Aanslagoplegging, kwijtschelding en bezwaarschriften

In onderstaande tabel is de totale productie van de BSGR in 2021 voor de gemeente Gouda opgenomen. Ter vergelijking zijn de cijfers 2020 toegevoegd.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

2021

2020

Aantal aanslagregels belastingjaar

193.608

192.100

Aantal aanslagregels 2 voorliggende belastingjaren

4.004

2.542

Bruto opgelegd

50.183

50.370

Correcties

-813

-933

Kortingen (afvalstoffenheffing diftar)

-18

-14

Kwijtscheldingen (inclusief voorgaande belastingjaren)

-1.693

-1.621

Netto

47.659

47.802

De bedragen in bovenstaande tabel betreffen ook oudere belastingjaren. Zo is in het nettobedrag van € 47.659.000 een bedrag van € 2.213.493 opgenomen dat betrekking heeft op belastingjaren vóór 2021.

Opbrengsten

Onroerende zaakbelastingen

De heffingsmaatstaf van de onroerende zaakbelastingen is de WOZ-waarde van de woning/niet-woning. Er wordt belasting geheven naar een percentage van deze vastgestelde WOZ-waarde. Bij het vaststellen van de tarieven is rekening gehouden met een gemiddelde stijging van circa 9,67 % van de WOZ-waarden van de woningen en een gemiddelde daling van 1,% van de WOZ-waarden niet-woningen per waarde peildatum 1 januari 2020. Gezien het uitgangspunt om de totale opbrengst OZB te verhogen met het inflatiepercentage, heeft dit voor het OZB-tarief niet- woningen geleid tot een verhoging. Het OZB-tarief voor een woning is verhoogd omdat ook rekening is gehouden met een meeropbrengst van € 1 miljoen.

De opbrengst OZB voor woningen is 0,3% (€ 30.000) lager dan de raming. Het verschil tussen de begroting en de jaarrekening is voor deze heffing dus minimaal.

De OZB-opbrengst voor het eigendom niet-woningen is € 311.000 (6%) lager dan geraamd. Dit wordt deels verklaard door het bedrag aan verminderingen dat in 2021 is verleend betreffende de voorgaande belastingjaren. Daarnaast moeten er nog aanslagen worden opgelegd omdat een aantal niet woningen nog niet van een WOZ-waarde is voorzien.

De OZB-opbrengst voor het gebruik van niet-woningen is € 236.000 (7%) lager dan geraamd. Er worden nog aanslagen niet woningen opgelegd, omdat een aantal niet woningen nog niet van een WOZ-waarde is voorzien.

Reinigingsheffingen

Bij de vaststelling van het tarief van de afvalstoffenheffing is uitgegaan van 100% kostendekkendheid. De afvalstoffenheffing wordt opgelegd aan gebruikers van woningen voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Het tarief bestaat uit een vast tarief en een variabel tarief. Het aanslagbedrag betreffende het variabele tarief is afhankelijk van het aantal maal dat restafval wordt aangeboden door een huishouden in het voorgaande belastingjaar. De kosten voor inzameling en verwerking van afval zijn gestegen.

De opbrengst afvalstoffenheffing is € 93.000 (0,9%) lager dan geraamd. Dit heeft te maken met leegstand van woningen en een lager aantal huishoudens die een aanslag afvalstoffenheffing ontvangen dan begroot.

Rioolheffingen

De basis voor de tarieven rioolheffing is het GRP. Het uitgangspunt is 100% kostendekkendheid. Uiteindelijk worden op basis van de actualisatie baten en lasten bij de begroting de tarieven vastgesteld. De tarieven rioolheffing zijn gedaald als gevolg van minder kosten. Er zijn minder projecten uitgevoerd en er zijn geen rioolkredieten meer nodig. De tariefvoorstellen voor de rioolheffing zijn door de raad goedgekeurd.

De opbrengst rioolheffingen is € 135.000 (0,7%) lager dan geraamd. Het aantal aansluitingen op de riolering is iets minder dan geraamd.

Marktgelden

Als gevolg van corona kon er minder gebruik worden gemaakt van de markt. Kooplieden die als gevolg van coronamaatregelen gedurende een aantal maanden niet op de markt konden staan hoefden voor die periode ook geen marktgelden te betalen. De opbrengst marktgelden zijn € 19.000 lager dan begroot.

Toeristenbelasting

De raad heeft in oktober 2020 besloten om voor de jaren 2020 en 2021 de tarieven voor toeristenbelasting op nul vast te stellen. De opbrengst toeristenbelasting 2021 is daarom ook € 0,00.

Precariobelasting

De opbrengst precariobelasting is € 47.000 (2,2%) hoger dan begroot. In de begroting 2021 (na wijziging) is rekening gehouden met de gevolgen van de coronamaatregelen. Deze gevolgen zijn minder ingrijpend dan verwacht.

Hondenbelasting

De hondenbelasting is een algemene heffing voor de houder van een hond. De opbrengst hondenbelasting is 1,4% lager dan de raming. Dit heeft te maken met verminderingen die in 2021 voor de voorgaande jaren zijn verleend.

Havengelden

Ook de havengelden laten een lagere opbrengst zien als gevolg van de corona-maatregelen. Een groot aantal passagiersschepen die normaal gesproken de haven van Gouda betreden, is niet geweest en de recreatievaart was ook minimaal.

Leges

De opbrengsten van de burgerzakenleges zijn hoger dan begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat er meer reisdocumenten zijn afgegeven.

De opbrengsten van de bouwleges zijn iets hoger dan begroot. Sommige bouwprojecten zijn iets eerder vergund dan oorspronkelijk geraamd. Ook zijn er aanslagen betreffende 2020 opgelegd in 2021.

Parkeerbelastingen

De parkeeropbrengsten in 2021 blijven als gevolg van de corona-maatregelen iets achter. Er komen minder mensen naar de stad dus er wordt ook minder geparkeerd. De opbrengst is 7,3% (€ 291.000) lager dan begroot..

Kwijtschelding

In Gouda komen de volgende heffingen in aanmerking voor kwijtschelding: onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De kwijtscheldingsnorm is 100% van de bijstandsnorm (dit is het wettelijk maximum). Voor het variabele tarief afvalstoffenheffing is een maximale kwijtschelding van € 75 mogelijk.

In het kalenderjaar 2021 is een bedrag van € 1.693.000 kwijtgescholden. Dit is € 102.000 meer dan begroot. Hiervan had € 1.612.000 betrekking op het belastingjaar 2021 en € 81.000 op voorliggende belastingjaren. In de drie daaraan voorafgaande kalenderjaren bedroeg de kwijtschelding als volgt: ; € 1.620.000 (2018); € 1.510.000 (2019); € 1.1621.000 (2020).

In het onderstaande overzicht zijn alle kwijtscheldingsverzoeken over 2021, die in 2021 zijn binnengekomen en eventueel al zijn afgehandeld, opgenomen.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Aantal 2021

Bedrag 2021

Aantal 2020

Bedrag 2020

(Geheel of gedeeltelijk) toegewezen

3.045

1.693

2.808

1.584

Afgewezen

489

-

675

0

In behandeling

44

-

44

1

Totaal ingediende kwijtscheldingsverzoeken

3.578

1.693

3.527

1.585

Bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen

Bezwaar tegen WOZ-waarde

2021

Bezwaar tegen WOZ-waarde

2020

openstaand 31-12-2020

20

openstaand 31-12-2019

124

ingediend

1.479

ingediend

1.056

openstaand 31-12-2021

117

openstaand 31-12-2020

20

Per 1 januari 2021 waren er bij de BSGR met betrekking tot Gouda nog 20 bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen in behandeling. In 2021 zijn er 1.479 nieuwe bezwaarschriften bijgekomen. Het aantal nog af te handelen bezwaarschriften per 31 december 2021 bedroeg 117.

In Gouda zijn in 2021 voor het eerst OZB aanslagen opgelegd waarbij de WOZ-waarde is gebaseerd op oppervlakte (in plaats van inhoud). Het is gebruikelijk dat een dergelijke wijziging in de grondslag het eerste jaar extra bezwaren oplevert.