Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partijen is te vinden in de paragraaf Verbonden Partijen.

Verbonden partijen

Doel

Omgevingsdienst Midden-Holland (milieudeel)

De ODMH draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doet hij door milieutaken uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland

De Groenalliantie behartigt de bovengemeentelijke belangen van het beheer en de ontwikkeling van groengebieden. Het behoud en de versterking van de groen- en recreatieve verbindingen, de landschappelijke kwaliteiten van en de biodiversiteit binnen de groengebieden, alsmede de bevoordeling van de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

De BSGR verzorgt de heffing en invordering van de lokale belastingen voor het Hoogheemraadschap van Rijnland en elf gemeenten. Daarnaast bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarden voor alle onroerende zaken in de deelnemende gemeenten.

Omgevingsdienst Midden-Holland

De milieutaken van de ODMH omvatten vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieuregels, advisering, ontwikkeling en uitvoering van milieu- en duurzaamheidsbeleid. Net als in 2020 zijn dit jaar de toezichtstaken aangepast op de coronamaatregelen. In 2021 zijn er 199 controles uitgevoerd, waarbij 18 controles bij nieuwe bedrijven.

Inwoners meldden in 2021 iets meer milieuklachten dan in 2020. Het aantal klachten is waarschijnlijk toegenomen onder invloed van de coronamaatregelen waardoor mensen meer thuis waren. Het merendeel van de klachten gaat over geluid. Ongeveer de helft van het aantal klachten gaat over bedrijven.

In 2021 is PFAS-beleid met bijbehorende bodemkwaliteitskaart opgesteld. Verder is 2021 benut voor de voorbereiding op de Omgevingswet. Op het gebied van milieu speelt onder meer de overdracht van nieuwe bodemtaken. Er is helaas nog geen duidelijkheid over de financiële consequenties van de nieuwe taken.

Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland

Klimaatadaptatie is belangrijk om Gouda toekomstbestendig te maken en de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden voor mens en dier. Naast het aanwezige groen in de stad, zijn de omliggende natuur- en recreatiegebieden van Groenalliantie Midden-Holland hiervoor van groot belang. Deze gebieden dragen bij aan de vermindering van hittestress, geven inwoners van Gouda ruimte om de warme stad voor een paar uur te ‘ontvluchten’ en spelen een belangrijke rol in het totale wateropvangsysteem van de stad. Het verhogen van de groenbeleving en biodiversiteit zijn belangrijke aspecten in de gekozen beheermaatregelen. Inwoners van Gouda recreëren onder andere in het Krimpenerhout, Loetbos, Reeuwijkse Hout, Goudse Hout, ’t Weegje, Twaalfmorgen, Oostpolder, Gouwebos en Elfhoeven.

In het nieuwe ‘Ontwikkelplan Groenalliantie 2030’ is het vergroten van natuurwaarden en het bevorderen van de biodiversiteit als een van de strategische doelen benoemd. Groenalliantie heeft daarom, in samenspraak met de Goudse natuurorganisaties, biodiversiteitsdoelen voor de Goudse Hout geformuleerd en onderzocht hoe beheer en inrichting hierop kunnen worden aangepast. Dit project zal dienen als een pilot voor de overige natuur- en recreatiegebieden.

Daarnaast is in 2021 een nieuw hondenbeleid vastgesteld in de gebieden van de Groenalliantie. Bepaalde gebieden zijn daarbij aangewezen als losloop- of aanlijngebieden of zijn volledig verboden voor honden. Bij het bepalen van deze gebieden is onder andere rekening gehouden met de natuurwaarden en biodiversiteit.

Ook is in 2021 het handelingskader energieopwekking afgerond. Het restkrediet wordt benut voor het opstellen van een handelingskader klimaatbestendigheid. Groenalliantie heeft in 2021 stappen gezet om te komen tot energieopwekking op parkeerplaatsen, te beginnen bij de Reeuwijkse Hout. Dit is een pilot voor andere gebieden.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

De BSGR verzorgt de heffing en de invordering van de reinigingsheffingen en de rioolheffingen ter dekking van de kosten van het ophalen en verwerken van afvalstoffen en voor de werking van een adequaat rioolstelsel. De aanslagen zijn overeenkomstig de betreffende belastingverordeningen opgelegd.