Wonen en leefomgeving

Lasten * € 1.000

46.693

Baten * € 1.000

23.746

Percentage van totale uitgaven

16%

Waar staat het programma voor?

Hoe blijft Gouda bereikbaar? Hoe komen de juiste woningen op de juiste plek? Wat is nodig voor een gezonde en veilige leefomgeving? Hoe blijft Gouda gemengde woonwijken houden, waar inwoners een breed woonaanbod kunnen vinden voor elk wat wils? Al deze onderwerpen komen samen in het programma Leefomgeving en Wonen.

Wat heeft Gouda bereikt?

Versneld ontwikkelen woningbouw voor elke doelgroep

Op diverse plaatsen in de stad zijn nieuwe woningen gebouwd. In Westergouwe is fase 2 nagenoeg afgerond en is gestart met de uitvoering van 900 woningen in fase 3. Voor diverse woningbouwlocaties in de bestaande stad worden zijn overeenkomsten gesloten en plannen voorbereid. In overleg met initiatiefnemers en samenwerkende overheden zijn mogelijkheden benut om de woningbouw te versnellen. Met woningcorporaties en marktpartijen wil de gemeente zorgdragen voor een breed woningaanbod voor alle doelgroepen. Daaronder wordt ook het huisvesten van kwetsbare doelgroepen in bijzondere woonvormen verstaan.

Implementatie Omgevingswet

In 2021 is met (digitale) input vanuit de stad een Omgevingsvisie opgesteld en is ter ondersteuning van de besluitvorming de procedure van de milieueffectrapportage doorlopen. De verdeling van de bestuurlijke bevoegdheden op grond van de Omgevingswet is vastgesteld door de raad. Verder zijn alle benodigde koppelingen naar de DSO testomgeving gerealiseerd. De datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is eid 2021 opnieuw uitgesteld.

Stimuleren duurzame mobiliteit

In 2021 is na een uitgebreid participatieproces het Verkeerscirculatieplan vastgesteld als uitwerking van het Mobiliteitsplan 2017-2026. Parallel is gewerkt aan de uitvoering en voorbereiding van zes 'no-regret'-projecten om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

10
Aantal locaties gewerkt aan bouw sociale en middeldure huurwoningen
6
Aantal aangepakte knelpunten voor betere bereikbaarheid
=B
Gemiddelde kwaliteit openbare ruimte is op niveau B (CROW) gebleven