Beleid

Algemeen

In het Coalitieakkoord 2018-2022 is aangeven dat het streven is om de OZB niet meer te laten stijgen dan het inflatiepercentage. Daarom zijn de tarieven voor de meeste belastingen verhoogd met het inflatiepercentage van 1,8%. Dit percentage volgt uit de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden die in regionaal verband is vastgesteld. Dit percentage geldt voor zowel de eigen begroting als voor de begrotingen van verbonden partijen en/of gemeenschappelijke regelingen.

Daarnaast is het streven om Gouda binnen de top 25 van duurste gemeenten te laten zakken. Er zijn diverse mogelijkheden onderzocht om de lokale lasten voor alle inwoners te verlichten. De conclusie van dit onderzoek was dat de OZB-tarieven voor huiseigenaren onder het landelijk gemiddelde liggen. Daarom is dit OZB tarief met ingang van 2021 opgetrokken naar het landelijk gemiddelde. Deze verhoging heeft nagenoeg geen stijging van de gemiddelde woonlasten tot gevolg. Immers het tarief voor rioolheffing kon vanaf 2021 lager worden vastgesteld.

Tariefontwikkeling

De OZB-tarieven stijgen in 2021 met het inflatiepercentage van 1,8% (2020: 1,5%). Daarnaast is het OZB tarief voor woningen opgetrokken naar het landelijk gemiddelde. De tarieven rioolheffing zijn gedaald als gevolg van minder kosten. Er zijn minder projecten uitgevoerd en er zijn geen rioolkredieten meer nodig. De rioolheffing eigenaren is met 6,4% gedaald en de rioolheffing gebruikers is ook met 6,4% gedaald. Dit is inclusief 1,8% inflatie. De tarieven voor afvalstoffenheffing zijn opgehoogd met het inflatiepercentage van 1,8%.

Woonlasten (lokale lastendruk)

Tot de woonlasten rekenen we de onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De woonlasten worden berekend voor een eigenaar of huurder van een woning die de woning bewoont met meerdere personen. In 2021 stijgen de woonlasten voor de eigenaar (die tevens gebruiker is) van een woning met een WOZ-waarde van € 245.000 (gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Gouda in 2021) met 0,2%. De woonlasten voor de huurder dalen in 2021 met 2,3%. De stijging van de gemiddelde woonlasten voor de eigenaar van een woning wordt veroorzaakt door de sterke stijging van de huizenprijzen. Bij het vaststellen van de belastingtarieven in december 2020 is rekening gehouden met een waardestijging van 9,67%. In januari 2021 is de herwaardering afgerond en zijn alle woningen van een WOZ-waarde voorzien. De gemiddelde waardestijging is uiteindelijk 10,4%.

Corona

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn er ingrijpende maatregelen genomen. De economische gevolgen van deze maatregelen zijn enorm; ook voor een groot aantal ondernemers in Gouda. Daarom heeft de raad in oktober 2020 besloten om voor de jaren 2020 en 2021 de tarieven voor toeristenbelasting op nul vast te stellen. Tevens is besloten om voor de jaren 2020 en 2021 de tarieven precariobelasting voor terrassen en voor het uitstallen van goederen op nul vast te stellen. Daarmee kon een bijdrage worden verleend aan lastenverlichting van de ondernemers met uitstallingen of terrassen. Bovendien werden de ondernemers, die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om het terras uit te breiden, niet extra belast.

Er zijn nog meer factoren die ervoor zorgen dat een aantal belastingopbrengsten voor 2021 lager zijn. Als gevolg van de coronamaatregelen hebben minder mensen de stad kunnen bezoeken en is er een aantal maanden ook geen volledige markt geweest (alleen food). Hierdoor zijn de opbrengsten voor parkeerbelasting, marktgelden en havengelden ook minder dan de jaren vóór 2020.