Overzichten

In deze paragraaf staan de volgende overzichten:

  1. Overzicht lokale lastendruk eigenaar/gebruiker en huurder;
  2. Overzicht lokale heffingen.

ad 1. Overzicht woonlasten (lokale lastendruk) eigenaar/gebruiker en huurder

In onderstaande tabel hieronder is de lastendruk in Gouda in het jaar 2021 voor zowel een eigenaar-gebruiker als een huurder aangegeven. Ter vergelijking zijn de cijfers 2020 toegevoegd. Zoals gebruikelijk in het woonlastenoverzicht worden hierbij de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffingen betrokken. Verder is als uitgangspunt genomen een meerpersoonshuishouden.

Voor de berekening van de OZB 2021 is uitgegaan van € 245.000 (gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Gouda per 1 januari 2020 (bron: waarderingskamer)). De gemiddelde WOZ-waarde voor 2020 is € 222.000.

omschrijving

2021

2021

2020

2020

eigenaar/ gebruiker

huurder

eigenaar/ gebruiker

huurder

OZB eigenaar

256,03

223,11

Afvalstoffenheffing

306,00

306,00

302,00

302,00

Rioolheffing eigenaar

252,70

270,00

Rioolheffing gebruiker

247,40

247,40

264,30

264,30

Totaal

1.062,13

553,40

1.059,41

566,30

ad 2. Overzicht lokale heffingen

Belasting
(bedragen * € 1.000)

Opbrengst 2020

Opbrengst 2021 begroting na wijziging

Opbrengst 2021 rekening

Kwijtschelding begroot 2021

Kwijtschelding rekening 2021

Tarieven 2021

Belastingen en heffingen

OZB-eigenaren woningen

7.412

8.627

8.596

2

1

0,1045%

OZB-eigenaren niet-woningen

4.730

4.898

4.586

0

0

0,3327%

OZB-gebruikers niet-woningen

3.048

3.401

3.165

0,2567%

Afvalstoffenheffing

9.547

10.123

10.030

870

929

306,00

Rioolheffing eigenaren

9.455

9.058

8.917

252,70

Rioolheffing gebruikers

9.775

9.120

9.126

719

763

247,40

Totaal Belastingen en heffingen

43.967

45.226

44.421

1.591

1.693

Overige belastingen

Hondenbelasting

251

266

262

78,05

Parkeerbelastingen

3.435

3.986

3.695

div.

Toeristenbelasting

15

2

0

0

Precariobelasting

2.103

2.132

2.179

div.

Totaal Overige belastingen

5.804

6.386

6.136

0

0

Overige rechten

Leges burgerzaken

793

900

1.020

div.

Leges bouwvergunningen

2.581

2.283

2.442

div.

Marktgelden

117

121

102

div.

Havengelden

74

107

93

div.

Staangelden

50

60

50

div.

Totaal Overige rechten

3.615

3.471

3.706

0

0

Totaal Lokale heffingen

53.386

55.083

54.264

1.591

1.693

NB: Het tarief voor afvalstoffenheffing is als volgt opgebouwd: Vast tarief (€ 261,00) + (Variabel tarief 140 liter container (€ 1,50) x Gemiddeld aantal inzamelingen (50)

Vergelijking met andere gemeenten

Jaarlijks brengt het COELO de atlas van de lokale lasten uit. Deze atlas bevat een overzicht van de heffingen van gemeenten, provincies en waterschappen. Hoewel het COELO rekent met andere waarden voor het bepalen van de woonlasten (bijv. afwijkende gemiddelde waarde van een woning en een gemiddelde OZB-aanslag), geeft deze atlas een inzicht in de positie van Gouda met de omliggende gemeenten.

Gouda staat niet meer in de top 10 van duurste gemeenten. (COELO 2021 P. 73). Gouda is gedaald van plaats 8 in 2020 naar plaats 14 van duurste gemeenten voor wat betreft de woonlasten van een eigenaar van een woning. In vergelijking met Bodegraven-Reeuwijk betaalt een eigenaar € 8 meer aan woonlasten. Ten opzichte van Alphen aan den Rijn (en Krimpenerwaard) betaalt een eigenaar van een woning € 253 meer aan woonlasten. Ten opzichte van Zuidplas betaalt een eigenaar van een woning € 226 meer aan woonlasten.

Voor wat betreft huurders van een woning staat Gouda op plaats 40 van duurste gemeenten.

De netto woonlasten voor meerpersoonshuishoudens bedragen in Gouda € 1.103 (COELO 2021 p. 77). Netto woonlasten zijn de woonlasten gecorrigeerd voor de lagere AU. Gemeenten met een hogere gemiddelde OZB- waarde ontvangen namelijk minder uit de AU. Om dit te compenseren heffen zij doorgaans meer OZB. Deze extra OZB, die het directe gevolg is van een lagere AU, kan per gemeente berekend worden en kan worden afgetrokken van de OZB (COELO, 2021, p. 76). Voor de netto woonlasten is Gouda nummer 3 in Nederland. Alleen Bloemendaal en Meerssen zijn duurder. Voor de bruto woonlasten is Gouda zoals hierboven aangegeven nummer 14 in Nederland (COELO, 2021, p. 77).