Vlottende activa

Voorraden

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2021

Boekwaarde 31-12-2021

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie (incl. voorziening)

16.750

15.752

Gereed product en handelsgoederen

8

13

Totaal

16.757

15.765

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Grondexploitaties (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde

Boekwaarde 1-1-2021 (excl. voorziening)

19.368

Tussentijds genomen winst

2.594

Mutaties 2021

-3.592

Afwaardering

nvt

Afgesloten

nvt

Boekwaarde 31-12-2021 (exclusief voorziening)

18.370

Voorziening

-2.618

Balanswaarde 31-12-2021

15.752

Grondexploitaties (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde

Boekwaarde 31-12-2021

18.370

Tussentijds genomen winst

-2.594

Nog te maken kosten

22.512

Nog te verwachten opbrengsten

-41.599

Rente (= kosten)

93

Verwacht exploitatieresultaat op eindwaarde

-3.218

"- = voordeel en + = nadeel"

Gereed product en handelsgoederen

Het gaat in dit geval om de handelsgoederen VVV van € 1.600 en de voorraad trekbandzakken voor restafval in het kader van het gemeentelijk project Afval scheiden loont ter waarde van € 5.900.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2021

Boekwaarde 31-12-2021

Vorderingen op openbare lichamen

16.060

21.505

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

1.402

1.433

Overige vorderingen

8.992

8.305

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

40.000

40.000

Totaal

66.454

71.242

Vorderingen op openbare lichamen

De vorderingen op openbare lichamen betreffen voornamelijk de vordering op het BCF van € 14.992.000 voor de reguliere aangifte over 2021, die naar verwachting medio 2022 ontvangen wordt. Verder is hier een bedrag van € 3.075.000 opgenomen aan nog te ontvangen (suppletie)aangiften BCF tot en met 2021.

Het saldo van de te verrekenen BTW, af te dragen BTW en de suppletie-aangiften voor de belasting bedraagt ultimo 2021 € 103.000.

Aan overige vorderingen op openbare lichamen is hier een bedrag opgenomen van € 3.334.000. Eind maart 2021 is hiervan € 263.000 nog niet voldaan.

Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

Hieronder zijn de tegoeden op de rekening bij het (Garantiefonds) Nationaal Restauratiefonds en de rekeningen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten opgenomen.

Uitzettingen in 's Rijks Schatkist

Ultimo 2021 bedraagt de vordering op het Rijk wegens uitgezette liquide middelen in de Schatkist € 40.000.000. Ultimo 2020 ging het om hetzelfde bedrag.

Overige vorderingen

De overige vorderingen bestaan uit:

  • bijstandsvorderingen voor € 5.632.000 (de voorziening voor mogelijke oninbaarheid bedraagt € 2.939.000);
  • vorderingen inzake gemeentelijke belastingen ondergebracht bij Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland voor € 2.277.000 ( en de voorziening voor mogelijke oninbaarheid bedraagt € 182.000);
  • vorderingen op overige debiteuren voor € 3.520.000 (en de voorziening voor mogelijke oninbaarheid bedraagt € 4.000), waarvan per 22 maart 2022 € 883.000 nog niet ontvangen is.

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit kassaldi en banksaldi. Ook zijn hier de bij het Toeristisch Informatie Punt in voorraad zijnde VVV-cadeaubonnen etc. verantwoord.

Kas- en banksaldi

Ultimo 2021 bedroeg het totaal van de kassaldi € 44.000. Ultimo 2020 ging het om € 34.000. Het totaal van de negatieve banktegoeden bedroeg ultimo 2021 € 1.614.000 (eind 2020 € 4.105.000). Dit bedrag is verplicht opgenomen aan de passivakant van de balans in de categorie netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.

Schatkistbankieren

In het kader van de Regeling schatkistbankieren dient elke decentrale overheid overtollige liquide middelen, boven een bepaalde drempel, af te storten bij het ministerie van Financiën (in 's Rijks schatkist). Het toetsen of de regeling op de juiste wijze wordt uitgevoerd vindt plaats op kwartaalbasis. Uit onderstaand overzicht blijkt dat de gemeente Gouda gedurende het gehele jaar onder de drempel is gebleven.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Verslagjaar

(1)

Drempelbedrag

2.205.690

2.205.690

5.881.840

5.881.840

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks Schatkist aangehouden middelen

1.453.665

2.009.108

871.840

899.582

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

752.025

196.582

5.010.000

4.982.258

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

294.092.000

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

294.092.000

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

0

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van € 250.000

Drempelbedrag

2.205.690

Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

130.830.000

182.829.000

80.209.000

82.762.000

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

1.453.667

2.009.110

871.837

899.587

Overlopende activa

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2021

Boekwaarde 31-12-2021

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

- Europese overheidslichamen

99

111

- Rijk

502

44

- Overige Nederlandse overheidslichamen

349

1.231

Overige nog te ontvangen bedragen

3.805

4.927

Vooruitbetaalde bedragen

2.084

7.774

Totaal

6.839

14.086

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Saldo 1-1-2021

Toevoeging

Ontvangen

Saldo 31-12-2021

Europese overheidslichamen:

ESF REACT 2021-2022 EU Gemeenten

0

111

0

111

ESF Sits

50

0

50

0

ESF Baankansen

49

0

49

0

Subtotaal

99

111

99

111

Rijk:

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties

502

0

502

0

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen - Kinderopvangtoeslagaffaire

0

44

44

Subtotaal

502

44

502

44

Overige Nederlandse overheidslichamen:

Fietsparkeren

349

600

0

949

R-net herontwikkeling zuidelijk stationsgebied

0

100

0

100

Controle coronatoegangsbewijzen

0

11

0

11

Kenniscentrum bodemdaling

0

170

0

170

Subtotaal

349

882

0

1.231

Totaal

950

1.036

601

1.385

Overige nog te ontvangen bedragen

De afwikkeling van deze posten vindt in het volgende boekjaar plaats.

Vooruitbetaalde bedragen

De afwikkeling van deze posten vindt in het volgende boekjaar plaats.