Kostenonderbouwing tarieven

Voor gemeentelijke heffingen geldt de wettelijke eis van maximaal kostendekkende tarieven. In deze paragraaf is de kostendekking van de belangrijkste gemeentelijke heffingen voor 2021 inzichtelijk gemaakt.

Leges

Per titel en per hoofdstuk wordt onderstaand, gebaseerd op de realisatie 2021, de kostendekkendheid van de legesgerelateerde tarieven aangegeven. De afzonderlijke onderdelen van de legesverordening mogen per titel en per hoofdstuk een kostendekkendheid hebben van meer dan 100%. De legesverordening mag in zijn geheel op begrotingsbasis niet boven de 100% kostendekkendheid uit komen. In de realisatie treden afwijkingen op.

Titel 1 Algemene dienstverlening - Realisatie 2021 (bedragen * € 1.000)

Legesverordening

Totale lasten

Totale baten

Kostendek-kendheid

1.1 Burgerlijke stand

310

126

40,6%

1.2 Reisdocumenten en NL ID-kaart

793

346

43,7%

1.3 Rijbewijzen

451

304

67,5%

1.4 Verstrekking Basisreg Personen

480

35

7,2%

1.5 Publiekszaken ov

21

22

102,8%

1.7 Gemeentearchief

0

3

0,0%

1.9 Geluidshinder

0

0

0,0%

1.11 Huisvestingswet

27

0

0,0%

1.13 Verkeer en Vervoer

88

35

39,6%

1.14 Leegstandswet

0

0

0,0%

1.16 Kansspelen

0

0

0,0%

1.17 Telecommunicatie

69

61

88,2%

1.18 Diversen

6

3

46,1%

Totaal titel 1

2.244

935

41,7%

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving (FLO)/Omgevingsvergunning - Realisatie 2021 (bedragen * € 1.000)

Legesverordening

Totale lasten

Totale baten

Kostendek-kendheid

Totaal titel 2

2.566

2.473

96,4%

De lasten en baten binnen titel 2 (fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning) worden niet op hoofdstukniveau begroot maar op titelniveau. Het totaal van titel 2 heeft daarom betrekking op de totalen van hoofdstuk 2.1 tot en met hoofdstuk 2.10.

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn - Realisatie 2021 (bedragen * € 1.000)

Legesverordening

Totale lasten

Totale baten

Kostendek-kendheid

3.1 Horeca

103

9

8,8%

3.2 Organiseren evenementen of markten

125

3

2,3%

3.3 Prostitutiebedrijven

0

0

0,0%

3.4 Winkeltijdenwet

0

0

0,0%

3.6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

0

0

0,0%

Totaal titel 3

228

12

5,3%

Recapitulatie (bedragen * € 1.000)

Titel

Totale lasten

Totale baten

Kostendek-kendheid

Titel 1 - Algemene Dienstverlening

2.244

935

41,7%

Titel 2 - FLO - Omgevingsvergunning

2.566

2.473

96,4%

Titel 3 - Europese Dienstenrichtlijn

228

12

5,3%

Voor de berekening van de kostendekkendheid van de legestarieven uit de legesverordening worden aan de kostenkant alle directe lasten die op de betreffende taakvelden staan, betrokken in de berekening. Het gaat hierbij om de taakvelden Burgerzaken, Openbare orde en veiligheid, Parkeren, Openbaar groen en (openlucht) recreatie, Milieubeheer en Wonen en bouwen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten voor afdrachten van rijksleges voor rijbewijzen en reisdocumenten, inzet van de medewerkers van de Omgevingsdienst, maar ook aan automatiseringskosten en uren van medewerkers die direct kunnen worden toegerekend aan de betreffende producten.

Aan de batenkant worden de werkelijke inkomsten in 2021 in beeld gebracht. Wanneer de baten worden afgezet tegen de lasten, resulteert de kostendekkendheid. Een kostendekkendheid van minder dan 100% impliceert dat de geraamde lasten de geraamde baten overschrijden.

De afzonderlijke onderdelen van de legesverordening mogen per titel en per hoofdstuk een kostendekkendheid hebben van meer dan 100%. De kostendekkendheid van de totale legesverordening is 67%.

Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing 2021

Uitgangspunt bij de bepaling van de hoogte van de afvalstoffenheffing 2021 is 100% kostendekking. Dit percentage is uiteindelijk in 2021 ook gerealiseerd.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Rekening 2021

Kosten taakveld afval

8.586

Inkomsten exclusief heffingen

1.438

Netto kosten

7.148

Toe te rekenen kosten:

Overhead

149

Kwijtschelding

929

Compensabele btw

1.836

Totaal kosten

10.061

Opbrengst afvalstoffenheffing

10.061

Dekking

100,0%

Kostenonderbouwing rioolheffing 2021

Bij riolering realiseert de gemeente 100,0% kostendekking.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Rekening 2021

Kosten taakveld riolering

15.971

Inkomsten exclusief heffingen

30

Netto kosten

15.973

Toe te rekenen kosten:

Overhead

-

Kwijtschelding

763

Compensabele btw

1.381

Totaal kosten

18.085

Opbrengst rioolheffing

18.085

Dekking

100%