Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partijen is te vinden in de paragraaf Verbonden partijen.

Verbonden partijen

Doel

Regio Midden-Holland

RMH is een samenwerkingsverband dat de belangen van de regio behartigt en bestuurlijke samenwerking in programma’s bundelt.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

De BSGR verzorgt de heffing en invordering van de lokale belastingen voor het Hoogheemraadschap van Rijnland en elf gemeenten. Daarnaast bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ waarden voor alle onroerende zaken in de deelnemende gemeenten.

Regio Midden-Holland

In de regio Midden-Holland werken de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas samen om de belangen van de regio te behartigen. Dit gebeurt in de vorm van een netwerksamenwerking en rond vijf inhoudelijke tafels. Na vaststelling van de strategische agenda ‘De kracht van Midden-Holland: de regio van verbinding’ in 2020, heeft de regio Midden-Holland in 2021 ingezet op strategische herpositionering. Daarvoor zijn de voor de regio gezamenlijke lobbypunten benoemd. Hierbij zijn naast de bestuurlijke tafels ook raadsleden, statenleden en vertegenwoordigers van de waterschappen betrokken.

"Midden-Holland is uniek door de centrale ligging: de regio midden in de Randstad. Midden-Holland is stad en platteland, natuur en cultuurhistorie, Randstad en ruimte, vakmanschap en hightech, handel en industrie. Midden-Holland biedt ruimte aan wonen, ondernemen en genieten. Voor iedereen. En zien we uitdagingen of kansen? Dan zetten we samen onze schouders eronder en maken we het mogelijk. Dat doen we al eeuwenlang en dit blijven we doen."

Dat is de kernboodschap van het, met de regiogemeenten opgestelde, positioneringsdocument Regio Midden-Holland. Dit document wordt ingezet bij lobbyactiviteiten, om zo bij te dragen aan de realisatie van de belangrijkste opgaven van de regio. Deze opgaven zijn verdeeld over drie kernthema’s: groeigebied, bereikbaarheid en economische vitaliteit.

In 2021 is onder andere verder gewerkt aan:

  • Het ontwikkelen en vaststellen van een nieuwe regiovisie jeugd en Wmo in nauw overleg met de raden;
  • Het uitwerken van de regiovisie met onder andere een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten die per 1 januari 2022 van kracht is;
  • Het sluiten van een MKB-deal tussen de vijf gemeenten, het georganiseerd bedrijfsleven en de provincie Zuid-Holland ter bevordering van de uitvoering van de strategische economische visie Midden-Holland;
  • Ondersteuning van bedrijven in de verduurzamingsopgave door het opzetten van een energieloket;
  • Het actualiseren en afstemmen met de provincie van het regionale woningbouwprogramma Midden-Holland 2021;
  • Het aanbieden en bespreken van de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit met de provincie. Dit is gebruikt als gespreksbasis voor de provinciale verstedelijkingsstrategie en groeiagenda;
  • Het opstellen en laten vaststellen van het RMP. In het Regionale Mobiliteitsprogramma zijn maatregelen opgenomen die gericht zijn op CO2-reductie én tegelijk ook op schonere, slimmere en andere mobiliteit.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

De BSGR verzorgt de heffing en de invordering van de publieksleges ter dekking van de kosten voor de door afdeling services diverse geleverde diensten.