Eigen indicatoren

Taakveld

Omschrijving

Gouda

Streefwaarde

Stand 2021

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Inclusie: % inwoners dat tevreden is over deelname aan de samenleving

68%

Gelijk blijven of groter; bandbreedte 65-70%

63%

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Tolerantie: % inwoners dat tevreden is met de mate van respect in de buurt

79%

Gelijk blijven of groter; bandbreedte 75-80%

79%

6.2 Wijkteams

Kinderen: % kinderen met een gezond gewicht

77%

Afname

71%

6.2 Wijkteams

Eenzaamheid: % ouderen (65+) dat zich ernstig eenzaam voelt

12%

Afname

10%

6.2 Wijkteams

Gebruik kindpakket: % van doelgroep dat gebruik maakt van regelingen uit het kindpakket

79%

Gelijk blijven of groter; bandbreedte 50-100%

75%

6.2 Wijkteams

Schuldhulpverlening: % geslaagde trajecten schuldhulpverlening

n.n.t.b.

Toename

63%

6.2 Wijkteams

Bekendheid: % inwoners dat aangeeft bekend te zijn met het sociaal team

31%

Toename

36%

6.2 Wijkteams

Toegang: % inwoners dat aangeeft dat het sociaal team de problematiek goed begrijpt

76%

Toename

68%

6.3 Inkomensregeling

Bijstand: afname aantal inwoners dat 2 jaar of langer een bijstandsuitkering ontvangt

338

Minimale afname 200 in 4 jaar vanaf 1 juli 2018

465

6.5 Arbeidsparticipatie

Sociale dienst: cijfer waardering sociale dienst

7

Toename

7,1

6.6 Maatwerkvoorziening

Wmo: % inwoners dat tevreden is met de kwaliteit van de ondersteuning

81%

Toename

82%

6.6 Maatwerkvoorziening

Wmo: % inwoners die tevreden zijn met de manier waarop er geluisterd werd tijdens het (keuken)gesprek

85%

Toename

89%

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Kwaliteit zorg: % jeugdigen dat aangeeft goed geholpen te zijn bij vragen en problemen

80%

Toename

84%

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Jeugdzorg: % ambulante jeugdzorg

91%

Toename

86%

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Beschermd wonen: aantal clienten in beschermd wonen

291

Afname

285 (2020=338, 2019=326)

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

Veilig thuis: % meldingen Veilig Thuis waar binnen 5 werkdagen triage plaatsvindt

84,60%

Toename

85%

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

Veilig thuis: % onderzoeken Veilig Thuis dat binnen 10 werkdagen is afgesloten

42,30%

Toename

52%

7.1 Volksgezondheid

Voorzieningen: % ouderen dat tevreden is over voorzieningen in de buurt

16%

Toename

14%