Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten

21.525

25.419

23.281

2.138

Baten

-8.585

-12.396

-10.943

-1.452

Saldo van baten en lasten

12.939

13.023

12.337

686

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-1.022

-1.091

-1.092

1

Gerealiseerd resultaat

11.918

11.932

11.245

687

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld zijn de lasten, de baten en het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Lasten / Baten

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

2.4 Economische havens en waterwegen

Lasten

1.028

1.047

1.064

-17

2.4 Economische havens en waterwegen

Baten

0

0

0

0

Saldo

1.028

1.047

1.064

-17

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Lasten

1.643

1.632

1.565

67

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Baten

-1.587

-1.587

-1.519

-67

Saldo

56

46

46

0

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Lasten

194

223

223

0

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Baten

-153

-130

-109

-21

Saldo

40

93

114

-21

3.4 Economische promotie

Lasten

2.528

3.234

3.066

168

3.4 Economische promotie

Baten

-600

-1.183

-959

-224

Saldo

1.929

2.051

2.107

-56

4.2 Onderwijshuisvesting

Lasten

7.614

9.636

9.368

268

4.2 Onderwijshuisvesting

Baten

-307

-2.601

-2.578

-22

Saldo

7.307

7.036

6.790

246

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lasten

8.518

9.648

7.995

1.652

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Baten

-5.938

-6.896

-5.778

-1.118

Saldo

2.580

2.752

2.218

534

Totaal saldo taakvelden

12.939

13.023

12.337

686

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1000)

Lasten

V/N

Baten

V/N

2.4 Economische havens en waterwegen

17

N

0

V

Diverse kleine verschillen.

17

N

0

V

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

67

V

67

N

De verschillen ten opzichte van de begroting hebben betrekking op de financiele afwikkeling van de Grondexploitatieprojecten 2021 en is per saldo neutraal.

67

V

67

N

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

0

V

21

N

Diverse kleine verschillen.

21

N

3.4 Economische promotie

168

V

224

N

Kenniscentrum Bodemdaling: het nadeel op de baten valt weg tegen een identiek voordeel op de lasten en is per saldo neutraal. De Provincie Zuid-Holland heeft subsidie verstrekt voor dit meerjarig project.

131

V

131

N

Als gevolg van COVID-19 hebben onder andere evenementen niet kunnen plaatsvinden. De behoefte naar reclame via displays en lichtmasten in de gemeente was daardoor ook in de laatste twee kwartalen van 2021 nihil.

178

N

Diverse kleine verschillen.

37

V

85

V

4.2 Onderwijshuisvesting

268

V

22

N

Op 19-02-2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Uitvoeringsplan onderwijshuisvesting 1e tranche IHP 2020-2024 (hierna Uitvoeringsplan) met het bijbehorende budget. In het uitvoeringsplan is voor het jaar 2021 rekening gehouden met het slopen en afwaarderen onderwijsgerelateerde gebouwen. Doordat deze werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd is er een voordelig resultaat ontstaan. Voorgesteld wordt om de bijbehorende bedragen voor deze uit te voeren werkzaamheden (totaal € 268.000) toe te voegen aan de reserve van het Onderwijshuisvesting, zodat deze sloopactiviteiten naar verwachting in 2022 respectievelijk 2023 kunnen worden uitgevoerd. Dit betreft een resultaatbestemming.

268

V

22

N

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.652

V

1.118

N

Voor het nationaal programma onderwijs en volwasseneducatie zijn specifieke uitkeringen door het Rijk verstrekt. Nog niet besteedde gelden worden overgeheveld naar 2022 omdat hier een terugbetalingsverplichting geldt. Hierdoor is aan de lastenkant een voordeel ontstaan en aan de batenkant een nadeel en per saldo neutraal.

779

V

779

N

De uitbreiding van de opvang van 8 naar 16 uur is in 2020 veel later opgestart dan verwacht. De teruggevorderde subsidie OAB is in 2021 verwerkt. Binnen de subsidieperiode van 2019-2022 mag een positief saldo worden ingezet in volgende jaren. Er blijft afgerond € 301.000 beschikbaar in 2022.

382

V

301

N

Vanuit het budget van Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) is geld overgeheveld naar Kindgebonden Financiering (KGF) . De uitgaven zijn lager uitgevallen.

217

V

Bureaukosten Leerplicht Gouda: In 2021 is er geen beslag gelegd op de flexibele schil voor personeel. Bij uitval van vaste krachten is Gouda verplicht direct voor vervanging te zorgen van leerplichtambtenaren werkzaam voor Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen.

163

V

De vaststelling van de subsidies vindt een jaar later plaats. Dit betreft teruggevorderde subsidies 2020 en is hierdoor een voordeel ontstaan in 2022.

69

V

Diverse kleine verschillen.

42

V

38

N

Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1000)

Verschil

V/N

Afrondingsverschillen

1

V

Totaal

1

V