Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

1.235

139

165

-26

Baten

-183.145

-197.945

-199.189

1.245

Saldo van baten en lasten

-181.911

-197.806

-199.024

1.218

Toevoegingen aan reserves (lasten)

1.000

5.680

5.680

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

-88

0

-88

Gerealiseerd resultaat

-180.911

-192.214

-193.344

1.130

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld zijn de lasten, de baten en het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Lasten / Baten

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

0.5 Treasury

Lasten

-1.203

-1.239

-1.129

-110

0.5 Treasury

Baten

-186

-321

-354

33

Saldo

-1.389

-1.561

-1.483

-77

0.61 OZB woningen

Lasten

715

243

249

-6

0.61 OZB woningen

Baten

-8.297

-8.627

-8.613

-14

Saldo

-7.582

-8.384

-8.364

-19

0.62 OZB niet-woningen

Lasten

184

229

234

-5

0.62 OZB niet-woningen

Baten

-7.707

-8.298

-7.768

-531

Saldo

-7.523

-8.070

-7.533

-536

0.63 Parkeerbelasting

Lasten

122

66

51

15

0.63 Parkeerbelasting

Baten

-3.986

-3.986

-3.695

-291

Saldo

-3.864

-3.920

-3.644

-276

0.64 Belastingen overig

Lasten

90

81

121

-40

0.64 Belastingen overig

Baten

-2.433

-2.398

-2.486

88

Saldo

-2.343

-2.317

-2.365

48

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

Lasten

0

0

0

0

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

Baten

-159.129

-172.721

-174.680

1.959

Saldo

-159.129

-172.721

-174.680

1.959

0.8 Overige baten en lasten

Lasten

1.327

655

536

120

0.8 Overige baten en lasten

Baten

-1.408

-1.593

-1.594

1

Saldo

-81

-938

-1.058

120

0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)

Lasten

0

104

104

0

0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)

Baten

0

0

0

0

Saldo

0

104

104

0

Totaal saldo taakvelden

-181.911

-197.806

-199.024

1.218

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1000)

Lasten

V/N

Baten

V/N

0.5 Treasury

110

N

33

V

Dit betreft lagere doorbelaste rente aan investeringen en grondexploitaties met name als gevolg van lagere boekwaarden per 1-1-2021.

83

N

Diverse kleine verschillen.

27

N

33

V

0.61 OZB woningen

6

N

14

N

Diverse kleine verschillen.

6

N

14

N

0.62 OZB niet-woningen

5

N

531

N

De OZB-opbrengst van niet-woningen is lager dan geraamd.

547

N

Diverse kleine verschillen.

5

N

16

V

0.63 Parkeerbelasting

15

V

291

N

De parkeeropbrengsten in 2021 zijn als gevolg van de coronamaatregelen achtergebleven. Er zijn minder mensen naar de stad gekomen en er is daardoor minder geparkeerd.

291

N

Diverse kleine verschillen.

15

V

0.64 Belastingen overig

40

N

88

V

Diverse kleine verschillen.

40

N

88

V

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

0

V

1.959

V

De decembercirculaire gemeentefonds 2021 heeft geleid tot € 2,0 miljoen extra baten. Daarvan is € 0,7 miljoen coronacompensatie en € 0,2 miljoen overige algemene middelen. Deze middelen (totaal € 0,9 miljoen) vloeien naar de algemene reserve.
€ 0,5 miljoen is beschikbaar gekomen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de betreffende reserve (resultaatbestemming).
Er is € 0,6 miljoen is ontvangen voor onder andere te nemen maatregelen na de kwestie over de kinderopvangtoeslag, middelen voor de wet kwaliteitsborging bouwen en voor de Gelijke Kansen Alliantie. De raad wordt voorgesteld om dit budget opnieuw beschikbaar te stellen in 2022, om tot daadwerkelijke besteding over te kunnen gaan.

1.959

V

0.8 Overige baten en lasten

120

V

1

V

De lasten voor niet-aktief personeel, dat gedekt wordt uit de Reserve Organisatieontwikkeling zijn lager dan begroot. De onttrekking aan de reserve is (mede) daardoor ook lager dan geraamd.

70

V

De stelpost taakmutaties uitkering gemeentefonds is niet ingezet.

64

V

Diverse kleine verschillen.

14

N

1

V

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

V

0

V

Geen afwijkingen.

Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1000)

Verschil

V/N

Reserve organisatieontwikkeling: deze reserve wordt breed ingezet ter dekking van
zowel reeds in gang gezette als toekomstige organisatieontwikkelingen. In 2021 zijn minder kosten gemaakt die verrekend worden met de reserve.

88

N

Totaal

88

N