Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partijen is te vinden in de paragraaf verbonden partijen.

Verbonden partijen

Doel

Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland

De Groenalliantie behartigt de bovengemeentelijke belangen van het beheer en de ontwikkeling van groengebieden zoals het behoud en de versterking van de groen- en recreatieve verbindingen, de landschappelijke kwaliteiten en de biodiversiteit binnen de groengebieden, evenals de bevordering van de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht.

Streekarchief Midden-Holland

Het Streekarchief Midden-Holland bewaart conform de Archiefwet de archieven van de besturen en ambtelijke instellingen van de deelnemende gemeenten en Regio Midden Holland.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

De BSGR verzorgt de heffing en invordering van de lokale belastingen voor het Hoogheemraadschap van Rijnland en elf gemeenten. Daarnaast bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarden voor alle onroerende zaken in de deelnemende gemeenten.

Sport.Gouda

Sport.Gouda B.V. heeft als doel: het op economisch verantwoorde wijze beheren en exploiteren van de sportaccommodaties in Gouda ten behoeve van de sportbeoefening en vrije tijdsbesteding van de inwoners van de Gouda en de regio; het ontwikkelen en verzorgen van sport- en activiteitenprogramma’s ten behoeve van de inwoners van de Gouda en de regio.

Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland

De natuur- en recreatiegebieden van Groenalliantie zijn van groot recreatief belang voor Gouda en haar directe omgeving. Zowel inwoners als bezoekers moeten kunnen rusten, sporten, bewegen en recreëren in de omliggende natuur- en recreatiegebieden. Groenalliantie werkt aan goed ingerichte en beheerde recreatiegebieden die bijdragen aan een actieve en gezonde samenleving. De natuur- en recreatiegebieden van Groenalliantie boden tijdens de coronacrisis voor velen de benodigde ontspanning in het groen.

In 2021 is in de Goudse Hout het padenstelsel verbeterd en zijn enkele andere verbeteringen en toevoegingen in de Goudse Hout en Oostpolder voltooid. Ook is een start gemaakt met de planvorming voor sanitaire voorzieningen in de Goudse Hout. De natuur- en recreatiegebieden hebben nu een kwaliteitsniveau dat aansluit bij de hedendaagse eisen en wensen van recreanten. Daarnaast is er in 2021 een eenduidig en handhaafbaar hondenbeleid vastgesteld. Hiermee voelen zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters zich welkom om te bewegen en te recreëren in de gebieden van Groenalliantie.

Uit een bezoekersonderzoek in 2021 bleek dat er in de Goudse Hout veel vraag is naar faciliteiten om te sporten en te bewegen voor (jong) volwassenen in de buitenlucht. Samen met initiatiefnemers is de planvorming opgestart voor een freerun-park. Groenalliantie speelt hiermee in op de groeiende aandacht voor gezond leven wat betekent dat er meer ruimte nodig zal zijn voor meer avontuurlijke en sportieve vormen van bewegen zoals freerunning, bootcamp en crossfit. Dit sluit aan bij de strategische doelen van de Groenalliantie in het ‘Ontwikkelplan Groenalliantie 2030’.

Streekarchief Midden-Holland

Het Streekarchief Midden-Holland is het cultuurhistorisch ‘geheugen’ van Midden-Holland. SAMH behoudt en beheert relevante publicaties uit Gouda en de regio. SAMH bewaart conform de Archiefwet de archieven van de besturen en ambtelijke instellingen van de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan de IJssel, Waddinxveen, Zuidplas en de Omgevingsdienst Midden Holland.

Het Streekarchief stelt historische informatie beschikbaar voor diverse groepen onderzoekers via de studiezaal en de

website, beheert archieven en collecties duurzaam in de archiefbewaarplaats en betrekt diverse doelgroepen bij erfgoed en historie via educatie en presentatie. De streekarchivaris adviseert gemeenten over duurzaam beheer van niet overgebrachte archieven en houdt daar planmatig toezicht op. Het Strategisch Informatie Overleg is het platform waarin gemeentearchivaris en toezichthouder de ambtelijk vertegenwoordigers van de gemeenten ontmoeten. Voor inbreng van de burgers zijn diverse themacafés en een klantenraad ingericht. Managersoverleg helpt SAMH bij het voorbereiden van de begrotingscyclus.

De collecties van het Streekarchief beslaan circa 9.000 m’ en bestaan uit overheidsarchieven (van ambtelijke stukken tot trouw- en begraafboeken), particuliere archieven, kaart- en beeldmateriaal, boeken, tijdschriften en documentatie.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

De BSGR verzorgt de heffing en de invordering van de haven- en liggelden als algemeen dekkingsmiddel. De aanslagen zijn overeenkomstig de betreffende belastingverordeningen opgelegd.

Sport.Gouda

SPORT.GOUDA zorgt voor de instandhouding van het aanbod aan sportvoorzieningen, zoals het Groenhovenbad, gymzalen, sporthallen en sportvelden. Daarnaast stimuleert SPORT.GOUDA actieve sportbeoefening, door onder andere het ondersteunen van sportverenigingen en het organiseren van buitenschoolse activiteiten en sportevenementen.

In 2021 heeft SPORT.GOUDA net als andere jaren gemeentelijke gymzalen, sportzalen, sporthallen en het zwembad geëxploiteerd. Dat gebeurde in 2021 vanwege corona met de nodige beperkingen. Een flink deel van het jaar konden de accommodaties niet gebruikt worden. Op de momenten dat dat wel volledig of gedeeltelijk kon, werd daar in overleg met de huurders zo efficiënt mogelijk invulling aan gegeven. Naast alle overige reguliere werkzaamheden op het gebied van verenigingsondersteuning, sportstimulering en Gouda Goed Bezig, realiseerde SPORT.GOUDA een aantal renovaties op de buitensportparken. Meest in het oog springend daarbij was de renovatie van het hoofdveld van voetbalvereniging ONA, waar een waterberging onder het veld werd aangebracht. SPORT.GOUDA voerde al de coördinatie over de uitvoering van het Sportakkoord, daar kwam in 2021 het Preventieakkoord bij. SPORT.GOUDA stelde in 2021 een strategische toekomstvisie op en in het laatste kwartaal werd de huidige DVO geëvalueerd met als doel die vanaf 2023 te verlengen.