Resultaatbestemming

De jaarrekening 2021 sluit met een positief saldo van € 13.397.000. Het voorstel aan de raad is om vanuit dit rekeningsaldo een aantal verrekeningen met reserves te laten plaatsvinden:

a. € 268.000 toe te voegen aan de reserve onderwijshuisvesting;

b. € 2.594.000 toe te voegen aan de (nieuw te vormen) reserve GREX Westergouwe;

c. € 496.000 te onttrekken aan de reserve Middenwillens;

d. € 509.000 toe te voegen aan de reserve Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Beschermd Wonen;

e. het restant van het rekeningresultaat, te weten € 10.522.000, toe te voegen aan de algemene reserve.

Toelichting op de resultaatbestemmingen

Reserve onderwijshuisvesting

Op 19-02-2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Uitvoeringsplan onderwijshuisvesting 1e tranche IHP 2020-2024 met bijbehorende budgetten. In dit voorstel was voor het jaar 2021 rekening gehouden met het slopen en afwaarderen van onderwijsgerelateerde gebouwen. Doordat deze werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd is dit voordelig resultaat ontstaan. Voorgesteld wordt om de bijbehorende bedragen voor deze activiteiten toe te voegen aan de reserve onderwijshuisvesting.

Reserve (nieuw te vormen) GREX Westergouwe

Voor de GREX Westergouwe bedraagt de winstneming € 2,594 miljoen. Op 23 februari 2022 heeft de gemeenteraad het Masterplan voor Westergouwe Overig vastgesteld. De gemeenteraad heeft daarbij besloten om op de bouwvelden van de gemeente extra sociale huurwoningen te realiseren, mits dit financieel haalbaar is. Naar verwachting zal in de tweede helft van 2022 aan de gemeenteraad worden voorgesteld de GREX voor Westergouwe Overig te openen. Gezien de opgave om extra sociale huurwoningen te realiseren wordt voorgesteld om hiervoor een reserve te vormen (reserve GREX Westergouwe) en de tussentijdse winst van € 2,594 miljoen hieraan toe te voegen. De reserve kan in de komende jaren worden ingezet om de ambities van de Raad te realiseren.

Reserve Middenwillens

Het huidige saldo van de reserve van € 496.000 kan komen te vervallen, aangezien het project in zijn geheel is afgerond. Voorgesteld wordt om de reserve op te heffen en het saldo vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve.

Reserve Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Beschermd Wonen (MO/VO/BW)

In lijn met de bestaande werkwijze worden de financiële bijstellingen voor maatschappelijke opvang (MO), vrouwenopvang (VO) en beschermd wonen (BW) op grond van de circulaires gemeentefonds beschikbaar gehouden voor deze thema's. Met de decembercirculaire 2021 heeft Gouda in totaal € 509.000 ontvangen, die niet meer via een begrotingswijziging naar het functionele programma kon worden overgeheveld. Daarom is het voorstel om dit bedrag na vaststelling van het rekeningsaldo 2021 toe te voegen aan de betreffende bestemmingsreserve MO/VO/BW.