

0

49

952

7.147

Overige materiële vaste activa

7.969

528

0

0

1.441

7.056

Totaal

190.290

17.270

410

194

8.153

198.803

Bedrijfsgebouwen

In 2021 zijn investeringen gedaan met betrekking tot de vernieuwbouw van De Ark (€ 4.813.000), de renovatie van De Goudse Waarden (€ 9.191.000), doorontwikkeling 2e verdieping Chocoladefabriek (€ 993.000), verduurzaming vastgoed tranche 2018 (€ 529.000) en maatschappelijke voorzieningen in Westergouwe € 194.000.

Als gevolg van de verkoop van de gebouwen aan de Fluwelensingel 85a/86 ten behoeve van de ontwikkeling van de Fluwelenhof is de boekwaarde administratief als desinvestering geboekt.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

In 2021 heeft de gemeente geïnvesteerd in de renovatie van diverse sportvelden voor in totaal € 708.000 en in grondwerk voor onderwijshuisvesting Westergouwe € 127.000.

Voor de renovatie van de sportvelden is € 145.000 bijdragen van derden ontvangen van het ministerie van VWS en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Machines, apparaten en installaties

De grootste investeringen in 2021 betreffen de installatie in de maatschappelijke voorzieningen in Westergouwe € 125.000 en vervangingen cameratoezicht € 65.000. Daarnaast is voor de aanleg van laadpleinen van elektrische auto's € 37.000 geïnvesteerd, waarvoor een even grote bijdrage van derden is ontvangen van het ministerie van VWS.

Overige materiële vaste activa

In deze categorie is een aantal investeringen ondergebracht: IHP (€ 78.000), automatisering (€ 271.000), vervanging meubilair (€ 44.000) en aanpassing werplekconcept in het Huis van de Stad (€ 135.000).

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2021

Investe- ringen

Desinves- teringen

Bijdragen van derden

Afschrij- vingen

Boek- waarde 31-12-2021

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

92.087

4.823

0

4.823

3.348

88.739

Overige materiële vaste activa

2.945

443

0

0

441

2.948

Totaal

95.033

5.266

0

4.823

3.789

91.687

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Investeringen betreffen het rioleringskrediet 2021.

Overige materiële vaste activa

De grootste investering in deze categorie betreft het ECOpark voor € 291.000.

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2021

Investe- ringen

Desinves- teringen

Bijdragen van derden

Afschrij- vingen

Boek- waarde 31-12-2021

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

39.286

8.511

0

475

3.626

43.697

Machines, apparaten en installaties

1.240

0

0

0

444

796

Overige materiële vaste activa

591

0

0

0

112

478

Totaal

41.117

8.511

0

475

4.182

44.971

Grond-, weg en waterbouwkundige werken

De grootste investeringen in 2021 betreffen de vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte voor in totaal € 6.067.000, de herontwikkeling van het Zuidelijk Stationsgebied (€ 1.099.000), maatregelen knelpunten VCP 2020-2021 (€ 912.000), brug Winterdijk (€ 241.000) en het mobiliteitsplan (€ 161.000).

In totaal is € 475.000 aan bijdragen van de provincie Zuid-Holland ontvangen voor verkeersmaatregelen, voor het mobiliteitsplan en voor het Zuidelijk Stationsgebied.

Financiële vaste activa

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2021

Investe- ringen

Desinves- teringen

Afschrij- vingen / aflossingen

Voorziening

Boek- waarde 31-12-2021

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

1.941

0

0

0

0

1.941

- overige verbonden partijen

0

0

0

0

0

0

- overige verbonden partijen

0

Overige langlopende leningen u/g

994

181

0

190

0

985

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

18

0

0

0

0

18

Totaal

2.953

181

0

190

0

2.944

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

Voor de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen geldt de volgende specificatie. De bedragen betreffen de nominale waarde van het aandelenbezit in de betreffende onderneming.

Deelnemingen (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2021

Boekwaarde 31-12-2021

Cyclus

753

753

Sportpunt Gouda

949

949

BNG

206

206

Oasen

33

33

Totaal

1.941

1.941

Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

Deze post betreft de deelname in een viertal verbonden partijen van oorspronkelijk 100 gulden per partij; in totaal € 181,52.

Overige langlopende leningen u/g

Sinds 1996 participeert de gemeente in de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. Van de verkoopopbrengst van de aandelen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten is bij de verkoop in 2000 € 2.244.000 toegevoegd aan deze deelneming. In 2019 is de deelneming per saldo met € 219.000 verlaagd als gevolg van ontvangen (extra) aflossingen.

De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten is aan te merken als een stichting waarin de gemeente participeert, waarvan het bestuur door de deelnemende gemeenten wordt benoemd en de gemeente het risico draagt van de door de stichting verstrekte geldleningen.

Tot deze post behoren tevens een aantal hypothecaire geldleningen aan particulieren ten dienste van funderingsherstel en een lening aan Dierentehuis Midden-Holland en leningen aan gemeentelijk personeel voor in bruikleen verstrekte mobiele telefoons.

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Per jaareinde bestaat deze balanspost uit een tweetal waarborgsommen met een totaalwaarde van € 18.000.