Resultaatbepaling

De ontwikkeling van het resultaat vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2021 staat in het volgende overzicht.

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2021

Stand na 1e BW 2021

Stand na 2e BW 2021

Stand na 3e BW 2021

Stand na 4e BW 2021

Jaarrekening 2021

Saldo begroting c.q. rekening

-6.616

-6.591

-9.876

422

2.624

13.397

Op grond van de vierde begrotingswijziging 2021 bedroeg het verwachte rekeningresultaat € 2.624.000 positief. Het totaal gerealiseerde resultaat in de jaarrekening 2021 bedraagt € 13.397.000 positief (2020: € 11.793.000). Dit resultaat is als volgt tot stand gekomen: het saldo van baten en lasten zonder mutaties in reserves is € 7.452.000 positief; en per saldo is voor € 5.945.000 onttrokken aan de reserves.

Overzicht belangrijkste afwijkingen

Het verschil tussen het resultaat tot en met de vierde begrotingswijziging en het werkelijke resultaat wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door de onderwerpen in onderstaande tabel.

Nr.

Onderwerp

Bedrag *€1.000

Programma

Taakveld

1

Winstneming GREX Westergouwe

2.594

3

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)

2

Decembercirculaire gemeentefonds

1.959

8

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

3

Arbeidsmarkt aanpak (voorstel opnieuw beschikbaar stellen)

1.742

4

6.5 Arbeidsparticipatie

4

Woningbouw (voorstel opnieuw beschikbaar stellen)

1.248

3

8.3 Wonen en bouwen

5

Voorziening pensioenaanspraken (oud-) wethouders en intergemeentelijke samenwerking

686

7

0.1 Bestuur

6

Dagelijks onderhoud groen

635

3

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

7

ICT-dienstverlening

625

7

0.4 Overhead

8

Ondermijning

235

6

1.2 Openbare orde en veiligheid

9

Overige mutaties

869

1 t/m 8

Diversen

10

Mutaties reserves

181

1 t/m 8

Diversen

Totaal

10.774

Structureel en incidenteel resultaat

Het onderscheid tussen structurele en incidentele resultaten is van belang voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. In het algemeen geldt dat de gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele lasten raamt in de begroting. Structurele lasten en baten zijn de regel, incidentele lasten en baten zijn de uitzondering.

Structureel

Incidenteel

Rekening 2021

Lasten

292.592

7.010

299.602

Baten

-303.135

-3.919

-307.054

Saldo

-10.543

3.091

-7.452

Inzet reserves

2.558

-8.503

-5.945

Rekeningresultaat ( - = overschot / + = tekort)

-7.985

-5.412

-13.397

Het positieve saldo van € 13.397.000 is opgebouwd is uit een structureel voordeel van € 7.985.000 en een incidenteel voordeel van € 5.412.000.