Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

27.886

29.185

28.507

678

Baten

-30.347

-31.026

-30.388

-638

Saldo van baten en lasten

-2.461

-1.841

-1.881

40

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

-1.070

-1.070

0

Gerealiseerd resultaat

-2.461

-2.912

-2.951

40

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Een positief bedrag (+) laat zien hoeveel geld dit taakveld de gemeente per saldo heeft gekost.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Lasten / Baten

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

7.2 Riolering

Lasten

16.361

16.273

15.971

302

7.2 Riolering

Baten

-18.853

-18.171

-18.115

-57

Saldo

-2.492

-1.899

-2.144

245

7.3 Afval

Lasten

8.941

9.393

9.605

-212

7.3 Afval

Baten

-11.244

-11.637

-11.499

-138

Saldo

-2.303

-2.244

-1.894

-350

7.4 Milieubeheer

Lasten

2.584

3.520

2.931

588

7.4 Milieubeheer

Baten

-250

-1.218

-774

-444

Saldo

2.334

2.301

2.157

144

Totaal saldo taakvelden

-2.461

-1.841

-1.881

40

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1000)

Lasten

V/N

Baten

V/N

7.2 Riolering

302

V

57

N

Een aantal voor 2021 geraamde groot onderhoud werkzaamheden aan het riool zijn verschoven naar 2022.

247

V

Diverse kleine verschillen. Voor de mutatie op de voorziening verwijzen we naar de voorzieningen in hoofdstuk 6.

55

V

57

N

7.3 Afval

212

N

138

N

De dotatie (toevoeging) aan de voorziening Afvalstoffen is € 99.000 hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door 1) hogere kosten voor met name afvalinzameling (€ -151.000), zoals hieronder toegelicht; 2) een lager bedrag aan toegerekende compensabele BTW (€ 393.000); 3) hogere kosten voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing (€ -59.000); en 4) de lagere baten uit hoofde van voornamelijk de rioolheffing (€ -84.000). De toegerekende compensabele BTW is lager, door een lager dan geraamd bedrag aan gerealiseerde investeringen. Deze laatste betreft de realisatie van het ECO-park.

99

N

De hogere kosten voor inzameling van afval zijn gelegen in de afrekening met Cyclus.

134

N

Dit betreft een tweetal kleine tegenvallers ten opzichte van hetgeen geraamd, waarvan € 27.000 een hogere dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren betreft en de baten van WeCycle (inzameling en recycling) € 19.000 lager dan geraamd zijn.

46

N

Diverse kleine verschillen.

21

V

92

N

7.4 Milieubeheer

588

V

444

N

De Regeling Reductie Energiegebruik kent een eindafrekening in 2021 op basis van het aantal daadwerkelijk bereikte woningen. Het nadeel op de baten (lagere rijksvergoeding) valt weg tegen het voordeel op de lasten (bereikt aantal woningen is lager dan voorzien) en is per saldo neutraal.

457

V

457

N

Duurzaamheid en Milieu: een deel van het voordeel wordt veroorzaakt doordat er (in verband met corona) minder inwonersinitiatieven opgestart zijn (bijvoorbeeld Tuinambassadeurs). Ook de aanpassing van het proces verduurzaming openbare ruimte is aangepast waardoor uitgaven lager zijn uitgevallen dan begroot.

165

V

Diverse kleine verschillen.

34

N

13

V

Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1000)

Verschil

V/N

Geen toe te lichten mutaties op reserves onder dit programma

Totaal

0

V