Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

17.973

19.609

19.059

550

Baten

-2.677

-3.352

-3.201

-151

Saldo van baten en lasten

15.297

16.257

15.857

399

Toevoegingen aan reserves (lasten)

31

31

31

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-2.342

-3.586

-2.322

-1.264

Gerealiseerd resultaat

12.985

12.701

13.566

-865

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld zijn de lasten, de baten en het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Lasten / Baten

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

2.3 Recreatieve havens

Lasten

269

267

252

15

2.3 Recreatieve havens

Baten

-107

-107

-111

4

Saldo

162

160

141

20

5.1 Sportbeleid en activering

Lasten

6.082

6.669

6.536

133

5.1 Sportbeleid en activering

Baten

-40

-640

-547

-93

Saldo

6.042

6.029

5.989

40

5.2 Sportaccommodaties

Lasten

2.847

2.771

2.713

57

5.2 Sportaccommodaties

Baten

-2.530

-2.530

-2.467

-63

Saldo

317

241

246

-5

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part

Lasten

3.786

4.983

4.797

185

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part

Baten

0

-75

-75

0

Saldo

3.786

4.908

4.722

185

5.4 Musea

Lasten

2.267

2.250

2.249

1

5.4 Musea

Baten

0

0

0

0

Saldo

2.267

2.250

2.249

1

5.5 Cultureel erfgoed

Lasten

731

676

550

126

5.5 Cultureel erfgoed

Baten

0

0

0

0

Saldo

731

676

550

127

5.6 Media

Lasten

1.992

1.992

1.960

32

5.6 Media

Baten

0

0

0

0

Saldo

1.992

1.992

1.960

32

Totaal saldo taakvelden

15.297

16.257

15.857

399

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1000)

Lasten

V/N

Baten

V/N

2.3 Recreatieve havens

15

V

4

V

Diverse kleine verschillen.

15

V

4

V

5.1 Sportbeleid en activering

133

V

93

N

Het voordeel op de lasten heft het tekort op de baten ruimschoots op. Per saldo is er een afwijking van € 40.000 voordelig. Dit betreft diverse kleine afwijkingen op het gebied van sportbeleid.

133

V

93

N

5.2 Sportaccommodaties

57

V

63

N

Het voordeel op de lasten heft grotendeels het tekort op de baten op. Per saldo is er een afwijking van € 6.000 nadelig. Dit betreft diverse kleine afwijkingen op het gebied van sportaccommodaties.

57

V

63

N

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part

185

V

0

V

Evenementen: door corona konden veel evenementen geen doorgang vinden. Hierdoor is een voordeel ontstaan.

116

V

Diverse kleine verschillen.

69

V

5.4 Musea

1

V

0

V

Diverse kleine verschillen.

1

V

0

0

5.5 Cultureel erfgoed

126

V

0

V

Restauraties Gemeentelijke Monumenten: de raad wordt voorgesteld om het restantbudget ad. € 122.000 opnieuw beschikbaar te stellen in 2022, ter dekking van aangegane subsidieverplichtingen monumentenrestauraties voorgaande jaren.

122

V

Diverse kleine verschillen.

25

N

Gevelherstel: de raad wordt voorgesteld om het restantbudget ad. € 29.000 opnieuw beschikbaar te stellen in 2022, ter dekking van in voorgaande jaren aangegane subsidieverplichtingen.

29

V

5.6 Media

32

V

0

V

Diverse kleine verschillen.

32

V

Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1000)

Verschil

V/N

Reserve versnelling woningbouw: voor het (meerjarig) project versnelling woningbouw zijn in 2021 minder kosten gemaakt die verrekend worden met de reserve.

1.264

N

Totaal

1.264

N