Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?

Verbeteren aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en innovatie

Er wordt gewerkt aan een sterkere samenwerking in de ‘Triple Helix’, tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Met als doel om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken en innovatie aan te jagen.

Wat heeft de gemeente daarvoor gedaan?

Triple Helix innovatieprojectenagenda

In 2021 is gestart met het uitvoeren van de triple helix innovatieprojectenagenda Midden-Holland. Deze agenda bevat 4 thematische speerpunten met projecten. Er zit nauwe samenhang tussen deze innovatieprojecten en de ambities van Campus Gouda, die zich richt op verbinden van het hoger onderwijs aan de regionale projecten.
De regio Midden-Holland heeft dit jaar een MKB-deal gesloten met de Provincie Zuid-Holland. De regio heeft hiervoor een subsidie van € 200.000 euro ontvangen. Met behulp van de subsidie worden vijf projecten opgestart binnen de maakindustrie, logistiek en transportsector in Midden-Holland. De activiteiten moeten zorgen dat deze sectoren beter gaan samenwerken, kunnen innoveren en nieuw talentvol personeel kunnen opleiden.

Campus Gouda in regionale samenwerkingsstructuur

In 2021 is verder ingezet op versterking van het hoger onderwijs in Gouda en de regio Midden-Holland. In dat kader zijn met de Haagse Hogeschool de opleidingsmodules rond zorg en technologie opgezet, onder meer met hulp van de Human Capital Agenda van de provincie Zuid-Holland. De eerste module is in oktober vorig jaar gestart met een groep van 20 studenten. Ook voor de thema’s bodemdaling en stadsdistributie is interesse vanuit Hogescholen en is de samenwerking uitgewerkt naar nieuwe opleidingen en innovatieve projecten met studenten en ondernemers. Het Hoornbeeck college en CHE startten in oktober 2021 een AD-opleiding Ondernemen in Gouda.

Centra voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology & Welzijn en Zorg

De gemeente Gouda bouwt de samenwerking in het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn en Zorg verder uit. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de arbeidsmarkttekorten in de techniek- en zorgsector. Daarnaast dragen de CIV’s bij aan innovatie. Met het CIV ST zijn de eerste stappen gezet rondom een living lab bodem & technologie. Met het CIV WZ is een living lab zorg & technologie opgezet waarin samen met zorginstellingen, onderwijs en bedrijven geëxperimenteerd kan worden. Tevens kunnen mbo- en hbo-studenten hier onderzoek doen. Beide labs zijn onderdeel van Campus Gouda.

Centra voor Innovatief Vakmanschap Leven Lang Flex

CIV LFF is in 2021 gestart, waarbij mboRijnland penvoerder is. Binnen deze publiek-private samenwerking werken onderwijs, overheid en bedrijfsleven samen aan een goede start van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt. De acties zijn gericht op kansrijke branches. Vanuit het ministerie van OCW is € 2 miljoen subsidie verleend om tot 2025 een impuls te geven aan deze samenwerking. In dit CIV zijn ook bedrijven zoals McDonalds, Cardea en het Groene Hart Ziekenhuis partner.

Binnenkijken bij Bedrijven

Het doel van ‘Binnenkijken bij Bedrijven’ (voorheen ‘Kom binnen bij Bedrijven’) is dat bedrijven hun vacatures en stageplaatsen onder de aandacht brengen, bewoners kennis maken met het bedrijfsleven en werkzoekenden aan het werk komen. Het neveneffect voor de gemeente is dat het organiseren van dit evenement een manier is om een duurzaam netwerk met bedrijven en scholen op te bouwen en werkzoekenden te plaatsen. Dit evenement wordt samen met onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en andere gemeenten in de regio georganiseerd. In oktober 2021 is dit evenement georganiseerd onder de vlag van het WerkgeversServicepunt. 133 bedrijven stelden hun deuren open, ca. 550 bezoekers namen een kijkje (inclusief Techniekdag).

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Om de energietransitie te realiseren ontstaan bij bedrijven nieuwe vacatures en functies. Dit is een opgave waar arbeidsmarktpartners op moeten acteren. Gouda wil daarom dat het onderwijs hierop inspeelt via her- bij- en omscholing. De gemeente heeft hierin een agenderende en faciliterende rol. In 2021 heeft het Werkgeversservicepunt met bedrijven in de bouw & techniek (deels werk wat voorkomt uit de energietransitie) een verkenning uitgevoerd. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een praktisch oriëntatie- en werkleertraject met als doel werkzoekenden op te leiden voor werk in deze bedrijven. Er is een nieuw platform voor stageplekken gecreert, gekoppeld aan "Gouda Werkt".

Versterken samenwerking arbeidsmarktpartijen

In 2021 is in regionaal verband, met inzet van structurele middelen (2020-2023: € 1.258.000) en van éénmalige middelen (Perspectief op Werk, ESF, Steun- en herstelpakket) één plan opgesteld en uitgevoerd. In nauwe samenwerking met de arbeidsmarktpartners, zoals de gemeenten in de arbeidsmarktregio Midden-Holland, werkgeversvertegenwoordigers, werknemersvertegenwoordigers, SW-bedrijven, onderwijspartners en het UWV, werden hiermee garantiebanen voor arbeidsbeperkten gerealiseerd en werkzoekenden, waaronder statushouders, richting werk geholpen. Ook werden de gevolgen van Corona in de arbeidsmarkt opgepakt. Een belangrijke activiteit was de ontwikkeling van het Regionaal Mobiliteitsteam. Dit team had als taak om de werklozen, die als gevolg van Corona werkloos waren geworden, en de zelfstandigendoelgroep wiens bedrijf niet levensvatbaar bleek, naar werk toe te leiden (zie ook programma 4). Het RMT zal vanaf 2022 tevens een rol vervullen om mensen van 'werk naar werk’ toe te leiden ter voorkoming van werkloosheid en faillissement.

Sluitende aanpak jeugdwerkloosheid

Door binnen de gemeente in toenemende mate integraal te werken en door een intensieve samenwerking met de partners in de regio werkte Gouda, ook in 2021, aan een ‘sluitende aanpak jeugdwerkloosheid’. Corona heeft in 2021 impact gehad op jongeren. Jongeren zijn langer door blijven leren, maar de werkloosheid nam nauwelijks toe. Het ministerie van SZW stelde extra middelen beschikbaar (Steun- en Herstelpakket) aan het mbo-onderwijs, aan gemeenten en aan de arbeidsmarkt. Met deze middelen werd regionaal extra ingezet om jongeren te begeleiden richting school en/of werk. Er werd een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. In dit plan was er sprake van 4 communicerende lijnen rondom preventie en de aanpak van jeugdwerkloosheid:

 • regionale aanpak als gevolg van Corona met inzet van het Steun- en Herstelpakket;
 • jongeren in een kwetsbare positie uit het Praktijkonderwijs/Voortgezet Speciaal Onderwijs;
 • voortijdige Schoolverlaters-aanpak (aanpak van het RMC/leerplicht met als doel te voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie de school verlaten);
 • reguliere aanpak jeugdwerkloosheid.

Resultaat in Gouda: werkloosheid onder jongeren t/m 27 jaar daalde tussen oktober 2020 en oktober 2021 met 96 jongeren (367 versus 271). In onderstaande tabel komt tot uiting dat de jeugdwerkloosheid in Gouda ten opzichte van Nederland sneller daalt dan landelijk (2018=100).

School@work

Gouda bleef het project School@work (een activiteit van het mboRijnland en Promen) financieel ondersteunen, omdat het voorkomt dat jongeren langdurig werkloos worden. Jongeren die niet binnen het reguliere onderwijs passen, behalen binnen School@work een diploma op niveau één (of een Praktijkverklaring). Ook statushouders kunnen instromen. Zij ontvangen extra taalonderwijs. In de periode medio 2018 t/m eind 2021 hebben 36 jongeren deelgenomen aan dit project. In 2021 behaalden tien deelnemers een diploma en zijn achtjongeren gestart.

Praktijkverklaringen

‘Praktijkleren via praktijkverklaringen’ is bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (inclusief entreeopleiding) of een mbo-certificaat (vooralsnog) niet haalbaar lijkt. Op basis van de vraag van het leerbedrijf en de persoonlijke mogelijkheden, gaat de werkende of werkzoekende aan de slag met delen van een mbo-opleiding. Voor de vaardigheden die hij in de praktijk van het leerbedrijf opdoet ontvangt hij een praktijkverklaring. De adviseur praktijkverklaringen richt zich vanuit het WSP op het informeren van samenwerkingspartners met als doel kennis te nemen van het concept. Corona heeft op deze activiteit een grote invloed gehad. De deelnemers werden veelal ontslagen en de opleidingstrajecten daarmee vroegtijdig afgesloten. In 2021 hebben zeven kandidaten een praktijkverklaring behaald. De verwachting is dat in 2022, met de aantrekkende economie, meer kandidaten gaan starten.

Stage- en leerwerkplekken

Samen met het Samenwerkingsverband Beroepsonderwijs Bedrijfsleven zet de arbeidsmarktregio in op voldoende stage- en leerwerkplekken en het oplossen van knelpunten. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen dat jongeren hun opleiding vroegtijdig onderbreken. In 2021 vroeg dit, mede gelet op de gevolgen van Corona, extra aandacht van SBB en het mbo-onderwijs. MboRijnland zette in op StagePLUS (een online - en fysiek loket waar studenten hulp en begeleiding kregen bij het vinden van BBL-plekken, stages en banen als het echt niet lukte) en voerde ruim 1000 exit-gesprekken.

Inzet jongerencoach ‘Spookjongeren’

‘Spookjongeren’ zijn jongeren die buiten beeld zijn en niet bekend bij gemeenten, UWV, onderwijs, justitie enzovoort. Via het ministerie wordt periodiek een overzicht aangeleverd. Dit project is in 2019 als een pilot gestart en wegens succes in 2021 ingebed in de afdeling ‘Opgroeien en Start Arbeidsmarkt'. In Gouda zijn er op dit moment ongeveer 100 ‘spookjongeren’ in beeld (51 jongeren op de lijst zijn verhuisd of werken als ZZP’er). Er is een vaste jongerencoach die deze groep via een outreachende aanpak benaderd en zoveel mogelijk begeleidt naar school en/of werk. In ongeveer 25% van de gevallen is een intensiever coachingstraject de beste manier om stappen te zetten richting school en/of werk. Soms is kortdurende begeleiding voldoende in hun zoektocht richting school en/of werk al of niet met behulp van een passende doorverwijzing naar samenwerkingspartners. Hieronder wordt een overzicht gegevens van de resultaten tot op heden.

Versterken vestigingsklimaat in Gouda en de regio

Gouda wil een aantrekkelijke stad met een levendige economie zijn. Samen met Gouda Onderneemt is in 2021 gewerkt aan een evaluatie en actualisatie van de economische agenda. De nieuwe Economische Agenda 2021 – 2024 is begin 2022 door het college vastgesteld. Deze agenda kent drie hoofdopgaven en 41 concrete actiepunten op tien verschillende aandachtsgebieden. De agenda richt zich op een blijvend sterke en levendige economie in Gouda, een centrumpositie in de regio, voldoende ruimte om te werken en een modern, innovatief en klimaatadaptief bedrijfsleven. We werken aan vernieuwend (hbo) onderwijs en zorgen dat iedere (toekomstige) medewerker een leven lang kan blijven leren. De gemeente zet daarnaast in op het accountmanagement voor bedrijven in Gouda.

In de jaarrekening wordt op meerdere plaatsen over de voortgang van de projecten en activiteiten binnen de hoofdopgaven gerapporteerd (onder andere bij Gouda 750, ‘Kom Binnen bij Bedrijven’, (zakelijk) toerisme, regionale Triple Helix samenwerking, duurzaamheid).

Om de circulaire economie vorm te geven, de energietransitie mogelijk te maken en uitvoering te geven aan de Triple Helix is waar nodig met andere gemeenten in de regio samengewerkt. Dit gebeurt aan de zogenaamde Triple Helix tafel, in het kader van Groene Hart Werkt, de werkgroep Circulaire economie Midden-Holland en in de activiteiten van het Duurzaamheidsplatform Gouda. In ons beleid en de uitvoering neemt Gouda kansen voor circulariteit mee in de afwegingen die worden gemaakt.

Wat heeft de gemeente daarvoor gedaan?

Corona
De coronacrisis overheerste ook in 2021 een groot deel van de Goudse economie. In samenwerking met Gouda Onderneemt is het coronaloket in stand gehouden, waar voor ondernemers relevante informatie gedeeld wordt en verschillende experts ondernemers kunnen bijstaan. Het coronaloket is opgepikt door VNG als een praktijkvoorbeeld. Met vertegenwoordigers van ondernemers is periodiek overleg gevoerd met betrekking tot de coronamaatregelen. Daarnaast is uitstel van betaling van belastingen en heffingen verleend en zijn heffingen zoals de precariobelasting voor terrassen en uitstallingen en de toeristenbelasting voor 2021 op nul gezet. Horecaondernemers mochten hun terras in de zomer tijdelijk verruimen om gasten onderling voldoende afstand te laten houden. Huurders van gemeentelijk vastgoed kwamen in aanmerking voor huurkortingen.

Ondernemersfonds
Het convenant OndernemersFonds Gouda is voor de derde keer verlengd. Nu tot 2026. Het fonds is in 2021 geëvalueerd en blijkt van grote meerwaarde voor ondernemers in Gouda. Door het fonds komt geld beschikbaar voor ondernemers die gezamenlijk willen bijdragen aan doelen die het vestigingsklimaat in Gouda verbeteren. Dankzij het OFG is het aantal ondernemers dat lid is van een ondernemersvereniging in Gouda verhoogd. Het OFG draagt financieel bij aan evenementen die wat toevoegen aan de beleving en promotie van de stad en aan samenwerkingsprojecten zoals het Techniekpunt Gouda.

Bedrijventerreinenvisie Gouda 2021–2030

De bedrijventerreinenvisie Gouda geeft richting aan de verdere ontwikkeling van de Goudse bedrijventerreinen voor de komende jaren. De visie is in 2021 vastgesteld. Door een betere samenwerking en wisselwerking tussen de bestaande bedrijventerreinen werken we aan het beter benutten van werklocaties. Dit biedt bedrijven de mogelijkheid om te groeien. De bedrijventerreinenvisie Gouda is een bouwsteen voor de regionale bedrijventerreinenstrategie van Midden-Holland en de Omgevingsvisie.

Effectiever benutten Goudkade & Goudse Poort
De Goudse Poort is een belangrijk bedrijventerrein voor Gouda. De gemeente is in 2021 aan de slag gegaan met een projectteam met behulp van de provinciale Vliegende Brigade, waarvoor een provinciale subsidie is binnengehaald. Het projectteam gaat samen met bedrijven, eigenaren van panden en de provincie Zuid-Holland aan de slag om tot clustering van PDV van de Goudkade op de Goudse Poort en/of binnenstad te komen. Het tempo van de ontwikkelingen wordt in sterke mate bepaald door investeringsbeslissingen van de betrokken partijen. Indien mogelijk, worden kansen benut om meer werk maken van het verhogen van de kwaliteit van de bedrijventerreinen en het profileren van de Goudse Poort als aantrekkelijke plek om te ondernemen. De vrijgekomen ruimte aan de Goudkade kan worden ingezet voor reguliere (watergebonden) bedrijvigheid. De ambities geven uitvoering aan de Winkelvisie en Ontwikkelstrategie Goudse Poort.

Stadsdistributie
Ondernemers worden voorbereid op de invoering van ZES (emissievrije stadskernen) in 2025. In 2021 is een start gemaakt met het aanbieden van gratis adviesgesprekken door een logistiek makelaar. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden van elektrisch rijden, de kosten en subsidievoorwaarden. In het kader van flankerend beleid wordt regionaal onderzoek uitgevoerd naar het realiseren van een stadsdistributiehub (business case). Dit is een van de projecten binnen de MKB-deal.

Werkbezoeken
Het voltallige college bezocht in het kader van dit programma 2021 4 bedrijven: Centric, Croda, BMW en Oasen. De wethouders economie legde 16 werkbezoeken af. Daarnaast werden nog 3 aan coronagerelateerde bedrijfsbezoeken gebracht aan ondernemers in de binnenstad, winkelcentrum Bloemendaal, winkelcentrum Goverwelle om te horen en zien hoe het met de ondernemers in coronatijd gaat.

Regio
De bestuurlijke tafel Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt (de Triple Helix) in de regio Midden-Holland werkte in 2021 onder andere aan:

1. Economische Visie Midden-Holland 2020 en innovatieprojectenagenda

De regio Midden-Holland heeft de koers voor de komende jaren bepaald in de Economische Visie Midden-Holland en daarbij regionale speerpunten benoemd: technisch vakmanschap, zorgtechnologie, bouwen in moeilijke bodemomstandigheden en transport, logistiek en distributie. Dit jaar is samen met het bedrijfsleven en het onderwijs een start gemaakt met de innovatieprojecten-agenda. Een door De Triple Helix benoemde stuurgroep houdt de regie. Samen met de provincie Zuid-Holland is een MKB-deal gesloten om 5 projecten op te starten binnen deze agenda. De projecten moeten er voor zorgen dat sectoren in de transport, logistiek, distributie en maakindustrie beter gaan samenwerken, kunnen innoveren en nieuw talentvol personeel kunnen opleiden. Hiervoor heeft de regio een subsidie van € 200.000 euro van de provincie ontvangen.

2. Regionale bedrijventerreinenstrategie

De provincie Zuid-Holland heeft in samenwerking met de regio’s een nieuwe behoefteraming bedrijventerreinen vastgesteld. Na lobby vanuit de Triple Helix is een stevige ruimteclaim in de behoefteraming opgenomen. Deze raming wordt door de regio Midden-Holland gebruikt als input voor de regionale bedrijventerreinenvisie en biedt inzicht in de vraag, het aanbod en de marktbehoefte aan bedrijfskavels in de regio. De regio Midden-Holland is dit jaar aan de slag gegaan het opstellen van een kwalitatieve bedrijventerreinenstrategie en het actualiseren van de regionale programmering van bedrijventerreinen. De nieuwe bedrijventerreinenvisie is in de zomer van 2022 gereed.

3. Regionale detailhandelsstructuurvisie Midden-Holland 2020

In 2021 is de regionale detailhandelsstructuurvisie Midden-Holland 2020 vastgesteld. De regiogemeenten hebben vervolgens in een convenant afspraken vastgelegd over de afstemming van nieuwe detailhandelsvestigingen in de regio, het monitoren van ontwikkelingen en een betere inkadering van plaatsen waar (perifere) detailhandel wel en niet gevestigd mag worden.

Versterken onderwijs en tegengaan schooluitval

Gouda wil dat jongeren zich tijdens hun schoolloopbaan zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Met het onderwijs werkt Gouda aan een goed onderwijsaanbod, aan doorlopende leerlijnen en aan de voorwaarden opdat jongeren een startkwalificatie behalen.

Wat heeft de gemeente daarvoor in 2021 gedaan?

Goudse Onderwijsagenda

In 2021 werd een onderwijsformateur ingezet om met de schoolbesturen samenwerkingsafspraken vast te leggen ten aanzien van het Goudse onderwijs. Het ging daarbij om lopende afspraken en nieuwe afspraken. De samenwerkingsafspraken op de Goudse Onderwijsagenda zijn vormgegeven rond 3 thema’s: ‘Taalontwikkeling - versterking educatief thuismilieu', Doorlopende ontwikkelingslijnen/oriëntatie op loopbaan en beroep’ en ‘Burgerschap - segregatie/verbinding onderwijs – thuis – vrije tijd’. De Goudse Onderwijsagenda is 16 juli 2021 door de gemeente Gouda en de schoolbesturen ondertekend en is richtinggevend document voor de toekomst.

Gelijke Kansen Alliantie Agenda Gouda
Het GKA-project ‘diploma-ontwikkeling VSO’ van De Ark (stichting Klasse) samen met andere VSO-scholen moet juni 2022 tot de eerste gediplomeerden leiden.
In 2021 werd een addendum aan de Goudse GKA Agenda toegevoegd met als thema ‘het tegengaan van onderwijssegregatie’. Gouda was één van de drie gemeenten, die zo’n addendum toevoegde. Het ministerie van OCW heeft daarvoor een decentralisatie-uitkering van € 50.000 toegekend aan Gouda: hiermee wordt het project ‘Stimulansklas’ uitgevoerd door 4 schoolbesturen.

Doorlopende leer- en ontwikkellijnen (Techniekakkoord en techniekwerkplaats)

De overgang tussen voorschools onderwijs, basisonderwijs en voortgezet onderwijs werd in 2021 doorontwikkeld: het is één van de thema’s op de Goudse Onderwijsagenda. Tevens wordt ingezet op een soepele overgang van vmbo naar middelbaar beroepsonderwijs (mbo) om uitval te voorkomen. Jongeren worden vroegtijdig in aanraking gebracht met techniek en 21-eeuwse vaardigheden. Dat doet Gouda door de realisatie van een techniekwerkplaats in de Chocoladefabriek. Hiervoor is in 2021 een Techniekakkoord gesloten. Vanuit het vmbo wordt gestimuleerd om voor een technisch beroep te kiezen. Via het regionaal plan Sterk Techniekonderwijs worden onder de noemer ‘Techniek Talent Gouda’ de mogelijkheden gecreëerd voor een doorlopende leerlijn techniek in de Goudse regio.

Voor- en vroegschoolse educatie, onderwijsachterstandenbeleid en samenwerking Brede school en Weekendschool

Gouda zette in op het bestrijden van onderwijsachterstanden, binnen de landelijke kaders, ingevuld met gemeentelijk beleid. De rijksuitkering onderwijsachterstandenbeleid werd via gemeentelijke subsidieregelingen doorgezet naar kinderopvangorganisaties, schoolbesturen, Brede school en Weekendschool.

Activiteiten voor de doelgroep OAB:

 • Voorschoolse educatie op de peuteropvang; vanaf augustus 2020 van tien naar (gemiddeld) zestien uur per week (nieuw rijksbeleid);
 • Vroegschoolse educatie, schakelklassen en/of onderwijstijdverlenging op basisscholen met veel doelgroepleerlingen;
 • Stadsbrede collectieve voorzieningen via de Brede School en de Weekendschool, waaronder de extra grote Brede School Zomeracademie 2021 met 67 deelnemers.

De uitvoerende organisaties werkten, waar mogelijk, wijkgericht samen aan een afgestemd en doorlopend OAB-aanbod voor de doelgroep.

Versterken samenwerking jeugdhulp aansluiting op passend onderwijs

In 2021 is de ‘Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp’ geactualiseerd. Deze ontwikkelagenda is opgesteld door de gemeenten in Midden-Holland en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Op regionaal niveau wordt ingezet op integraal arrangeren. Hiermee wordt in een zo vroeg mogelijk stadium betrokkenheid gevraagd van ouders, school en gemeente om een gezamenlijk plan op te stellen en uit te voeren. In dit kader zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd voor onderwijs, gemeenten, JGZ, leerplicht en JOS. Eén van de uitkomsten hiervan is dat men duidelijkheid behoeft over de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. In 2022 wordt hierop ingezet.
Met het samenwerkingsverband Midden-Holland en PO-bestuur De Groeiling wordt overlegd over een nieuwe cluster vier-schoolaanvraag.

Aanpak Laaggeletterdheid

Gouda is centrumgemeente voor de regio Midden-Holland. Samen met de regiogemeenten zoekt Gouda naar de beste manieren om laaggeletterden te bereiken. De regio Midden-Holland wil hen ondersteunen bij het verbeteren van hun taal-, reken-, en digitale vaardigheden. Voor de periode tot en met 2024 is een regionaal plan van aanpak gemaakt, waarin op een brede manier wordt samengewerkt met alle partijen die bij de aanpak laaggeletterdheid betrokken zijn.

In het plan van aanpak wordt aandacht besteed aan het:

 • vinden van NT1-ers en voor hen geschikte trajecten;
 • versterken van het netwerk en de samenwerking in het sociale domein, zowel lokaal als regionaal;
 • optrekken met werkgevers voor het bereiken van laaggeletterde werknemers;
 • voorkomen van laaggeletterdheid en verbeteren digivaardigheid als steviger onderdeel van gemeentelijk beleid;
 • bereiken van de doelgroep door in te zetten op het herkennen en doorverwijzen van inwoners met een achterstand op de basisvaardigheden.

Eind 2021 zijn al lokale en regionale activiteiten opgestart om hiermee een begin te maken, dit breiden we de komende jaren verder uit.

Eind 2021 is het Taalakkoord vernieuwd. Gouda werkt hierin samen met de Goudse bibliotheek en veel andere organisaties. In dit akkoord is veel aandacht voor werkgevers. De partijen die aansluiten hebben hun ambities voor de komende jaren aangegeven. Deze zullen regelmatig geëvalueerd worden zodat we kunnen bijsturen als dat nodig is en successen tijdig kunnen uitbreiden. Door de gemeenteraad zijn extra middelen gealloceerd voor het Taalhuis voor 2022.

Gouda ontvangt naast de jaarlijkse rijksbijdrage voor Wet Educatie Beroepsonderwijs, WEB-middelen, ook een bijdrage uit Rijksmiddelen via het programma Tel Mee met Taal 2020-2024.

Bij de aanbestedingen van zowel formele trajecten voor laaggeletterden als voor inburgeraars is scherp gelet op goede samenwerkingsmogelijkheden. Bij de overige inkopen en subsidieverleningen is gekeken naar succesvolle ervaringen in het bereiken van NT1-ers.

Alle partijen die subsidie ontvangen, werken mee aan het monitoringsysteem van Qwasp. Hiermee krijgen we een goed beeld van de effectiviteit van activiteiten. Ook hier geldt, net als bij de evaluaties van het Taalakkoord, dat successen zichtbaar worden zodat ze kunnen worden uitgebreid, en minder geslaagde activiteiten gestopt kunnen worden.

De eerste rapportages worden medio 2022 verwacht.

In 2021 zijn er 1.200 laaggeletterde inwoners geholpen, 125 kwamen uit de NT1-doelgroep, wat een veelbelovend resultaat is.

Reductie schooluitval en bieden van kansen aan jongeren die een startkwalificatie willen behalen

Het aantal jongeren zonder startkwalificatie is in onze regio laag. In maart werd bekend dat de regio Gouda in de top vijf stond van RMC-regio’s met de minste VSV’ers. Inmiddels is bekend dat in de loop van 2021 de uitval weer licht is gestegen, landelijk en ook in deze regio. Gouda had in 2021 105 VSV’ers. Dat is 1,87% van de jongeren, precies ook het landelijke percentage. In de regio was het VSV-percentage in 2021 1,65% .

De verschillende regionale VSV-projecten lopen bijna allemaal volgens verwachting. Op de Matchtafel in Midden-Holland zijn in 2021 39 jongeren besproken, van wie ruim driekwart aan werk en/of opleiding is geholpen. De taalklassen op het mbo zijn gerealiseerd, voor studenten van mbo-niveau twee uit verschillende opleidingen:

 • wekelijkse lessen van een NT2-docent in kleine groepen (zeven à acht studenten);
 • werken aan zelfredzaamheid van studenten om de taal te leren;
 • een workshop voor vakdocenten op het gebied van taal, waardoor de lessen voor de student beter te begrijpen zijn.

In het project ‘versterking loopbaanoriëntatie’ werken decanen uit de regio met mboRijnland samen op 4 thema’s:

 1. Invulling loopbaangerichte leeromgeving;
 2. Voeren van Loopbaangesprekken;
 3. Integreren arbeidsmarkt binnen LOB;
 4. LOB in de vaklessen.

De Overstapcoach heeft (regionaal) ruim 100 jongeren in hun overstap van het praktijkonderwijs of speciaal onderwijs naar het mbo begeleid, waardoor zij een betere start maken op het mbo.

Corona heeft soms voor vertraging gezorgd in projecten, bijvoorbeeld omdat de taalklassen niet fysiek plaats konden vinden. Verder is het project rond extra coaching door corona in 2021 nog niet van de grond gekomen.

Bemiddelen maatschappelijke stages

Bemiddeling rond maatschappelijke stages is primair de verantwoordelijkheid van de vo-scholen. De gemeente faciliteerde in het kader van de maatschappelijke diensttijd (mbo / hbo) het netwerk ‘Samen voor Goud’.

Kostenefficiënte onderwijshuisvesting met duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen

Uitgangspunt is een goede balans tussen kosten én duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen. De komende jaren vindt op verschillende locaties in Gouda nieuwbouw, danwel renovatie en/of uitbreiding van onderwijshuisgebouwen plaats om geschikte onderwijshuisvesting te kunnen blijven bieden voor de Goudse scholen.

Uitvoeringsplan 1e tranche IHP 2020-2024

In februari 2020 heeft de Raad het Uitvoeringsplan 1e tranche IHP 2020-2024 vastgesteld, dat samen met de Goudse schoolbesturen is opgesteld. Hiermee is de Raad akkoord gegaan met zeven onderwijshuisvestingsprojecten die de komende jaren in Gouda worden gerealiseerd.

Bouwvoorbereidingen zijn voortgezet in 2021 voor de projecten: clustering in nieuwbouw van Auris Taalplein en De Triangel, de uitbreiding en renovatie van het Kesper College en de uitbreiding van de Johannes Calvijnschool. Daarnaast is gestart met de voorbereidingen voor het project voor uitbreiding van basisschool Al Qalam en de sloop van de gymzaal aan de Hoogenburg. De strategische kaders onderwijshuisvesting zijn voor alle projecten uitgangspunt, waaronder combinatiegebruik, clustering, participatie met de buurt, de 15% Groennorm en ambities op het terrein van duurzaamheid. In 2022 zullen de voorbereidende gesprekken starten voor de projecten: nieuwbouw Livingstoneschool en renovatie van de dislocatie van de Casimirschool aan de Herpstraat.

Huisvestingsopgaven buiten het Uitvoeringsplan 1e tranche IHP 2020-2024

De Raad is in februari 2020 ook akkoord gegaan met de renovatie van De Goudse Waarden locatie Heemskerkstraat. In oktober 2021 heeft de bouwheer (De Goudse Waarden) de aanbesteding afgerond en is gestart met de uitvoering van de renovatie. Naar verwachting is het gerenoveerde pand in de zomer van 2022 gereed.

In mei 2021 heeft de Raad akkoord gegeven op de Nota Maatschappelijke Voorzieningen Westergouwe met benodigd budget. Onderdeel van deze nota zijn de plannen en budgetten voor nieuwbouw van Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers (inclusief binnen- en buitensportvoorziening, een multifunctionele ruimte en circa veertig sociale huurwoningen) in Westergouwe en de uitbreiding van de tijdelijke onderwijshuisvesting van deze school.

In oktober is de tijdelijke huisvesting van De Ontdekkingsreizigers uitgebreid met in totaal zes lokalen, in zomer 2022 worden vier lokalen bijgeplaatst. Voor de nieuw te realiseren en permanente locatie van het Kindcentrum is het hele bouwteam aanbesteed waaronder architect, technisch bouwprojectmanager en constructeur. Verder is gestart met planvorming samen met de schoolbesturen, kinderopvangorganisatie, woningcorporatie en Sport.Gouda. Het streven is om dit voorzieningencluster in de zomer van 2025 in gebruik te nemen. Gemeente is bouwheer op verzoek van de betrokken schoolbesturen.

Verder is in 2021 door de twee bouwheren (schoolbestuur Stichting Klasse en Stichting Gemiva) de realisatie gestart van renovatie en uitbreiding van de nieuwe locatie van Ark-Gemiva aan de Clematislaan, in afstemming met de gemeente. Dit is opgeleverd in mei 2022.

Corona

In afstemming met de schoolbesturen zijn er voor negen Goudse schoolgebouwen subsidieaanvragen ingediend ten behoeve van verbetering van de ventilatie, de zogenaamde SUVIS-regeling van de rijksoverheid. Alle negen aanvragen zijn goedgekeurd in 2021 en aan de betreffende schoolbesturen toegekend.