Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

50.573

52.606

46.693

5.913

Baten

-23.279

-25.642

-23.746

-1.896

Saldo van baten en lasten

27.294

26.964

22.947

4.018

Toevoegingen aan reserves (lasten)

4.089

4.967

5.924

-957

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-1.245

-1.431

-3.745

2.314

Gerealiseerd resultaat

30.138

30.500

25.126

5.374

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld zijn de lasten, baten en het saldo weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Lasten / Baten

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Lasten

5.279

5.326

5.287

39

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Baten

-3.996

-3.855

-4.018

163

Saldo

1.284

1.471

1.269

201

2.1 Verkeer en vervoer

Lasten

14.450

15.271

16.149

-878

2.1 Verkeer en vervoer

Baten

-414

-739

-1.169

430

Saldo

14.036

14.532

14.980

-448

2.2 Parkeren

Lasten

1.226

1.226

1.091

135

2.2 Parkeren

Baten

-10

-10

0

-10

Saldo

1.216

1.216

1.091

125

2.5 Openbaar vervoer

Lasten

112

112

112

0

2.5 Openbaar vervoer

Baten

0

0

0

0

Saldo

112

112

112

0

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

Lasten

5.779

5.779

5.168

611

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

Baten

-100

-135

-158

23

Saldo

5.679

5.644

5.010

634

8.1 Ruimtelijke ordening

Lasten

1.997

2.054

2.966

-911

8.1 Ruimtelijke ordening

Baten

-41

-1.358

-2.090

732

Saldo

1.956

696

876

-179

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)

Lasten

17.042

17.091

10.507

6.584

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)

Baten

-17.042

-17.061

-12.914

-4.147

Saldo

0

30

-2.407

2.437

8.3 Wonen en bouwen

Lasten

4.687

5.747

5.413

334

8.3 Wonen en bouwen

Baten

-1.676

-2.484

-3.398

914

Saldo

3.011

3.263

2.015

1.248

Totaal saldo taakvelden

27.294

26.964

22.947

4.018

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1000)

Lasten

V/N

Baten

V/N

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

39

V

163

V

Het voordeel wordt met name verklaard door: 1) In 2021 is er de mogelijkheid geboden te opteren voor ondersteuning in de vorm van huurkorting. De uiteindelijk verstrekte huurkorting blijkt lager te zijn dan begroot. 2) Diverse voordelen op het gebied van gemeentelijke belastingen. Dit betreft de gemeentelijke belastingen, ook hebben er een aantal correcties over 2020 plaatsgevonden.

39

V

163

V

2.1 Verkeer en vervoer

878

N

430

V

Herontwikkeling Zuidelijk stationsgebied: voor de ontwikkeling aan het zuidelijk stationsgebied is bij het besluit op 10 mei 2016 aangegeven dat de uitgaven onder ander gedekt worden door de reserve zuidelijk sationsgebied. Deze exploitatieverschillen zijn verrekend met de reserve.

1.657

N

300

V

Er is voor € 59.000 meer aan baten van degeneratie ontvangen. Deze vergoedingen worden toegevoegd aan de voorziening Groot Onderhoud Openbare Ruimte.

59

V

De kosten voor openbare verlichting zijn lager dan geraamd. Er werd rekening gehouden met hogere prijzen door een nieuw tijdelijk contract, veel kabelstoringen en een eenmalige aankoop van voorraad voor vervanging van verlichting. Zowel de verwachte hogere prijzen als het voorziene aantal storingen en de aankoop zijn beperkt gebleken.

222

V

Dit betreft lagere kosten voor dagelijks onderhoud op het straatwerk en wordt verklaard door: 1) niet gemaakte kosten als gevolg van COVID-19-maatregelen, waardoor evenementen niet door zijn gegaan (€ 76.000); 2) met name in het najaar een lager aantal gemaakte meldingen (op jaarbasis ongeveer 400 minder meldingen), waardoor aannemers minder dan verwacht hiervoor ingezet zijn (€ 108.000); en 3) lagere kosten voor onderspoeling, omdat deze kosten bij de eigenaren van de panden zijn neergelegd (€ 54.000).

238

V

Diverse kleine verschillen.

319

V

71

V

2.2 Parkeren

135

V

10

N

Diverse kleine verschillen, onder meer bij lasten Stationsgarage

57

V

10

N

Het verschil treedt voornamelijk op bij "Parkeertaken derden" en wordt veroorzaakt door gerealiseerde schaalvoordelen in de uitbesteding

78

V

2.5 Openbaar vervoer

0

V

0

V

Geen afwijkingen.

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

611

V

23

V

De kosten voor dagelijks onderhoud Groen vallen lager uit dan geraamd door: 1) het niet kunnen uitvoeren van kap- en herplantwerkzaamheden door uitloop van de kapvergunning (€ 325.000); 2) het niet kunnen planten van nieuwe bomen als vervanging van dode bomen (imboet) en niet inzetten van uren voor onvoorziene zaken omtrent vorenstaande als gevolg van diezelfde uitloop van de kapvergunning (€ 175.000); en 3) het minder uitvoeren van gazonherstel, doordat het aantal en/of de omvang van schade aan gazons minder dan ingeschat was (€ 70.000).

570

V

Diverse kleine verschillen.

41

V

23

V

8.1 Ruimtelijke ordening

911

N

732

V

Gronden: per saldo ontstaat er een voordeel van afgerond € 116.000. Dit voordeel wordt verklaard door het resultaat van € 80.000 door verkoop Fluwelensingel 86 ("Kringloop-locatie") en het restant door een winstuitkering over 2020 van Grondbank RZG zuidplas. De raad wordt voorgesteld om het restant bedrag voor de verkoop Fluwelensingel opnieuw beschikbaar te stellen in 2022. Dit bedrag is nodig voor plankosten die in 2022 voorzien zijn.

654

N

770

V

Ruimtelijke Plannen: het nadeel is veroorzaakt door aanvullende personele inzet ten behoeve van ruimtelijke procedures. Deze was niet begroot.

217

N

28

N

Omgevingswet: De overschrijding wordt veroorzaakt door extra personele inzet in verband met het verschuiven van de implementatiedatum van de Omgvingswet. Daarnaast zijn er kosten gemaakt ten behoeve van Omgevingsplan waarvan zal worden voorgesteld om deze te verrekenen met de daartoe bestemde reserve Omgevingswet.

104

N

Diverse kleine verschillen.

64

V

10

N

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)

6.584

V

4.147

N

Grondexploitatie: de GREX Westergouwe fase 1 t/m 3 is geactualiseerd per 01-01-22. De doorrekening laat een positief saldo zien van circa € 5 miljoen, waar dit vorig jaar nog neutraal was (saldo nul). Dit positieve verschil is met name het gevolg van gronduitgifteovereenkomsten voor bouwvelden in WG-3 die in 2021 zijn gesloten. Conform de BBV-regels dient tussentijds winst te worden genomen. Voor de GREX Westergouwe bedraagt deze winstneming € 2,594 miljoen.
Op 23 februari 2022 heeft de gemeenteraad het Masterplan voor Westergouwe Overig vastgesteld. De gemeenteraad heeft daarbij besloten om op de bouwvelden van de gemeente extra sociale huurwoningen te realiseren, mits dit financieel haalbaar is. Naar verwachting zal in de tweede helft van 2022 aan de gemeenteraad worden voorgesteld de GREX voor Westergouwe Overig te openen.
Gezien de opgave om extra sociale huurwoningen te realiseren wordt de raad voorgesteld om hiervoor een reserve te vormen (reserve GREX Westergouwe) en de tussentijdse winst van € 2,594 mln. hieraan toe te voegen (resultaatbestemming). Die reserve kan in de komende jaren worden ingezet om de ambities van de raad te realiseren.

6.740

V

4.146

N

Nazorgbudget Middenwillens: in 2021 zijn de laatste werkzaamheden uitgevoerd en gefactureerd. Het huidige saldo van de reserve ad. € 496.000 kan komen te vervallen, aangezien het project in zijn geheel is afgerond. Voorgesteld wordt om de reserve op te heffen en het saldo vrij te laten vallen ten gunste van het rekeningresultaat (resultaatbestemming).

131

N

Diverse kleine verschillen.

25

N

1

N

8.3 Wonen en bouwen

334

V

914

V

Voor wijkontwikkeling valt het nadeel op de lastenkant grotendeels weg tegen het voordeel op de batenkant door inkomsten van derden en de gemaakte kosten.

745

N

741

V

Het nadeel op de lasten wordt veroorzaakt door extra personele inzet voor Bouw- en Woningtoezicht in verband met meer vergunde (bouw)projecten dan voorzien. Dit betreft onder andere de Bouwplanbegeleiding Westergouwe en de inzet Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Daar staan ook hogere legesinkomsten tegenover. Per saldo een klein voordeel.

145

N

158

V

Versnelling Woningbouw: het voordeel op de lasten wordt veroorzaakt doordat een aantal bijdragen aan woningbouwcorporaties die begroot waren in 2021 maar pas in het jaar 2022 en verder gedaan zullen worden. De raad wordt voorgesteld om dit restantbudget ad. € 1.006.000 opnieuw beschikbaar te stellen in 2022.

1006

V

WonenBovenWinkels: in 2021 is een bedrag van € 82.000 uitbetaald in verband met het bewoonbaar maken van ruimtes boven winkels in het kernwinkelgebied. Het restantbudget ad € 125.000 dient beschikbaar te blijven ter dekking van de subsidieverplichtingen aangegaan in voorgaande jaren. De raad wordt voorgesteld om dit bedrag opnieuw beschikbaar te stellen in 2022.

125

V

Diverse kleine verschillen.

93

V

Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1000)

Verschil

V/N

Reserve ontwikkeling zuidelijk stationsgebied: Conform vastgesteld raadsbesluit van 10 mei 2016 dekken we de werkelijke kosten van de ontwikkeling van het zuidelijk stationsgebied uit de reserve “zuidelijk stationsgebied”.

1.957

V

Totaal

1.356

V