Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Lasten * € 1.000

165

Baten * € 1.000

199.189

Percentage van totale uitgaven

0%

Waar staat het programma voor?

In de zeven programma’s van deze jaarstukken zijn de specifieke lasten en baten per programma opgenomen. Daarnaast heeft de gemeente ook lasten en baten, die niet aan een programma zijn toe te rekenen. Het betreft de algemene uitkering, de algemene belastingen, de financiering, onvoorziene uitgaven en stelposten en ook de vennootschapsbelasting. Deze maken deel uit van de Financiering en Algemene dekkingsmiddelen.