Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

29.148

32.083

31.397

686

Baten

-3.617

-5.294

-5.706

411

Saldo van baten en lasten

25.531

26.789

25.691

1.098

Toevoegingen aan reserves (lasten)

557

557

557

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-743

-700

-568

-132

Gerealiseerd resultaat

25.345

26.645

25.679

966

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld zijn de lasten, de baten en het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Lasten / Baten

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

0.1 Bestuur

Lasten

4.438

4.510

4.316

194

0.1 Bestuur

Baten

-61

-111

-603

492

Saldo

4.377

4.399

3.713

686

0.2 Burgerzaken

Lasten

2.203

2.271

2.472

-201

0.2 Burgerzaken

Baten

-891

-912

-1.034

121

Saldo

1.312

1.359

1.439

-80

0.4 Overhead

Lasten

22.507

25.302

24.608

694

0.4 Overhead

Baten

-2.665

-4.271

-4.069

-202

Saldo

19.842

21.031

20.540

492

Totaal saldo taakvelden

25.531

26.789

25.691

1.098

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1000)

Lasten

V/N

Baten

V/N

0.1 Bestuur

194

V

492

V

De hoogte van de voorziening pensioenaanspraken (oud-)wethouders is geactualiseerd en leidt tot een lager benodigd bedrag. Hierdoor valt er een deel vrij.

503

V

De lasten voor intergemeentelijke samenwerking zijn lager dan geraamd. Daarnaast zijn er diverse kleine verschillen in onder andere de budgetten voor de Raad en Griffie.

194

V

11

N

0.2 Burgerzaken

201

N

121

V

De hogere legesopbrengsten vallen weg tegen de overschrijding op de lastenkant, voor de hiermee samenhangende loonkosten.

126

N

121

V

Diverse kleine verschillen.

75

N

0.4 Overhead

694

V

202

N

De geraamde baten van de ICT-dienstverlening aan verschillende gemeenten is gebaseerd op de bij die gemeenten in rekening gebrachte vergoeding. Een deel hiervan had echter betrekking op het boekjaar 2022, waardoor de baten per abuis te hoog zijn geraamd.
Daarnaast zijn er minder kosten voor het boekjaar 2021 gemaakt dan aanvankelijk geraamd. Voornamelijk is meer (ingehuurde) personele inzet toegerekend aan deze dienstverlening dan geraamd. Deze meer hieraan toegerekende kosten zijn een voordeel voor de exploitatie van gemeente Gouda zelf.

957

V

333

N

Diverse kleine verschillen.

263

N

131

V

Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1000)

Verschil

V/N

Reserve organisatieontwikkeling: deze reserve wordt breed ingezet ter dekking van
zowel reeds in gang gezette als toekomstige organisatieontwikkelingen. In 2021 zijn minder kosten gemaakt die verrekend worden met de reserve.

132

N

Totaal

132

N