Leefbaarheid en veiligheid

Lasten * € 1.000

11.164

Baten * € 1.000

461

Percentage van totale uitgaven

4%

Waar staat het programma voor?

Het programma Leefbaarheid en veiligheid omvat een breed scala aan onderwerpen, van jeugdoverlast en jonge veelplegers tot de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Veel energie is gericht op de aanpak van woninginbraken. Voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken is de verbinding en samenwerking met en inzet van tal van partijen in de veiligheidsketen en ook daarbuiten essentieel. De afdeling stadstoezicht ondersteunt de uitvoering van het beleid met toezicht en handhaving.

Wat heeft Gouda bereikt?

Daling aantal woninginbraken 

In 2021 is het aantal woninginbraken gedaald met 50% ten opzichte van 2020. In totaal zijn er 137 inbraken gepleegd, waarvan 50% een poging betrof. Er zijn 114 BuurtWhatsAppgroepen actief die tips krijgen.

Afname jeugdcriminaliteit

Er zijn fors minder meldingen jeugdoverlast gedaan (-42%). Tijdelijk cameratoezicht en toegenomen handhaving heeft geleid tot meer rust in de wijken. Het project dealbrekers is van start gegaan, dit is gericht op het voorkomen van jonge aanwas in de drugscriminaliteit.

Tegengaan van ondermijning en drugscriminaliteit
In het afgelopen jaar zijn acht woningen gesloten na de vondst van soft- of harddrugs. Daarnaast is er zeven maal een last onder dwangsom opgelegd voor onder andere lachgas, vuurwerk, hennep of harddrugs. In het programma Aanpak Ondermijning zijn 30 signalen geduid en 20 bestuurlijke rapportages aangeleverd.

Voorkomen van radicalisering en polarisatie 
Conform het Plan van Aanpak Terugkeerders is er in samenwerking met de ketenpartners uit het casusoverleg radicalisering gewerkt aan nazorg detentie, re-integratie en monitoring van twee Goudse terugkeerders. Er zijn sessies opvoedondersteuning georganiseerd voor moeders in het kader van tegengaan van radicalisering.

Stadstoezicht
Handhaving heeft door corona veel andere taken moeten uitvoeren. Er zijn uiteindelijk 91 formele waarschuwingen uitgeschreven voor samenscholing of andere overtredingen van de noodverordeningen. Er is veel inzet gepleegd ten behoeve van het aanspreken van bezoekers en ondernemers.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

-50%
Resultaat aantal woninginbraken
-42%
Resultaat meldingen jeugdoverlast
-5%
Resultaat aantal meldingen conflictbemiddeling en burenruzie