Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Het BBV verplicht de gemeente om in de programma’s te rapporteren over de realisatie van de maatschappelijke effecten aan de hand van voorgeschreven beleidsindicatoren, die gepubliceerd worden op waarstaatjegemeente.nl. Op die website staan alleen de actuele waarden. Om de waarden in perspectief te kunnen plaatsen zijn in onderstaande tabel ook de relevante waarden uit de Goudse programmabegroting opgenomen. De wetgever wil met deze kengetallen de vergelijkbaarheid tussen gemeenten vergroten. Alle gemeenten zijn immers verplicht deze kengetallen te publiceren. Veel kengetallen zijn echter niet van recente datum en sluiten vaak onvoldoende aan bij wat de gemeente zelf wil bereiken. Daarom heeft de gemeente naast de wettelijke verplichte indicatoren ook eigen indicatoren opgenomen.

Taakveld

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

Realisatie

6. Sociaal domein

Banen

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

2020

768,8

795,9

Indirecte sturing op behoud of toename

Met name de kantoorhoudende dienstverlening zoals ICT, dienstverlening en zorg is in Gouda de afgelopen jaren afgenomen. De gemeente heeft geen directe invloed op de ontwikkeling van het aantal banen in de gemeente, omdat bedrijfseconomische afwegingen van bedrijven en instellingen.

6. Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

%

2020

1

1

Monitoring Goudse waarde t.o.v. landelijke waarde

nvt

6. Sociaal domein

Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin

%

2020

6

6

Afname

nvt

6. Sociaal domein

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren

%

2020

2

2

Geen doel op zich (maatwerk)

nvt

6. Sociaal domein

0

0

0

0,0

0

Geen; aantal is geen doel

nvt

6. Sociaal domein

0

0

0

0

0

Hier wordt niet op gestuurd.

nvt

6. Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering

per 10.000 inwoners

2021

349,5

107,8

Geen

De verklaring voor het verschil tussen Gouda en landelijk is terug te vinden in het verslag van de re-integratie 2020-medio 2021 dat de gemeenteraad in januari 2022 heeft ontvangen.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2020

15,1

11,9

Geen

Het gebruik van jeugdhulp in Gouda ligt hoger dan het Nederlands gemiddelde wordt verklaard door sociaaleconomische en demografische kenmerken: het gebruik is hoger in regio’s met veel eenoudergezinnen of met veel huishoudens met een laag inkomen. Wanneer gecorrigeerd wordt voor deze factoren, is het gebruik van jeugdhulp in Gouda niet hoger dan gemiddeld (SCP: Jeugdhulp in de Wijk). Cijfers van jeugdhulp gebruik die te vinden zijn op waarstaatjegemeente.nl verschillen van de cijfers die wij zelf rapporteren. De hoofdoorzaak hiervoor is dat vanaf 2018 naast het maatwerk in de cijfers ook een deel van het werk van het sociaal team wordt meegenomen. Taken die het sociaal team uitvoert en die vallen onder de Jeugdwet zijn onder meer de licht langdurige ondersteuning en kortdurende ondersteuning.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

%

2020

1,8

1,2

Afname of gelijk

Het aantal jongeren met een OTS vertoont in tegenstelling tot de landelijke tendens nog geen daling.De oorzaak daarvan is niet helemaal duidelijk, maar de stijging van meldingen bij Veilig Thuis lijkt hierin een factor te zijn.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

%

2020

0,4

0,4

Afname of gelijk

nvt