Overzicht inzet voorzieningen

Omschrijving

Toe-voeging begroot

Toe-voeging werkelijk

Onttrek-king begroot

Onttrek-king werkelijk

Vrijval begroot

Vrijval werkelijk

Voorziening spaaruren verlof

0

0

0

0

0

13.563

Voorziening deelname grondbank Zuidplas

0

0

0

0

1.260.000

1.260.000

VZ pensioenaanspr (voormalig) wethouders

342.014

342.014

266.123

249.100

0

503.290

Voorz. verhuurdersonderhoud Schouwburg

505.819

511.102

390.186

149.785

0

0

Voorz onderh gem gebouwen en objecten

835.373

835.373

1.027.289

1.189.716

0

0

Voorziening groot oh openbare ruimte

3.439.272

3.481.875

4.275.374

3.251.587

0

0

Voorziening onderhoud Huis van de Stad

78.585

78.585

17.136

3.101

0

0

Voorziening onderhoud Stationsgarage

45.968

45.968

34.306

0

0

0

Voorziening pijporgel aula begraafplaats

0

0

0

0

0

0

Voorziening verwerking afvalstoffen

0

231.694

0

0

0

0

Voorziening riolering

5.805.704

6.405.240

0

0

5.297.696

4.822.795

Voorziening afkoopsom onderhoud Steinse Groen

0

0

0

0

0

3.750

Totaal

11.052.735

11.931.851

6.010.414

4.843.289

6.557.696

6.603.398

Verschil werkelijk vs begroot (-= voordeel / + = nadeel)

-879.116

-1.167.125

45.702