Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

135.472

141.345

139.336

2.009

Baten

-27.884

-32.541

-33.419

878

Saldo van baten en lasten

107.588

108.804

105.917

2.887

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-7.914

-8.684

-8.994

309

Gerealiseerd resultaat

99.674

100.119

96.923

3.196

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld zijn de lasten, de baten en het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Lasten / Baten

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Lasten

8.286

9.150

8.907

243

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Baten

-860

-820

-894

74

Saldo

7.425

8.330

8.013

317

6.2 Wijkteams

Lasten

6.007

4.334

4.284

50

6.2 Wijkteams

Baten

0

0

0

0

Saldo

6.007

4.334

4.284

50

6.3 Inkomensregelingen

Lasten

33.290

36.757

37.388

-631

6.3 Inkomensregelingen

Baten

-25.511

-29.995

-30.644

649

Saldo

7.779

6.761

6.744

17

6.4 Begeleide participatie

Lasten

10.456

10.142

9.843

298

6.4 Begeleide participatie

Baten

0

0

0

0

Saldo

10.456

10.142

9.843

298

6.5 Arbeidsparticipatie

Lasten

5.294

7.096

5.404

1.692

6.5 Arbeidsparticipatie

Baten

0

-383

-385

2

Saldo

5.294

6.713

5.019

1.694

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

Lasten

2.975

3.035

2.769

266

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

Baten

0

0

0

0

Saldo

2.975

3.035

2.769

266

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Lasten

13.674

16.235

16.560

-325

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Baten

-436

-484

-646

162

Saldo

13.238

15.751

15.914

-162

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Lasten

26.928

26.774

26.499

275

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Baten

0

0

-22

22

Saldo

26.928

26.774

26.477

296

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

Lasten

21.352

20.071

20.525

-454

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

Baten

-890

-675

-644

-31

Saldo

20.462

19.396

19.881

-486

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

Lasten

4.011

4.686

4.231

454

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

Baten

-185

-184

-184

0

Saldo

3.826

4.502

4.048

454

7.1 Volksgezondheid

Lasten

3.151

3.017

2.876

142

7.1 Volksgezondheid

Baten

0

0

0

0

Saldo

3.151

3.017

2.876

142

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Lasten

48

49

49

0

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Baten

0

0

0

0

Saldo

48

49

49

0

Totaal saldo taakvelden

107.588

108.804

105.917

2.887

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1000)

Lasten

V/N

Baten

V/N

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

243

V

74

V

Voor de Brede Basis Jeugd is een voordeel ontstaan door terugvordering van verstrekte subsidies uit 2020 in verband met niet uitgevoerde activiteiten (als gevolg van corona) en lagere subsidieverstrekkingen in 2021.

123

V

Collectief vervoer: in 2021 zijn ondanks corona meer ritten gereden dan aanvankelijk voorzien. Hierdoor zijn ook de eigen bijdragen hoger.

38

N

103

V

Bij de overgang naar een nieuw financieel systeem zijn de kapitaalslasten voor een multifunctioneelcentrum per abuis niet meegenomen. Dit levert eenmalig een voordeel op.

144

V

Statushouders: het voordeel aan de lastenkant is met name te danken aan het overhevelen van het budget uit 2020 naar 2021. Het voordeel aan de batenkant zijn te herleiden naar de inkomsten ten behoeve van de implementatie Wet Inburgering 2021, welke zoveel mogelijk vanuit bestaande budgetten en formatieplaatsen is ingevuld. De raad wordt voorgesteld om dit bedrag opnieuw beschikbaar te stellen in 2022 ten behoeve van de hotelboot (COA-Noodopvang).

63

V

17

V

Jongerenwerk: In 2021 is een nadeel ontstaan door extra reparatie en onderhoudskosten pand Stationsplein; onder andere toiletten, aantal storingen alarmsysteem

30

N

0

0

Diverse kleine verschillen.

19

N

46

N

6.2 Wijkteams

50

V

0

V

Diverse kleine verschillen.

50

V

6.3 Inkomensregelingen

631

N

649

V

Bijstandskosten Bijzondere Bijstand: de overschrijding wordt veroorzaakt doordat er meer gebruik is gemaakt van deze vorm van bijstand, ook in relatie tot de regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). Dit vanwege de maatwerkregeling tijdelijke noodzakelijke kosten binnen de bijzondere bijstand. De corona-compensatiemiddelen die Gouda daarvoor als dekking heeft ontvangen zijn in 2021 toegevoegd aan de algemene reserve.

374

N

136

V

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO): op deze regeling is de SiSa-verantwoording van toepassing. Het nadeel op de lasten wordt verooorzaakt door een hoger beroep op deze regeling. Het rijk compenseert deze lasten. Het voordeel op de baten wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat een hoger bedrag aan toe te rekenen organisatiekosten kon worden opgevoerd. Per saldo een voordeel van € 101.000.

829

N

929

V

Bijstandverlening en Inkomensvoorzieningen: Dit betreft met name BUIG-gelden (gebundelde uitkering Participatiewet). Er is een voordeel op betaalde uitkeringen (lagere clientenaantallen) en een nadeel op teruggevorderde uitkeringen (lagere clientenaantallen). Daarnaast zijn er hogere loonkostensubsidies dan begroot.

519

V

132

N

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK): het nadeel op de baten wordt veroorzaakt doordat de rijksontvangsten aan de algemene reserve is toegevoegd. Het voordeel op de lasten is ontstaan doordat in de personele uitvoering van de regelingen TOZO en TONK synergievoordelen zijn opgetreden.

163

V

278

N

Kwijtscheldingen rioolheffing / afvalstoffenheffing: op basis van bestaand beleid werd er meer gebruik gemaakt van kwijtschelding van afvalstoffenheffing en rioolheffing

103

N

Persoonlijke verzorgingsmiddelen: De raad wordt voorgesteld om het budget ad. € 50.000 opnieuw beschikbaar te stellen in 2022, omdat dit project niet in 2021 maar in 2022 wordt uitgevoerd.

50

V

Diverse kleinere verschillen.

57

N

6

N

6.4 Begeleide participatie

298

V

0

V

Beschut Werk: Dit betreft lagere lasten WetSocialeWerkvoorziening (€ 657.000 voordeel) die zijn ontstaan door afrekeningen en resultaatuitkeringen van Promen over voorgaande jaren in combinatie met een budgettaire aanvulling vanuit de meicirculaire. Het nadeel op Begeleiding Dienstverbanden Beschut Werk (€ 359.000) wordt voornamelijk veroorzaakt doordat zowel de afrekening 2020 als het voorschot afrekening 2021 ten laste komt van 2021. Dit betreft een eenmalige gewijzigde afrekensystematiek.




298

V

6.5 Arbeidsparticipatie

1.692

V

2

V

Regionale Projecten: Gouda heeft een centrumfunctie, ook op het gebied van Arbeidsmarkt-aanpak. De verantwoording van deze regioprojecten vindt plaats in de Goudse administratie. Overschotten op deze budgetten dienen regionaal beschikbaar te blijven. De raad wordt voorgesteld om dit restantbudget ad. € 1.742.000 opnieuw beschikbaar te stellen in 2022.

1742

V

Diverse kleine verschillen.

50

N

2

V

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

266

V

0

V

In 2021 zijn minder rolstoelen verstrekt.

154

V

De kosten voor aanpassingen van woonvoorzieningen en de extra kosten voor aanpassingen in de automatisering zijn lager uitgevallen.

80

V

Diverse kleine verschillen.

32

V

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

325

N

162

V

Voor begeleiding zijn de kosten fors gestegen door de verdere uitbreiding van voorzieningen als: "Gewoon Thuis" en "Beschut Wonen". Hier stonden echter ook extra middelen tegenover vanuit Beschermd Wonen, ambulantisering GGZ en een herijking die bedoeld was voor de hele Wmo. Hierdoor is het resultaat voor begeleiding positief uitgevallen.

695

V

Als gevolg van het abonnementstarief en de vergrijzing zet de stijging op "Hulp bij het Huishouden" door. Daarnaast zijn de eigen bijdrage Wmo toegenomen, doordat met een stijging van indicaties voor Wmo maatwerkvoorzieningen in 2021. Ook het aantal cliënten dat het abonnementstarief moet betalen is toegenomen.

928

N

109

V

Diverse kleine verschillen.

92

N

53

V

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

275

V

22

V

Het transformatiefonds is een incidenteel, regionaal budget. De raad wordt voorgesteld om dit restantbudget ad. € 578.000 opnieuw beschikbaar te stellen in 2022.

556

V

22

V

Het positieve saldo van het transformatiefonds in 2020 zou overgeheveld worden naar 2021. Per abuis is deze overheveling niet verwerkt. Deze ommissie is alsnog verwerkt in 2021.

348

N

Het programma "Sturen op kosten" is een regionaal budget. Het positieve saldo is verrekend met de reserve Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen.

66

V

Diverse kleine verschillen.

1

V

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

454

N

31

N

Beschermd Wonen: Om het effect van de uitname van cliënten beschermd wonen van de Wmo naar de Wlz op te vangen, is een inschatting gemaakt van de benodigde inzet op voorliggende en doorstroomvoorzieningen, te bekostigen via de compensatieregeling. Hier is de begroting voor 2021 op bijgesteld. In deze transitiefase vallen de lasten hoger en de baten lager uit. Het negatieve saldo is verrekend met de reserve Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen.

357

N

58

N

Voor 2021 heeft centrumgemeente Gouda extra kosten gemaakt voor een tijdelijke opvanglocatie van dakloze mensen. Deze locatie was noodzakelijk door het toegenomen aantal dakloze mensen als gevolg van corona- en woningmarktcrisis. De compensatie die Gouda heeft gekregen van het Rijk voor gemaakte coronakosten was lager dan de uitgaven. Het negatieve saldo is verrekend met de reserve Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen.

363

N

24

V

Het budget voor vrouwenopvang is een regionaal budget. Het positieve saldo is verrekend met de reserve Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen.

393

V

Diverse kleine verschillen.

127

N

3

V

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

454

V

0

V

Teammodel Jeugdbescherming: Dit zijn middelen uit de DU VO (DecentralisatieUitkering VrouwenOpvang). Door vertraging in deze pilot wordt het project voorgezet in 2022. De raad wordt voorgesteld om het restantbudget ad. € 80.000 opnieuw beschikbaar te stellen in 2022.

80

V

In 2021 zijn de gemiddelde kosten per cliënt gedaald. Daarnaast is het aantal cliënten in 2021 ten opzichte van vorig jaar sterk gedaald. Dit blijkt ook het dalende aantal meldingen aan de jeugdbeschermingstafel. Dit is een ontwikkeling die ook regionaal zichtbaar is.

345

V

In 2021 is het incidenteel regionaal budget ten behoeve van team veilig opgroeien niet ingezet. De raad wordt voorgesteld om dit budget ad. € 18.000 opnieuw beschikbaar te stellen in 2022.

18

V

Diverse kleine verschillen.

11

V

7.1 Volksgezondheid

142

V

0

V

De bijdragen aan de geneeskundige dienst (RDOG) zijn lager uitgevallen dan begroot.

109

V

Diverse kleine verschillen.

33

V

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

0

V

0

V

Geen afwijkingen.

Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1000)

Verschil

V/N

Reserve maatschappelijk opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen: in 2021 zijn er meer kosten gemaakt welke verrekend worden met de bestemmingsreserve.

309

V

Totaal

309

V