Bestuurlijke samenvatting

Het college heeft het afgelopen jaar opnieuw geïnvesteerd in de stad en de samenleving. Voor een aantrekkelijk en leefbaar Gouda. Daarmee geeft het college concreet invulling aan de ambities uit het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie’. Corona heeft het afgelopen jaar grote impact op het leven van veel Gouwenaars. Door de gemeente is opnieuw veel tijd en geld vrijgemaakt om inwoners, ondernemers en instellingen te ondersteunen in deze moeilijke tijd.

Economie, werk en onderwijs

Om aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en stimulerende innovatie te verbeteren zijn in 2021 de eerste studenten van Campus Gouda gestart. Een belangrijke mijlpaal. Met een techniekakkoord, de Goudse onderwijsagenda en het Taalakkoord zijn stevige stappen gezet ter versterking van het onderwijs. De economische agenda, die samen met Gouda onderneemt is opgesteld, draagt bij aan het versterken van het vestigingsklimaat in Gouda en de regio. De regio Midden-Holland heeft een MKB-deal gesloten met de Provincie Zuid-Holland. Tijdens de coronacrisis zijn ondernemers ondersteund door het in stand houden van de steunmaatregelen.. De uitvoering van de voorgenomen renovatie- en nieuwbouwprojecten van het Uitvoeringsplan IHP loopt. Tot slot daalde de werkloosheid onder jongeren t/m 27 jaar tussen oktober 2020 en oktober 2021 met 96 jongeren.

Energie en klimaat

In het afgelopen jaar is geïnvesteerd in het ambitieuze doel om in 2040 CO2-neutraal te zijn. In 2021 zijn daartoe drie belangrijke documenten vastgesteld in de Raad: de Regionale Energiestrategie, de Transitievisie Warmte en de Participatie- en communicatiestrategie energietransitie. Ook is de eerste fase van de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed afgerond.

Verder is flink ingezet op isoleren en besparen via de middelen van de Regeling Reductie Energiegebruik en de opvolger daarvan. Afgelopen jaar is gestart met de uitvoering van het in 2020 vastgestelde Kaderplan Bodemdaling Binnenstad en zijn belangrijke stappen gezet voor het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen. Om de kwetsbaarheid van de stad voor klimaatverandering te verminderen zijn er meerdere acties van de klimaatadaptatiestrategie uitgevoerd. De inzet daarbij is op meer en kwalitatief beter groen, zoals 2.600m2 groene daken en is 1.300m2 grijs naar groen omgezet.. In 2021 is een start gemaakt met het opzetten van een meetnet Biodiversiteit en waterkwaliteit in Gouda.

Wonen en leefomgeving

Om de woningbouw te versnellen zijn op diverse plaatsen in de stad nieuwe woningen gebouwd. In Westergouwe is fase 2 nagenoeg afgerond en is gestart met de uitvoering van 900 woningen in fase 3. De plannen voor de bouw van meer dan 1.000 duurzame woningen in de Spoorzone verder geconcretiseerd. Grote stap in het verbeteren van de duurzame mobiliteit is het vast stellen van het Verkeerscirculatieplan (VCP). Na een uitgebreid participatieproces. Parallel is gewerkt aan de uitvoering en voorbereiding van zes projecten om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. De datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is eind 2021 opnieuw uitgesteld.

Sociaal domein

Vanaf 1 januari 2021 is er voor inwoners één toegang voor alle gemeentelijke ondersteuning op basis van de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. De ondersteunings-vraag van de inwoners staat centraal; eerst kijken wat nodig is en pas daarna hoe dit te realiseren onder welke wet. In september 2021 is het Werkgeversservicepunt geopend in het Huis van de Stad. Een dynamische ontmoetingsplaats voor werkgevers, werkzoekenden, adviseurs WSP en overige partners. Bij het sturen op kosten jeugdhulp zijn de gemiddelde kosten per jeugdige minder hard gestegen dan begroot. Het relatieve gebruik van jeugdhulp is in 2021 wel iets hoger uitgevallen.

Cultuur, sport en recreatie

Om de culturele sector door de coronacrisis heen te laten komen is wederom ingezet op noodsteunmaatregelen. De uitgangspunten voor herijking van de cultuurnota zijn vastgesteld. Met de Nota Ruimte voor Sport zijn de kaders voor de sportaccommodaties van Gouda bepaald. In 2021 zijn voorbereidingen getroffen voor de viering van het feestjaar ´Gouda 750´. Het project Goudse iconen is al gestart. In 2021 hebben de economische partijen in de binnenstad en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst getekend om zich gezamenlijk in te zetten voor de verdere ontwikkeling van de binnenstad. De kaders voor de herbestemming van het Stadhuis en de Lintenvisie zijn

vastgesteld door de raad. De Toekomstvisie Religieus Erfgoed is ondertekend en de regeling Erfgoed en Duurzaamheid trad in werking.

Leefbaarheid en veiligheid

In 2021 is het aantal woninginbraken gedaald met 50% ten opzichte van 2020. Ook zijn er fors minder meldingen jeugdoverlast gedaan (-42%). Tijdelijk cameratoezicht en toegenomen handhaving heeft geleid tot meer rust in de wijken. Verder is ingezet op het tegengaan van ondermijning en drugscriminaliteit. In het afgelopen jaar zijn daardoor acht woningen gesloten na de vondst van soft- of harddrugs. Stadstoezicht heeft door corona veel andere taken moeten uitvoeren. Er zijn uiteindelijk 91 formele waarschuwingen uitgeschreven voor samenscholing of andere overtredingen van de

noodverordeningen. Er is veel inzet gepleegd ten behoeve van het aanspreken van bezoekers en

ondernemers.

Bestuur en organisatie

In 2021 is veel ruimte geweest voor initiatieven. Gouda Bruist ondersteunde ruim 75 lief en leedstraten. Diverse wijkteams zagen in 2021 ondanks corona kans om leuke projecten in de buurt op te starten of mogelijk te maken. Stichting GoudApot keerde ruim € 220.000 uit aan initiatiefnemers van bewonersinitiatieven.

In 2021 is gezamenlijk met de regio gewerkt aan een strategische herpositionering. Hierbij wordt ingezet op lobbyactiviteiten, om zo bij te dragen aan de realisatie van de belangrijkste opgaven van de regio.