Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?

Ruimte voor initiatieven

Participatie

Op diverse plekken in de organisatie zijn medewerkers aangesteld voor bewonersparticipatie en -initiatieven. Zo krijgen afdelingen meer oog en aandacht voor inbreng die belanghebbenden in de stad kunnen hebben. Burgers, ondernemers en organisaties kunnen contact opnemen met de participatiemedewerkers wanneer zij initiatieven willen ontplooien of willen reageren op projecten in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld als er behoefte is aan extra speeltoestellen, meer groen in een buurt of het plaatsen van borden, bankjes of plantenbakken. Of, in voorkomende gevallen, zelfs een andere weginrichting. Zo zijn er het afgelopen jaar weer een aantal buurttuinen aangelegd op plekken waar eerst tegels lagen, zoals in de Van Persijnstraat. Ook is er een grote geveltuinactie georganiseerd in de Korte Akkeren. In het Anne Frankplantsoen is een fitnessparcours gerealiseerd op initiatief van bewoners. Op de Turfmarkt is de Plateel Sofa, een mozaïekbank, geplaatst.

Het vergroeningsplan voor Achter de Waag is uitgegroeid tot een visie waarbij op termijn ook het Zeugwater wordt betrokken. Deze visie is gemaakt met verschillende belanghebbenden in de binnenstad. In Korte Akkeren Oud wordt de riolering vervangen en kijkt de gemeente samen met belanghebbenden uit de buurt naar hoe de straten opnieuw ingericht gaan worden.

Goudse wijkteams en Gouda Bruist
De Goudse wijkteams ontvingen ook dit jaar € 3.000 als werkbudget voor communicatie en kleine uitgaven. In totaal maakten negen wijkteams hier gebruik van. Gouda Bruist ontving een budget van € 20.000 voor haar website, voor bruisbijeenkomsten en voor het organiseren van Lief en Leedstraten. In meer dan 75 straten stimuleert een gangmaker (actieve bewoner) andere bewoners om met een klein budget een bloemetje, kaart of iets lekkers elkaar te ondersteunen bij lief of leed.

Stichting GoudApot
Stichting GoudApot ontvangt € 220.000 subsidie van de gemeente Gouda om inwonersinitiatieven te stimuleren in de stad. Vrijwillige medebewoners verstrekken geld en adviezen aan Goudse initiatiefnemers die de straat, de wijk of de stad een stuk leuker of beter wil maken. Alle aanvragen worden direct online gepubliceerd en de stichting verantwoordt haar uitgaven jaarlijks aan de gemeente. In 2021 is er circa € 240.000 uitgekeerd door de stichting. Dit bedrag is hoger dan de subsidie omdat de middelen die in 2020 niet besteed konden worden en teruggegeven zijn, opnieuw toegekend zijn. Er zijn 149 aanvragen ingediend ter waarde van ruim € 500.000, waarvan 105 gedeeltelijk of volledig zijn toegekend.

Regio Midden-Holland

In de regio Midden-Holland werken de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas samen om de belangen van de regio te behartigen. Dit gebeurt in de vorm van een netwerksamenwerking en rond vijf inhoudelijke tafels. Na vaststelling van de strategische agenda ‘De kracht van Midden-Holland: de regio van verbinding’ in 2020, heeft de regio Midden-Holland in 2021 ingezet op strategische herpositionering. Daarvoor zijn de voor de regio gezamenlijke lobbypunten benoemd. Hierbij zijn naast de bestuurlijke tafels ook raadsleden, statenleden en vertegenwoordigers van de waterschappen betrokken. Hierbij is de kernboodschap:

"Midden-Holland is uniek door de centrale ligging: de regio midden in de Randstad. Midden-Holland is stad en platteland, natuur en cultuurhistorie, Randstad en ruimte, vakmanschap en hightech, handel en industrie. Midden-Holland biedt ruimte aan wonen, ondernemen en genieten. Voor iedereen. En zien we uitdagingen of kansen? Dan zetten we samen onze schouders eronder en maken we het mogelijk. Dat doen we al eeuwenlang en dit blijven we doen."

Deze boodschap staat in het met de regiogemeenten opgestelde positioneringsdocument Regio Midden-Holland. Dit document wordt ingezet bij lobbyactiviteiten, om zo bij te dragen aan de realisatie van de belangrijkste opgaven van de regio. Deze opgaven zijn verdeeld over drie kernthema’s: groeigebied, bereikbaarheid en economische vitaliteit.

In 2021 is onder andere verder gewerkt aan:

  • Het ontwikkelen en vaststellen van een nieuwe regiovisie jeugd en Wmo in nauw overleg met raden.
  • Het uitwerken van de regiovisie met onder andere een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten die per 01.01.2022 van kracht is
  • Het sluiten van een MKB-deal tussen de vijf gemeenten, het georganiseerd bedrijfsleven en de provincie Zuid-Holland ter bevordering van de uitvoering van de strategische economische visie Midden-Holland.
  • Ondersteuning van bedrijven in de verduurzamingsopgave door het opzetten van een energieloket.
  • Het actualiseren en afstemmen met de provincie van het regionale woningbouwprogramma Midden-Holland 2021
  • Het aanbieden en bespreken van de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit met de provincie en gebruikt als gespreksbasis voor de provinciale verstedelijkingsstrategie en groeiagenda.
  • Het opstellen en laten vaststellen van het RMP. In het Regionale Mobiliteitsprogramma zijn maatregelen opgenomen die gericht zijn op CO2-reductie èn tegelijk ook op schonere, slimmere en andere mobiliteit.

Alphen aan den Rijn, Gouda, Woerden

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden werken al geruime tijd samen in een netwerkconstructie. Aanleiding voor de samenwerking tussen de AGW-steden is de opvatting dat kansen voor economische groei in het Groene Hart onvoldoende worden benut, vanwege het ontbreken van een ruimtelijke en economische agenda. De verbindende factor tussen deze gebieden is de dalende bodem. Door rondom dit thema de krachten te bundelen heeft de AGW samenwer­king de regiodeal Bodemdaling binnengehaald. Met de toekenning van deze regiodeal is de problematiek van bodemdaling in het Groene Hart definitief op de Rijksagenda gekomen. In 2021 is een strategische heroriëntering gestart, omdat een gezamenlijke inhoudelijke agenda voor de toe­komst ontbreekt. Onderzocht wordt hoe de samenwerking in de toekomst verder ingevuld gaat worden.