Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Het BBV verplicht de gemeente om in de programma’s te rapporteren over de realisatie van de maatschappelijke effecten aan de hand van voorgeschreven beleidsindicatoren, die gepubliceerd worden op waarstaatjegemeente.nl. De wetgever wil met deze kengetallen de vergelijkbaarheid tussen gemeenten vergroten. Alle gemeenten zijn immers verplicht deze kengetallen te publiceren. Veel kengetallen zijn echter niet van recente datum en sluiten vaak onvoldoende aan bij wat de gemeente zelf wil bereiken. Daarom heeft de gemeente naast de wettelijke verplichte indicatoren ook eigen indicatoren opgenomen. Daarnaast zijn in onderstaande tabel in voorkomende gevallen relevante referentiewaarden van voorgaande jaren en/of eigen streefwaarden toegevoegd.

Taakveld

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

Realisatie

7. Volksgezond-heid en milieu

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2016

199

189

100 kg in 2021

118 kg in 2021

2019

114

161

2020

118

163

7. Volksgezond-heid en milieu

Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit

%

2014

0,7

11,2

2018

2,8

17,5

2019

4,1

20

4,3% in 2019

Toelichting omvang huishoudelijk restafval: de hoeveelheid restafval per inwoner is in 2021 gelijk gebleven. In beide jaren iets meer dan de jaren daarvoor. Deze trend is ook landelijk te herkennen. Door meer thuiswerken wordt er meer huishoudelijk afval opgehaald. Ten opzichte van het referentiejaar is er nog steeds sprake van een afname van 81 kg per inwoner.

Toelichting percentage hernieuwbare elektriciteit: Voor het percentage zijn de cijfers van 2019 de meest actuele cijfers in de Klimaatmonitor, voor de hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit zijn er cijfers uit 2020. Het berekende percentage hernieuwbare elektriciteit voor 2019 is 4,3%. De berekende hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit is 38TJ voor 2019 en 63TJ voor 2020. Dit is een flinke toename ten opzichte van 10TJ in 2015.